Edycja obiektów (Map Viewer)

Autorzy map podczas tworzenia uwzględniają odpowiednie warstwy i konfiguracje, aby mapa spełniała swoje zadania. Gdy jednym z tych zadań jest zbieranie informacji od społeczności lub instytucji, autor mapy dołącza do niej edytowalne warstwy obiektowe. Na przykład autor może dołączyć do mapy edytowalną warstwę obiektową umożliwiającą społeczności ornitologów nanoszenie bezpośrednio na mapę swoich obserwacji ptaków oraz załączanie do konkretnych punktów obserwacyjnych plików multimedialnych, takich jak fotografie, pliki dźwiękowe lub pliki wideo. Ponieważ te obiekty stanowią część warstwy, wszystkie zmiany wprowadzone do mapy są natychmiast widoczne dla każdego użytkownika mającego dostęp do warstwy nawet wtedy, gdy ta warstwa stanowi część innej mapy.

Właściciel warstwy obiektowej lub administrator instytucji określa, czy warstwa obiektowa jest edytowalna oraz ustawia poziom edycji. Poziomy edycji określają, czy można dodawać obiekty, usuwać obiekty, aktualizować tylko atrybuty obiektów, czy aktualizować geometrię obiektu.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Jeśli warstwa obiektowa zawiera warstwy podtypów, nie można zapisywać zmian.
 • Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować zasoby hostowanej warstwy obiektowej lub tabelarycznej, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla pewnych pól w warstwie wyłączono edycję. Tych pól nikt nie może edytować.

 • Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

 • Panel Edytor opisany w poniższych sekcjach można otworzyć z poziomu okien podręcznych obiektów w przeglądarce map Map Viewer.

Dodawanie obiektów

Dodanie obiektu polega na jego narysowaniu lub umieszczeniu na mapie i dodaniu wartości atrybutów.

Otwórz edytowalną hostowaną warstwę obiektową lub warstwę obiektową serwera ArcGIS Server w przeglądarce map Map Viewer i wykonaj następujące czynności, aby dodać obiekt do mapy i wypełnić jego atrybuty:

 1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 2. Przesuń i powiększ do lokalizacji na mapie, w której należy dodać obiekt.
 3. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel Edytor. Dostępne opcje edycji zależą od opcji edycji, które zostały skonfigurowane w warstwie obiektowej.

 4. Aby włączyć dociąganie obiektów, kliknij opcję Dociąganie, włącz przełącznik Włączanie dociągania i włącz lub wyłącz następujące opcje dociągania:
  • Prowadnice geometryczne — gdy ta opcja jest włączona, w przeglądarce map Map Viewer wyświetlane są wskazówki wizualne ułatwiające stwierdzenie, czy rysowane linie są prostopadłe lub równoległe do innych linii na obiekcie.

   Na poniższej ilustracji widać kwadrat w miejscu, w którym dwie linie poligonu są do siebie prostopadłe, oraz małe linie wyświetlane po obu stronach linii rysowanej równolegle do innej linii poligonu.

   Wskazówki wizualne pokazują, czy na obiekcie rysowane są linie prostopadłe lub równoległe.

  • Obiekt do obiektu — gdy ta opcja jest włączona, wierzchołki rysowanych obiektów są dociągane do wierzchołka, segmentu lub punktu końcowego istniejącego obiektu.

   W poniższym przykładzie edytujący rysuje większy obiekt w taki sposób, że wierzchołek i segment nowego obiektu jest dociągany tak, by pokrywał się z wierzchołkiem lub segmentem istniejącego prostokątnego obiektu.

   Podczas rysowania nowego obiektu wierzchołki i segmenty są dociągane do wierzchołków i segmentu innego obiektu.

 5. W sekcji Dociąganie warstw okna podręcznego Ustawienia dociągania kliknij nazwy warstw obiektowych, dla których dociąganie będzie włączone.
 6. Kliknij ponownie przycisk Dociąganie, aby zamknąć okno podręczne Ustawienia dociągania.
 7. W sekcji Tworzenie obiektów w panelu Edytor kliknij typ obiektu, który ma zostać dodany.
 8. Nanieś obiekt na mapę.
  • Aby dodać punkt, kliknij lokalizację na mapie.
  • Aby dodać linię, kliknij na mapie lokalizację początkową linii. Narzędzie rysowania kontynuuje linię prostą do momentu kliknięcia nowej lokalizacji. Jeśli linia ma być zakrzywiona lub ma zmieniać kierunki, kliknij mapę w tych lokalizacjach, aby dodać węzeł. Gdy dojdziesz do końca nowej linii, kliknij dwukrotnie daną lokalizację na mapie, aby zakończyć rysowanie.
  • Aby narysować poligon, kliknij na mapie lokalizację początkową poligonu. Aby utworzyć poprawny kształt poligonu, kliknij lokalizacje na mapie, w których chcesz, aby jego zarys zmieniał kierunek. Kontynuuj klikanie lokalizacji, aby utworzyć poprawny kształt poligonu. Po dojściu do punktu początkowego kliknij dwukrotnie, aby domknąć poligon i zakończyć jego rysowanie.

