Publikowanie hostowanych kafli z hostowanych obiektów

Warstwy kafli opublikowane w usłudze ArcGIS Online i w niej hostowane obsługują szybką wizualizację dużych zestawów danych za pomocą zestawu wcześniej wyświetlonych kafli rastrowych lub kafli wektorowych. Warstwy kafli są idealnym rozwiązaniem, gdy chcemy wyświetlić wiele obiektów na raz. Na przykład mogą istnieć dane dotyczące działek w powiecie, które użytkownik chce wyświetlić dla całego powiatu.

Aby wykorzystać wysoką wydajność wyświetlania hostowanych kafli, można opublikować je z hostowanych warstw obiektowych lub z własnych widoków hostowanych warstw obiektowych. W kaflach opublikowanych z hostowanych obiektów odzwierciedlane są zmiany wprowadzane w danych obiektu. Dla tych warstw kafli automatycznie włączane są okna podręczne.

Korzyści wynikające z publikowania kafli z hostowanych warstw obiektowych

Podczas publikowania kafli z hostowanych warstw obiektowych można korzystać z następujących funkcji:

 • Modyfikacje wprowadzane w źródłowej hostowanej warstwie obiektowej są od razu wprowadzane do hostowanej warstwy kafli.
 • Domyślnie kafle rastrowe są tworzone tylko w razie potrzeby. Kafle są tworzone na żądanie podczas wyświetlania warstwy kafli i są one tworzone tylko dla wyświetlanego zasięgu i skali. Po utworzeniu zapisane w pamięci podręcznej kafle są dostępne dla wszystkich kolejnych widoków.
 • W przypadku większych zestawów danych utworzenie kafli dla danych hostowanej warstwy obiektowej zwiększa wydajność wyświetlania.

Warstwy kafli stanowią idealne rozwiązanie dla wielu różnych przypadków zastosowania. Na przykład mogą istnieć dane na temat obowiązujących w mieście podatków od nieruchomości od działki. Dane dotyczące działki zwykle składają się z wielu obiektów poligonowych z wieloma wierzchołkami. Opublikowanie warstwy obiektowej działki w postaci hostowanej warstwy kafli umożliwia szybką wizualizację, nadal udostępniając okna podręczne do wysyłania zapytań dotyczących atrybutów. Jeśli dane obiektowe zostaną zmienione, na przykład zostaną dopasowane granice działki w hostowanej warstwie obiektowej, zmiany te zostaną automatycznie odzwierciedlone w hostowanej warstwie kafli. Po zaktualizowaniu atrybutu używanego do przedstawienia danych warstwa kafli automatycznie odzwierciedli zaktualizowane symbole.

Konfigurowanie warstwy obiektowej przed opublikowaniem kafli

Przed opublikowaniem kafli z warstwy obiektowej należy skonfigurować warstwę obiektową zgodnie z pożądanym sposobem wyświetlania warstwy kafli. Po opublikowaniu warstwy kafli nie można zmienić jej konfiguracji. Ponadto zaktualizowanie konfiguracji warstwy obiektowej po opublikowaniu warstwy kafli nie spowoduje zaktualizowania konfiguracji warstwy kafli.

Przed opublikowaniem najważniejsze jest skonfigurowanie stylu i zakresu skali warstwy obiektowej. Dodatkowe opcjonalne etapy konfiguracji to między innymi konfigurowanie okien podręcznych (używanych tylko przez kafle rastrowe), tworzenie definicji widoku i usuwanie etykiet przed opublikowaniem.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować hostowaną warstwę obiektową lub widok warstwy obiektowej przed opublikowaniem z niej hostowanej warstwy kafli:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Ustaw zakres skali dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku, który ma być wyświetlany w hostowanej warstwie kafli.

  Zakres skali hostowanej warstwy obiektowej lub widoku określa maksymalny możliwy zakres hostowanej warstwy kafli. Chociaż można dopasować zakres skali w warstwie kafli przez jego zawężenie, nie można dopasować warstwy kafli w taki sposób, aby jej zakres był szerszy niż zakres skali skonfigurowany dla warstwy obiektowej podczas publikowania warstwy kafli. Dlatego należy ustawić zakres skali dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku, który ma być wyświetlany w hostowanej warstwie kafli. Po opublikowaniu, w przypadku zmiany zakresu skali podstawowej warstwy obiektowej zakresy skali hostowanej warstwy kafli nie ulegają zmianie.

 3. Skonfiguruj styl hostowanej warstwy obiektowej, warstwy podrzędnej lub widoku.

  Upewnij się, że używany styl spełnia te ograniczenia dostosowania stylu.

