Publikowanie z plików w usłudze Cloud Drive

Zaloguj się na swoje konto w usłudze Google Drive, Dropbox lub Microsoft OneDrive, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących typów plików i opublikować go jako hostowaną warstwę obiektową:

 • Wartości rozdzielane przecinkami (CSV)
 • Microsoft Excel
 • GeoJSON
 • Plik shape (musi znajdować się w skompresowanym pliku .zip)
 • Geobaza plikowa (musi znajdować się w skompresowanym pliku .zip)

Możesz też opublikować plik Google Sheets z konta w usłudze Google Drive.

Jeśli publikujesz plik, który dodajesz z magazynu w chmurze, tworzona jest tylko hostowana warstwa obiektowa; plik nie jest kopiowany do instytucji. Oszczędza to miejsce i kredyty.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Na karcie Moje zasoby na stronie zasobów kliknij opcję Nowy element.
 3. Kliknij nazwę usługi, w której zapisany jest odpowiedni plik.
 4. Zaloguj się na konto w tej usłudze.
 5. Wyszukaj plik lub przejdź do niego.

  Dostępne funkcje wyszukiwania mogą być różne w poszczególnych usługach.

 6. Kliknij plik, który ma zostać opublikowany.
 7. Wybierz opcję dodania pliku i opublikowania go jako hostowanej warstwy.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Sprawdź dołączone pola.

  Możesz usunąć pola, zmienić nazwę wyświetlaną pola lub zmienić typ pola. Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie.

  Ta opcja jest dostępna tylko dla plików CSV i Excel.

 10. W polu Strefa czasowa wybierz strefę czasową dla pól daty w pliku.

  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy plik zawiera pola daty.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę.

  Notatka:
  Wybrana strefa czasowa jest stosowana do wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

 11. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Wybierz informacje w pliku, których usługa ArcGIS Online ma używać do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz Szerokość i długość geograficzna, Współrzędne MGRS lub Współrzędne USNG.
  • Jeśli plik zawiera adresy lub nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski, wybierz Adresy lub nazwy miejsc. Domyślnie usługa ArcGIS Online lokalizuje adresy na podstawie regionu danej instytucji.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 13. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie adresów lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
 14. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy.

  Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.

 15. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 16. Sprawdź pola lokalizacji, jeśli istnieją w pliku.

  Jeśli usługa ArcGIS Online może zidentyfikować, które pola zawierają informacje o lokalizacji, ustawi je automatycznie. W razie potrzeby możesz zmienić pola lokalizacji, korzystając z menu rozwijanego.

 17. Kliknij przycisk Dalej.
 18. Wpisz tytuł.
 19. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 20. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu publikowanej hostowanej warstwy obiektowej.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 21. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 22. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 23. Kliknij przycisk Zapisz.

Warstwa obiektowa zostanie dodana do obszaru Moje zasoby, ale sam plik pozostaje w usłudze źródłowej. Jeśli zaktualizujesz ten plik w usłudze, możesz zastąpić dane hostowanej warstwy obiektowej.

Aby przetestować nową hostowaną warstwę obiektową po opublikowaniu, możesz ją wyświetlić w przeglądarce map Map Viewer.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli masz uprawnienia do udostępniania, udostępnij warstwę, aby inni użytkownicy mieli do niej dostęp. Skonfiguruj szczegóły elementu dla warstwy i zmień ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację.

Tematy pokrewne