  Za każdym razem, gdy obiekt jest dodawany do mapy, jego atrybuty są wyświetlane w panelu Tworzenie obiektów.

 9. Wpisz lub wybierz wartości dla każdego atrybutu. Po podaniu wartości atrybutów kliknij przycisk Utwórz.

  W panelu Tworzenie obiektów pola wymagające wartości mają różowy obrys. Obok etykiet pól formularza, w których należy podać wartość, wyświetlany jest znak gwiazdki (*). Wartości tych atrybutów należy podać przed kliknięciem przycisku Utwórz.

  Aby dodać obiekt, należy kliknąć przycisk Utwórz. Jeśli panel Tworzenie obiektów zostanie zamknięty bez kliknięcia przycisku Utwórz, zostanie wyświetlone pytanie o odrzucenie zmian.

 10. Po zakończeniu dodawania obiektów kliknij strzałkę wstecz znajdującą się obok opcji Rozmieść obiekt.

Usuwanie obiektów

Jeśli obiekt przestaje być prawidłowy — mógł zostać dodany przez pomyłkę lub reprezentowany przez niego obiekt rzeczywisty już nie istnieje — można go usunąć z warstwy obiektowej.

Uwaga:
To działanie powoduje nieodwracalne usunięcie geometrii obiektu i jego atrybutów.

Otwórz edytowalną hostowaną warstwę obiektową, widok hostowanej warstwy obiektowej lub warstwę obiektową serwera ArcGIS Server w przeglądarce map Map Viewer i wykonaj następujące czynności, aby usunąć obiekt:

 1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 2. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel Edytor. Dostępne opcje edycji zależą od opcji edycji, które zostały skonfigurowane w warstwie obiektowej.

 3. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Edycja obiektów na panelu Edytor.
 4. Wybierz obiekt na mapie.
 5. Jeśli w danej lokalizacji znajduje się więcej niż jeden obiekt, wybierz odpowiednią warstwę z listy na panelu Edytor.

  Wybrany obiekt zostanie wyróżniony na mapie.

 6. Aby usunąć obiekt, kliknij opcję Usuń.
 7. Aby potwierdzić trwałe usunięcie obiektu i jego atrybutów, kliknij ponownie opcję Usuń lub, jeśli nie chcesz usuwać obiektu, kliknij opcję Zachowaj obiekt.

Aktualizacja atrybutów obiektu i tabel powiązanych

Istnieje możliwość zmiany wartości atrybutów nieprzestrzennych istniejących obiektów. W tym celu należy wybrać obiekt i wpisać lub wybrać nowe wartości w polach z nim powiązanych. Jeśli edytowana jest hostowana warstwa obiektowa zawierająca powiązaną tabelę, można skonfigurować formularz edycji w taki sposób, aby dołączyć pola z powiązanej tabeli i umożliwić również ich edycję.

Otwórz edytowalną hostowaną warstwę obiektową, widok hostowanej warstwy obiektowej lub warstwę obiektową ArcGIS Server w przeglądarce map Map Viewer i wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować atrybuty istniejącego obiektu:

 1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 2. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel Edytor. Dostępne opcje edycji zależą od opcji edycji, które zostały skonfigurowane w warstwie obiektowej.

 3. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Edycja obiektów panelu Edytor i wybierz obiekt na mapie.

  Jeśli w danej lokalizacji znajduje się więcej niż jeden obiekt, wybierz odpowiednią warstwę z listy na panelu Edytor.

  Wskazówka:

  Istnieje możliwość skonfigurowania formularza do edycji wartości atrybutów. Konfiguracja formularza jest wymagana, jeśli jest potrzebna edycja powiązanej tabeli w hostowanej warstwie obiektowej.

 4. Zostanie wyświetlony formularz, który umożliwia aktualizację atrybutów obiektu. Jeśli warstwa obiektowa w hostowanej warstwie obiektowej ma powiązaną tabelę i w formularzu zostały uwzględnione pola z powiązanej tabeli, można edytować również powiązaną tabelę.
 5. Wybierz nowe wartości atrybutów lub, w przypadku pól tekstowych, kliknij w polu atrybutu, aby wpisać nową wartość. Naciśnij klawisz Tab po zakończeniu pisania.
 6. Aby dodać wiersz do powiązanej tabeli, kliknij opcję Dodaj rekord znajdującą się poniżej nazwy powiązanej tabeli i wypełnij pola w nowym wierszu odpowiednimi wartościami.
 7. Aby usunąć wiersz z powiązanej tabeli, wybierz ten wiersz i naciśnij przycisk Usuń.
 8. Kliknij przycisk Aktualizuj po zakończeniu wprowadzania zmian wartości atrybutów obiektu i ewentualnie zmian powiązanej tabeli.