  Hostowane warstwy kafli używają stylu warstwy obiektowej skonfigurowanego podczas publikowania warstwy kafli.

 4. Jeśli to możliwe, wyłącz etykiety w hostowanej warstwie obiektowej, warstwie podrzędnej lub widoku, ponieważ kafle automatyczne nie są dostępne, jeśli w źródłowej warstwie obiektowej są skonfigurowane etykiety.

  Jeśli nie można wyłączyć etykiet, należy użyć opcji ręcznej.

 5. Jeśli po opublikowaniu hostowana warstwa kafli ma dziedziczyć konfigurację okien podręcznych hostowanej warstwy obiektowej, skonfiguruj okna podręczne dla tej warstwy obiektowej przed opublikowaniem hostowanej warstwy kafli.

  Okna podręczne można skonfigurować w hostowanej warstwie kafli po jej opublikowaniu. Jednak w każdym z tych przypadków powiązane rekordy nie są obecnie obsługiwane w oknach podręcznych warstwy kafli. Okna podręczne nie są obecnie obsługiwane w hostowanych warstwach kafli wektorowych.

 6. Aby filtrować obiekty używane przez warstwy kafli, należy utworzyć widok hostowanej warstwy obiektowej, który zawiera wymagane obiekty, a nie konfigurować filtr na hostowanej warstwie obiektowej.

  Hostowane warstwy obiektowe obsługują definicję widoku skonfigurowaną w widoku hostowanej warstwy obiektowej, z której wykonywane jest publikowanie.

  Notatka:

  Po opublikowaniu warstwy kafli nie można jednak modyfikować ani usuwać definicji widoku. Nie można też utworzyć nowej definicji widoku.

Po zakończeniu konfigurowania warstwy obiektowej można opublikować warstwę kafli lub na jej podstawie warstwę kafli wektorowych.

Uwagi dotyczące publikowania kafli z hostowanych warstw obiektowych

Poniżej znajduje się opis ograniczeń, które należy wziąć pod uwagę podczas publikowania hostowanych warstw kafli z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku:

 • Opcje obliczania, dodawania i usuwania pól nie są dostępne dla hostowanych warstw obiektowych, z którymi są powiązane hostowane warstwy kafli.
 • Nie można zastąpić hostowanej warstwy obiektowej, z którą jest powiązana hostowana warstwa kafli.
 • Nie można opublikować hostowanej warstwy kafli ani hostowanych warstw kafli wektorowych za pomocą hostowanej warstwy obiektowej, która jest wielopłatowa, ani hostowanej warstwy obiektowej z włączonym klastrowaniem.
 • Hostowane warstwy kafli i hostowane warstwy kafli wektorowych nie obsługują wyszukiwania obiektów, nawet gdy zostały opublikowane z warstwy obiektowej.
 • Jeśli źródłowa warstwa obiektowa została opublikowana z aplikacji ArcGIS Pro, niektóre style mogą nie być wyświetlane w hostowanej warstwie kafli. W przypadku takiej hostowanej warstwy kafli zostaną przywrócone style domyślne dla danego typu danych.
 • W hostowanej warstwie obiektowej istnieją ograniczenia dostosowywania stylu, które mogą uniemożliwić opublikowanie hostowanej warstwy kafli.
 • Hostowanych warstw kafli wektorowych opublikowanych z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku nie można zastąpić przy użyciu innej hostowanej warstwy kafli wektorowych. Podobnie hostowanych warstw kafli (rastrowych) opublikowanych z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku nie można zastąpić przy użyciu innej hostowanej warstwy kafli.
 • Poniższe ustawienia stylu, po zapisaniu w elemencie hostowanej warstwy obiektowej, uniemożliwią opublikowanie hostowanej warstwy kafli z hostowanej warstwy obiektowej:
  • Style Mapa skupień i Ciągła oś czasu są stosowane i zapisywane w polu w hostowanej warstwie obiektowej.
  • Styl Typy i rozmiar można zastosować i zapisać w dowolnej warstwie poligonowej w hostowanej warstwie obiektowej.
  • Styl Odrębne okresy jest stosowany i zapisywany w polu daty w hostowanej warstwie obiektowej.
  • Można zastosować i zapisać dowolny styl w dowolnym z następujących typów pól: duża liczba całkowita, tylko data, tylko czas, przesunięcie znacznika czasu.

