Aktualizowanie adresów URL warstw w mapie internetowej lub scenie internetowej pod kątem obsługi protokołu HTTPS

Jeśli do mapy lub sceny dodano warstwy korzystające z protokołu HTTP, należy je zaktualizować do korzystania z komunikacji HTTPS w celu poprawy bezpieczeństwa.

Właściciel lub administrator mapy internetowej lub sceny internetowej może zaktualizować wszystkie warstwy na mapie lub w scenie do korzystania z protokołu HTTPS. Wszystkie warstwy muszą być dostępne za pośrednictwem protokołu HTTPS, który szyfruje informacje o warstwie podczas przesyłania w Internecie.

Notatka:

Podczas aktualizowania warstw na mapie lub w scenie w celu zapewnienia obsługi protokołu HTTPS, wszystkie symbole niestandardowe korzystające z protokołu HTTP są automatycznie modyfikowane w taki sposób, aby używały protokołu HTTPS, jeśli jest to obsługiwane przez ich źródło. Inne niestandardowe zmiany warstw, takie jak obrazy osadzone w oknach podręcznych, nie są aktualizowane na potrzeby obsługi protokołu HTTPS. Aby zaktualizować te odniesienia, otwórz warstwę (lub mapę) w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic i tam wprowadź odpowiednie zmiany. Opcjonalnie w przypadku hostowanych warstw obiektowych otwórz stronę elementu warstwy i zaktualizuj odniesienia na karcie Wizualizacja.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować adresy URL warstwy na mapie internetowej lub w scenie internetowej pod kątem obsługi protokołu HTTPS zamiast HTTP:

  1. Zaloguj się w instytucji jako administrator instytucji lub jako właściciel mapy albo sceny internetowej.
  2. Otwórz stronę elementu dla mapy lub sceny internetowej.
  3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją do sekcji Ustawienia warstwy.
  4. Kliknij opcję Zaktualizuj warstwy tak, aby korzystały z protokołu HTTPS i kliknij opcję Aktualizuj warstwy, aby potwierdzić zmianę.

    Usługa ArcGIS Online sprawdza każdą warstwę na mapie lub w scenie, aby określić, czy konieczna jest jej aktualizacja umożliwiająca korzystanie z protokołu HTTPS. Jeśli jakakolwiek warstwa używa protokołu HTTP, usługa ArcGIS Online spróbuje wysłać żądanie do tej warstwy za pośrednictwem protokołu HTTPS i zaktualizuje mapę lub scenę oraz powiązane elementy warstw, które są Twoją własnością lub którymi administrujesz.

    Jeśli natomiast warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, warstwa mapy lub sceny nie zostanie zaktualizowana i otrzymasz odpowiednie powiadomienie. W przypadku warstw, które nie obsługują protokołu HTTPS, możesz skontaktować się z ich właścicielem i poprosić o zmianę konfiguracji warstwy lub udostępnienie alternatywnego źródła danych.