Warstwy hostowane

Mapy i dane można publikować w formie hostowanych warstw w usłudze ArcGIS Online. W takim przypadku usługa ArcGIS Online obsługuje hostowanie warstw, jak również danych, które wypełniają te warstwy. Dlatego warstwy te są nazywane hostowanymi warstwami. Aplikacje internetowe, komputerowe i mobilne mogą zapewniać dostęp do hostowanych warstw z usługi ArcGIS Online z dowolnego miejsca w Internecie, jeśli na to zezwalasz.

Hostowane warstwy usługi ArcGIS Online są przydatne, gdy użytkownik chce udostępnić mapę lub zestaw danych w Internecie, ale nie ma własnej witryny ArcGIS Server. Jest to również prosty sposób udostępniania określonych map użytkownikom Internetu, w przypadku gdy nie można udostępnić publicznie własnego serwera ArcGIS Server.

Wymagania wstępne dotyczące publikacji hostowanych warstw

Aby publikować hostowane warstwy, należy posiadać:

 • Konto należące do instytucji ArcGIS Online
 • Uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw

Typy hostowanych warstw

Można publikować następujące typy hostowanych warstw:

Warstwy obiektowe

Hostowane warstwy obiektowe obsługują wyszukiwanie, wizualizację oraz edycję obiektów wektorowych. Hostowane warstwy obiektowe są najodpowiedniejsze do wizualizacji danych znajdujących się w warstwach powyżej mapy bazowej. W aplikacjach internetowych hostowane warstwy obiektowe są wyświetlane przez przeglądarkę i obsługują interaktywne wyróżnianie, zapytania i okna podręczne.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.

Po opublikowaniu hostowanej warstwy obiektowej można tworzyć widoki danych znajdujących się w tej warstwie. Widok hostowanej warstwy obiektowej odwołuje się do tych samych danych co hostowana warstwa obiektowa użyta do utworzenia tego widoku, ale do widoku można zastosować odmienne opcje edycji i udostępniania, a także inne ustawienia. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie widoków hostowanych warstw obiektowych.

Widoki warstwy obiektowej

Jeśli masz uprawnienia do publikowania i potrzebny będzie inny widok hostowanej warstwy obiektowej (nie tylko o zmienionym stylu i prezentacji), na przykład zaistnieje konieczność zastosowania innych funkcji edycji lub udostępnienia danych innym grupom, na podstawie danej hostowanej warstwy obiektowej można utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej. Widok hostowanej warstwy obiektowej jest podobny do kopii warstwy, ale ma większe możliwości, ponieważ pozwala na sterowanie nie tylko sposobem wyświetlania warstwy. Na przykład widok hostowanej warstwy obiektowej można utworzyć w przypadku, gdy istnieje konieczność obsługi różnych funkcji edycji dla różnych grup osób. Wiele instytucji musi udostępniać dane publicznie i jednocześnie zezwalać członkom instytucji na ich aktualizowanie. Widoki hostowanej warstwy obiektowej pozwalają w bezpośredni sposób wykonywać te zadania. Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej można udostępnić ją poszczególnym członkom instytucji, którzy mają ją edytować. Następnie można utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej przeznaczony dla wszystkich użytkowników, który odwołuje się do oryginalnej hostowanej warstwy obiektowej, ale bez możliwości edycji. Ponieważ w tych dwóch warstwach używane są te same dane, wprowadzane przez członków instytucji zmiany oryginalnej hostowanej warstwy obiektowej są natychmiast widoczne dla wszystkich innych odbiorców.

Warstwy WFS

Hostowane warstwy WFS są przeznaczonymi tylko do odczytu widokami hostowanych warstw obiektowych. Warstwy WFS są zgodne ze specyfikacją OGC WFS. Hostowana warstwa WFS i hostowana warstwa obiektowa, z której jest ona publikowana, zawierają te same dane i metadane początkowe.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw OGC.

Warstwy obiektowe OGC

Hostowane warstwy obiektowe OGC są przeznaczonymi tylko do odczytu widokami hostowanych warstw obiektowych. Warstwy obiektowe OGC są zgodne ze specyfikacją obiektów API OGC.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw OGC.

Warstwy kafli

Hostowane warstwy kafli umożliwiają szybką wizualizację mapy za pomocą zbiorów wcześniej wyświetlanych obrazów mapy, czyli kafli. Te kafle są tworzone po przesłaniu danych i przechowywane na serwerze. Hostowane warstwy kafli są odpowiednie do zastosowania jako mapy bazowe tworzące kontekst geograficzny dla map. Warstw kafli opublikowanych z hostowanych warstw obiektowych można używać do jednoczesnego wizualizowania dużych ilości obiektów. Warstwa kafli jest synchronizowana ze zmianami wprowadzanymi w danych obiektowych.

Informacje o publikowaniu warstw kafli z hostowanych warstw obiektowych znajdują się w temacie Publikowanie hostowanych warstw kafli z obiektów. Informacje o publikowaniu warstw kafli z plików znajdują się w temacie Publikowanie hostowanych warstw kafli.

Warstwy kafli wektorowych

Warstwa kafli wektorowych odwołuje się do zestawu kafli dostępnych w sieci, które zawierają zasoby 2D i 3D, a także odpowiadającego im stylu używanego do wyświetlania tych kafli. Połączenie wydajności dostępu do kafli i wyświetlania wektorowego pozwala na dostosowanie kafli do dowolnej rozdzielczości ekranu, która może być różna na różnych urządzeniach.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Publikowanie hostowanych warstw kafli.