Aktualizowanie geometrii obiektu

Istnieje możliwość zmiany lokalizacji obiektu, a w przypadku obiektów liniowych i poligonowych można zmienić kształt obiektu.

Otwórz edytowalną hostowaną warstwę obiektową, widok hostowanej warstwy obiektowej lub warstwę obiektową ArcGIS Server w przeglądarce map Map Viewer i wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować geometrię obiektu:

 1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 2. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel Edytor. Dostępne opcje edycji zależą od opcji edycji, które zostały skonfigurowane w warstwie obiektowej.

 3. Aby włączyć dociąganie obiektów, kliknij opcję Dociąganie, włącz przełącznik Włączanie dociągania i włącz lub wyłącz następujące opcje dociągania:
  • Prowadnice geometryczne — gdy ta opcja jest włączona, w przeglądarce map Map Viewer wyświetlane są wskazówki wizualne ułatwiające stwierdzenie, czy linie przesuwane w istniejącym obiekcie są prostopadłe lub równoległe do innych linii na obiekcie.
  • Obiekt do obiektu — gdy ta opcja jest włączona, wierzchołki edytowanych obiektów są dociągane do wierzchołka, segmentu lub punktu końcowego innego obiektu.

   W tym przykładzie edytujący przeciąga wierzchołek istniejącego obiektu, by dociągnąć go do wierzchołka innego istniejącego obiektu.

   Podczas edycji kształtu istniejącego obiektu jego wierzchołek można przeciągnąć, dociągając go do wierzchołka innego obiektu.

 4. W sekcji Dociąganie warstw okna podręcznego Ustawienia dociągania kliknij nazwy warstw obiektowych, dla których dociąganie będzie włączone.
 5. Kliknij ponownie przycisk Dociąganie, aby zamknąć okno podręczne Ustawienia dociągania.
 6. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Edycja obiektów na panelu Edytor.
 7. Wybierz obiekt na mapie.
 8. Jeśli w danej lokalizacji znajduje się więcej niż jeden obiekt, wybierz odpowiednią warstwę z listy na panelu Edytor.

  Wybrany obiekt zostanie wyróżniony na mapie.

 9. Aby przenieść wybrany obiekt, przeciągnij go do nowej lokalizacji na mapie i kliknij przycisk Aktualizuj.
 10. Aby zmienić kształt obiektu liniowego lub poligonowego, kliknij ten obiekt ponownie, aby wyświetlić jego węzły i wykonaj następujące czynności:
  1. Przeciągnij węzeł w nowe miejsce, aby zmienić geometrię.

   Jeśli istniejący węzeł zostaje przeciągnięty na tyle daleko, że wymaganych jest więcej węzłów, są one dodawane.

  2. Przeciągnij nowe węzły, aby doprecyzować kształt geometrii.
  3. Po dostosowaniu geometrii do wymaganego kształtu kliknij przycisk Aktualizuj.

Dodawanie powiązanych zdjęć i plików

Warstwy obiektowe mogą zawierać powiązane zdjęcia lub inne pliki jako załączniki. Jeśli właściciel warstwy włączył w niej załączniki i masz uprawnienia do edycji warstwy, możesz dołączać powiązane zdjęcia i pliki do rekordów w tabeli.

Wielkość plików dodawanych jako załączniki musi być mniejsza niż 10 MB.

Dodawanie powiązanych plików do warstwy obiektowej

Aby dodać jako załączniki do warstwy obiektowej powiązane zdjęcia i pliki, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 2. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij ikonę Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel Edytor. Dostępne opcje edycji zależą od opcji edycji, które zostały skonfigurowane w warstwie obiektowej.

 3. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Edycja obiektów na panelu Edytor.
 4. Wybierz na mapie obiekt, do którego chcesz dołączyć zdjęcie lub inny plik.
 5. Jeśli w danej lokalizacji znajduje się więcej niż jeden obiekt, wybierz odpowiednią warstwę z listy na panelu Edytor.

  Wybrany obiekt zostanie wyróżniony na mapie.

 6. Przewiń w dół do sekcji Załączniki i kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij opcję Wybierz plik, przejdź do pliku, który chcesz załączyć i kliknij Otwórz.
 8. Kliknij przycisk Dodaj.

Obsługiwane formaty załączników

Obsługiwane są następujące formaty plików załączników:

7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GPKG, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML i ZIP.

Tematy pokrewne