Zarządzanie hostowanymi warstwami

Publikujący i administratorzy w instytucji zarządzają ustawieniami i szczegółami warstw hostowanych publikowanych w usłudze ArcGIS Online.

Wszystkie elementy mają wspólne szczegóły i ustawienia, które można konfigurować, ale niektóre typy warstw mają dodatkowe ustawienia i opcje zarządzania. Na poniższych powiązanych stronach można znaleźć konkretne ustawienia zarządzania poszczególnych typów elementów warstw:

Typ warstwyInstrukcje zarządzania specyficzne dla warstwy

Hostowane warstwy obiektowe

Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi

Zarządzanie edycją hostowanej warstwy obiektowej

Widoki hostowanych warstw obiektów

Ustawianie definicji widoku hostowanej warstwy obiektowej

Hostowane warstwy kafli

Zarządzanie hostowanymi warstwami kafli

Hostowane warstwy scen

Zarządzanie hostowanymi warstwami scen

Można również monitorować korzystanie ze swoich warstw internetowych, co ułatwia zarządzanie nimi.

Oprócz poznania opcji zarządzania, które są dostępne dla poszczególnych typów warstw, należy także zrozumieć zależności między warstwami oraz między warstwami a ich plikami źródłowymi. W poniższych sekcjach opisano te zależności.

Operacje usuwania i zależności warstw

Niektóre elementy warstw są powiązane, przy czym jeden element warstwy jest warstwą podstawową lub źródłową dla warstwy zależnej. Na przykład podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z hostowanej warstwy obiektowej hostowana warstwa obiektowa jest warstwą podstawową, a warstwa kafli jest warstwą zależną. Podczas usuwania elementów należy usunąć warstwy zależne, zanim można będzie usunąć element podstawowy.

Jeśli hostowana warstwa została opublikowana bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online, jej usunięcie spowoduje usunięcie bazowych danych reprezentowanych przez tę warstwę. Jeśli warstwa została opublikowana lub utworzona na podstawie istniejącej hostowanej warstwy obiektowej, ta istniejąca hostowana warstwa obiektowa jest podstawową warstwą i jest traktowana jako źródło danych. Usunięcie warstw zależnych utworzonych na podstawie hostowanej warstwy obiektowej nie powoduje usunięcia danych.

Wskazówka:

Zależne warstwy są wyświetlane w sekcji Szczegóły na karcie Przegląd podstawowej hostowanej warstwy obiektowej lub na stronie elementu widoku podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. W tej sekcji można otworzyć stronę elementu każdej zależnej warstwy. Podobnie, sekcja Szczegóły na karcie Przegląd na stronie elementu każdej warstwy zależnej pokazuje warstwę podstawową elementu i można z niej otworzyć stronę elementu warstwy podstawowej.

Przy próbie usunięcia hostowanej warstwy obiektowej, która ma warstwy zależne, przy użyciu przycisku Usuń na stronie elementu, wyświetlany jest komunikat z listą warstw zależnych. W tym komunikacie zawarte są łącza umożliwiające wyświetlenie i usunięcie poszczególnych warstw zależnych. Po usunięciu wszystkich warstw zależnych można usunąć hostowaną warstwę obiektową.

Jeśli usuwany będzie plik, na podstawie którego opublikowano hostowaną warstwę, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o istnieniu warstw zależnych. Usunięcie pliku będzie możliwe, ale po wykonaniu tej czynności niektóre funkcje mogą przestać być dostępne. Na przykład po usunięciu pakietu kafli, na podstawie którego opublikowano hostowany pakiet kafli, map zawierających hostowaną warstwę kafli nie będzie można pobierać na potrzeby użycia w trybie offline.

Następujące reguły mają zastosowanie do warstw zależnych podczas usuwania, trwałego usuwania lub odtwarzania warstw:

  • Nie można opublikować warstwy z pliku źródłowego, takiego jak pakiet kafli 3D, plik shape, pakiet kafli wektorowych lub plik GeoJSON, dopóki zależna warstwa hostowana istnieje w koszu. Przed ponowną publikacją z pliku źródłowego należy usunąć istniejącą warstwę hostowaną.
  • Nie można usunąć ani trwale usunąć podstawowej hostowanej warstwy obiektowej przed usunięciem jej zależnych warstw hostowanych.
  • Można usunąć lub trwale usunąć zależne warstwy hostowane bez usunięcia lub trwałego usunięcia ich podstawowej hostowanej warstwy obiektowej lub widoku nadrzędnej hostowanej warstwy obiektowej.
  • W przypadku usunięcia hostowanej warstwy obiektowej i jej warstw zależnych nie można odtworzyć warstw zależnych bez uprzedniego odtworzenia hostowanej warstwy obiektowej.
  • W przypadku usunięcia widoku hostowanej warstwy obiektowej i warstw zależnych nie można odtworzyć warstw zależnych bez uprzedniego odtworzenia widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Wskazówka:

Najpierw usuń warstwy zależne. Chociaż można usunąć wiele warstw jednocześnie z poziomu strony Zasoby, nie można kontrolować kolejności, w jakiej elementy są usuwane podczas korzystania z tej metody. Jeśli operacja będzie próbowała usunąć warstwę podstawową przed jej warstwami zależnymi, operacja ta zakończy się niepowodzeniem.

Prawo własności do warstw zależnych i plików źródłowych

Administrator w instytucji z uprawnieniami do zmiany właściciela odpowiada za przeprowadzanie zmian właściciela elementów w usłudze ArcGIS Online.

Hostowana warstwa i plik, na podstawie którego została ona opublikowana (na przykład plik shape, pakiet kafli lub plik pakietu warstw scen) muszą mieć tego samego właściciela. Aby zmienić właściciela pliku, zmień właściciela hostowanej warstwy, która została opublikowana na podstawie tego pliku. Właściciel elementu pliku zostanie automatycznie zmieniony.

Podobnie jest w przypadku warstw zależnych i hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały one utworzone — muszą one mieć tego samego właściciela. Aby zmienić właściciela tych warstw, zmień właściciela podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. Zostanie także automatycznie zmieniony właściciel wszystkich warstw zależnych i elementu użytego do utworzenia podstawowej hostowanej warstwy obiektowej (takiego jak plik definicji usługi lub plik .csv).

Instrukcje sposobu zmiany właściciela zawiera sekcja Zarządzanie zasobami.

Tematy pokrewne