Warstwy WMTS

Hostowane warstwy WMTS są widokami hostowanych warstw kafli zgodnych z usługą OGC. Dostęp do wszystkich hostowanych warstw kafli w usłudze ArcGIS Online, które zostały udostępnione publicznie, można uzyskać za pomocą protokołu OGC WMTS. Publikujący hostowaną warstwę kafli nie musi wykonywać żadnych specjalnych operacji w celu włączenia protokołu WMTS. Aby uzyskać dostęp do hostowanej warstwy kafli za pomocą protokołu WMTS, należy otworzyć stronę szczegółów warstwy, a następnie należy otworzyć adres URL warstwy kafli. Na otwartej stronie znajduje się łącze URL WMTS do dokumentu funkcji WMTS, którego można użyć do uzyskania dostępu do kafli warstwy w aplikacjach obsługujących protokół WMTS.

Warstwy scen

Hostowane warstwy scen umożliwiają szybką wizualizację trójwymiarowych danych mapy za pomocą zbioru kafli zapisanych w pamięci podręcznej, a także skojarzonej hostowanej warstwy obiektowej. Kafle i warstwy obiektowe są tworzone podczas publikowania danych 3D z aplikacji ArcGIS Pro. Można również opublikować warstwę sceny z istniejącej hostowanej warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw scen.

Warstwy zobrazowań

Hostowane warstwy zobrazowań to usługi rastrowe hostowane w usłudze ArcGIS Online. Obsługują one dużą liczbę typów rastrów i produktów obrazów, dzięki czemu można tworzyć, udostępniać i analizować zobrazowania teledetekcyjne i dane rastrowe.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw zobrazowań.

Warstwy wysokościowe

Hostowane warstwy wysokościowe to warstwy zobrazowań, które zostały wyrenderowane jako zapisane w pamięci podręcznej kafle rastrów w formacie LERC (Limited Error Raster Compression). Zapewniają one dostosowane powierzchnie wysokościowe w scenach, dodając wysokości do warstw 3D w tych scenach.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie hostowanych warstw wysokościowych.

Zależności hostowanych warstw

Hostowane warstwy zależą od elementów, które zostały użyte do ich utworzenia. Jeśli na przykład opublikowano hostowaną warstwę obiektową na podstawie przesłanego pliku shape, usunięcie tego pliku uniemożliwi wykonywanie takich operacji jak zastąpienie hostowanej warstwy obiektowej.

Analogicznie, jeśli z hostowanej warstwy obiektowej publikowane są inne hostowane warstwy, powstaje zależność między tymi warstwami. Z podstawowej hostowanej warstwy obiektowej można opublikować wszystkie następujące hostowane warstwy:

 • Warstwa kafli
 • Warstwa kafli wektorowych
 • Warstwa obiektowa OGC
 • Warstwa WFS
 • Warstwa sceny
 • Widok warstwy obiektowej

Te zależne hostowane warstwy mają powiązanie z hostowaną warstwą obiektową, z której zostały utworzone.

 • Widoki hostowanych warstw obiektowych OGC, warstw WFS i warstw obiektowych odwołują się do danych w hostowanej warstwie obiektowej używanej do ich publikowania i dlatego, jeśli chodzi o dostęp do danych, całkowicie zależą od hostowanej warstwy obiektowej.
 • Wypełnianie okien podręcznych hostowanych warstw kafli (kafli rastrowych) zależy od hostowanej warstwy obiektowej.
 • Warstwy zależne i ich podstawowa hostowana warstwa obiektowa muszą mieć tego samego właściciela. Administrator musi najpierw zmienić właściciela podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. Po wykonaniu tej czynności właścicielem wszystkich warstw zależnych, a także pliku użytego do wygenerowania podstawowej hostowanej warstwy obiektowej, będzie ten sam członek.
 • Najpierw należy usunąć wszystkie warstwy zależne, zanim będzie możliwe usunięcie hostowanej warstwy obiektowej, z której zostały one utworzone.

Zależności te obejmują warstwy publikowane z widoków hostowanej warstwy obiektowej. Hostowane warstwy publikowane z widoku hostowanej warstwy obiektowej są powiązane zarówno z widokiem, jak i z hostowaną warstwą obiektową, z której ten widok został utworzony. Należy usunąć zależne warstwy, zanim będzie możliwe usunięcie widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Wartość opcji Utworzono z znajdującej się w sekcji Szczegóły na stronie elementu hostowanej warstwy wskazuje warstwę lub plik użyty do opublikowania hostowanej warstwy. Wartości opcji Opublikowane jako i Inne widoki wskazują inne opublikowane hostowane warstwy lub utworzone widoki z hostowanej warstwy obiektowej.

Klienci korzystający z hostowanych warstw

Hostowane warstwy komunikują się za pomocą dobrze znanej specyfikacji GeoServices REST, w związku z czym mogą być używane w aplikacjach firmy Esri i innych producentów. Usługi można wyświetlać w przeglądarce map Map Viewer, można również utworzyć własną aplikację za pomocą środowiska ArcGIS Maps SDKs, ArcGIS Instant Apps lub ArcGIS Experience Builder. Inne obsługiwane aplikacje klienckie to ArcGIS Field Maps, ArcMap i ArcGIS Pro.

Dostęp do hostowanych warstw

W momencie publikacji hostowane warstwy mają domyślnie status prywatny i są dostępne tylko dla osoby publikującej. Hostowane warstwy nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania i domyślnie nie należą do żadnej grupy. Hostowane warstwy można udostępniać konkretnym grupom w usłudze ArcGIS Online, wszystkim członkom instytucji lub nawet wszystkim, czyli nadać im status publiczny. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Udostępnianie elementów.