Zarządzanie hostowanymi warstwami

Publikujący lub administrator w instytucji musi zarządzać hostowanymi warstwami opublikowanymi w usłudze ArcGIS Online.

Tak jak w przypadku wszystkich elementów należy skonfigurować szczegóły i ustawienia hostowanych warstw obiektowych. Można również monitorować wykorzystanie warstw internetowych.

Niektóre czynności z zakresu zarządzania są właściwe dla określonych typów hostowanych warstw. Informacje dotyczące ustawień i zadań zarządzania specyficznych dla tych typów warstw można znaleźć w sekcjach Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi, Zarządzanie edycją hostowanych warstw obiektowych, Zarządzanie hostowanymi warstwami kafli, Zarządzanie hostowanymi warstwami scen i Ustawianie definicji widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje związane z zarządzaniem warstwami hostowanymi.

Operacje usuwania i zależności warstw

Jeśli hostowana warstwa nie jest już potrzebna, można ją usunąć. Wcześnie jednak należy zapoznać się z zależnościami między warstwami a danymi.

Jeśli hostowana warstwa została opublikowana bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online, jej usunięcie spowoduje usunięcie bazowych danych reprezentowanych przez tę warstwę. Jeśli warstwa została opublikowana lub utworzona na podstawie istniejącej hostowanej warstwy obiektowej, ta istniejąca hostowana warstwa obiektowa jest podstawową warstwą i jest traktowana jako źródło danych. Usunięcie warstw zależnych utworzonych na podstawie hostowanej warstwy obiektowej nie powoduje usunięcia danych.

Obecność warstw zależnych uniemożliwia usunięcie hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której została utworzona warstwa zależna. Przy próbie usunięcia pliku lub hostowanej warstwy obiektowej, która ma warstwy zależne, przy użyciu przycisku Usuń na stronie szczegółów elementu, wyświetlany jest komunikat z listą warstw zależnych. W tym komunikacie zawarte są łącza umożliwiające wyświetlenie i usunięcie poszczególnych warstw zależnych. Po usunięciu wszystkich warstw zależnych można usunąć hostowaną warstwę obiektową lub plik.

Jeśli usuwany będzie plik, na podstawie którego opublikowano hostowaną warstwę, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o istnieniu warstw zależnych. Usunięcie pliku będzie możliwe, ale po wykonaniu tej czynności niektóre funkcje mogą przestać być dostępne. Na przykład po usunięciu pakietu kafli, na podstawie którego opublikowano hostowany pakiet kafli, map zawierających hostowaną warstwę kafli nie będzie można pobierać na potrzeby użycia w trybie offline.

Do zależnych hostowanych warstw stosowane są następujące warunki:

  • Jeśli hostowane warstwy kafli, hostowane warstwy scen lub hostowane warstwy WFS zostały opublikowane z hostowanej warstwy obiektowej, konieczne jest usunięcie tych warstw, zanim będzie możliwe usunięcie hostowanej warstwy obiektowej.
  • Jeśli utworzono widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie hostowanej warstwy obiektowej, konieczne jest usunięcie tego widoku warstwy obiektowej, zanim będzie możliwe usunięcie hostowanej warstwy obiektowej.
  • Jeśli hostowane warstwy kafli lub scen zostały opublikowane z widoku hostowanej warstwy obiektowej, konieczne jest usunięcie tych hostowanych warstw kafli lub scen zanim będzie możliwe usunięcie widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Wskazówka:

Najpierw usuń warstwy zależne. Można usunąć wiele warstw jednocześnie ze strony Zasoby. Jeśli zostało zaznaczone również pole znajdujące się obok podstawowej hostowanej warstwy obiektowej, operacja usuwania może się nie powieść, ponieważ przy korzystaniu z tej metody nie można sterować kolejnością usuwania elementów.

Prawo własności do warstw zależnych i plików źródłowych

Administrator w instytucji z uprawnieniami do zmiany właściciela odpowiada za przeprowadzanie zmian właściciela elementów w usłudze ArcGIS Online.

Hostowana warstwa i plik, na podstawie którego została ona opublikowana (na przykład plik shape, pakiet kafli lub plik pakietu warstw scen) muszą mieć tego samego właściciela. Aby zmienić właściciela pliku, zmień właściciela hostowanej warstwy, która została opublikowana na podstawie tego pliku. Właściciel elementu pliku zostanie automatycznie zmieniony.

Podobnie jest w przypadku warstw zależnych i hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały one utworzone — muszą one mieć tego samego właściciela. Aby zmienić właściciela tych warstw, zmień właściciela podstawowej hostowanej warstwy obiektowej. Zostanie także automatycznie zmieniony właściciel wszystkich warstw zależnych i elementu użytego do utworzenia podstawowej hostowanej warstwy obiektowej (takiego jak plik definicji usługi lub plik CSV).

Instrukcje sposobu zmiany właściciela zawiera sekcja Zarządzanie zasobami.

Metadane i warstwy hostowane

Podobnie jak w przypadku innych elementów, jeśli w instytucji włączono metadane, w warstwach hostowanych można utworzyć oparte na standardach metadane na poziomie elementu.

Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej z plików shape z metadanymi, pliku geobazy plikowej zawierającej klasy obiektów z metadanymi albo mapy bądź pliku definicji usługi w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap, która zawiera klasy obiektów z metadanymi, publikowane są również metadane dla każdej warstwy i mogą one zostać wyświetlone i poddane edycji dla każdej warstwy na stronie szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Po opublikowaniu można również dodać metadane do elementu warstwy hostowanej lub je edytować w tym elemencie.

Podczas eksportowania danych z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej z metadanymi do geobazy plikowej lub pliku shape eksportowane są również metadane. Podczas eksportowania całej warstwy obiektowej metadane warstwy są eksportowane dla wszystkich warstw zawierających metadane.

Więcej informacji na temat metadanych elementu i metadanych na poziomie warstwy w hostowanych warstwach obiektowych i widokach można znaleźć w temacie Metadane.

Tematy pokrewne