Poniższe uwagi dotyczą jedynie hostowanych warstw kafli:

 • Generowanie kafli powoduje wykorzystanie kredytów, dotyczy to także ponownego generowania kafli z powodu zmian w źródłowej hostowanej warstwie obiektowej.
 • Przy mniejszych skalach warstwa kafli zawiera więcej obiektów na kafel. Jeśli występują opóźnienia podczas automatycznego generowania kafli, utwórz wstępnie kafle dla tej skali i innych skal, przy których występuje opóźnienie.
 • Aby modyfikacje wprowadzone w źródłowej hostowanej warstwie obiektowej pojawiły się powiązanej warstwie kafli, wymagane jest śledzenie zmian. W przypadku publikowania hostowanej warstwy kafli przy włączonej opcji Automatycznie utwórz kafle usługa ArcGIS Online włącza śledzenie zmian w źródłowej warstwie obiektowej. Tej opcji nie można wyłączyć.
 • Opcję Automatycznie utwórz kafle można włączyć tylko w przypadku hostowanych warstw kafli opublikowanych po 26 czerwca 2017 r.

Publikowanie hostowanej warstwy kafli z obiektów

Można opublikować hostowaną warstwę kafli rastrowych z poziomu strony szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej albo użyć opcji Nowy element w menu Moje zasoby.

Publikowanie z poziomu szczegółów elementu

Aby opublikować hostowaną warstwę kafli z poziomu szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku.
 3. Na karcie Przegląd kliknij opcję Publikuj > Warstwa kafli.
 4. Upewnij się, że opcja Automatycznie utwórz kafle jest włączona, chyba że wiesz, że kafle muszą być utworzone ręcznie. (Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa, z której następuje publikowanie, zawiera zapisane etykiety).

  Można pozostawić całą warstwę, aby kafle były budowane przez użytkowników podczas wyświetlania warstwy w różnych skalach i w różnych zasięgach widoczności, lub utworzyć kafle dla określonych poziomów kafli po opublikowaniu i pozostawić inne kafle do zbudowania, gdy będą wyświetlane po raz pierwszy. Po zbudowaniu kafli są one dostępne w pamięci podręcznej dla wszystkich kolejnych użytkowników.

  Można wstępnie utworzyć kafle w określonych skalach i obszarach, o których wiemy, że mogą być używane przez inne osoby. Pozwoli to na szybsze wczytanie warstwy podczas pierwszego wyświetlania w danej skali i zasięgu. Więcej informacji na temat tworzenia kafli można znaleźć w sekcji Zarządzanie hostowanymi warstwami kafli.

  Włączenie opcji Automatycznie utwórz kafle włącza również śledzenie zmian w źródłowej hostowanej warstwie obiektowej.

 5. Określ, czy odniesienie przestrzenne warstwy jest zgodne z mapami bazowymi w usłudze ArcGIS Online (które korzystają z odwzorowania Web Mercator), czy z inną wybraną warstwą kafli.

  W przypadku wybrania opcji Niestandardowa podaj adres URL dowolnej, istniejącej warstwy kafli serwera ArcGIS Server.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.

 10. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 11. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

  Tworzona jest hostowana warstwa kafli i wyświetlana jest jej strona elementu.

 13. Jeśli chcesz zbudować kafle dla określonych poziomów i w określonych zasięgach lub wyłączono zaznaczenie opcji Automatycznie utwórz kafle, utwórz kafle teraz.

Utwórz warstwę kafli

Aby utworzyć warstwę kafli z hostowanej warstwy obiektowej lub z widoku warstwy obiektowej za pomocą opcji Nowy element, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Kliknij opcję Nowy element > Warstwa kafli > Warstwa kafli rastrowych > Przeglądaj w poszukiwaniu istniejącej warstwy obiektowej, a następnie kliknij opcję Dalej.
 3. Wybierz hostowaną warstwę obiektową lub widok, z którego chcesz opublikować warstwę kafli i kliknij opcję Dalej.

  Podczas wyszukiwania można wpisywać słowa kluczowe i używać filtrów w celu zlokalizowania hostowanej warstwy obiektowej lub widoku.

 4. Pozostaw opcję Automatycznie utwórz kafle włączoną, chyba że wiesz, że kafle muszą być utworzone ręcznie. (Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa, z której następuje publikowanie, zawiera zapisane etykiety).

  Można pozostawić całą warstwę, aby kafle były budowane przez użytkowników podczas wyświetlania warstwy w różnych skalach i w różnych zasięgach widoczności, lub utworzyć kafle dla określonych poziomów kafli po opublikowaniu i pozostawić inne kafle do zbudowania, gdy będą wyświetlane po raz pierwszy. Po zbudowaniu kafli są one dostępne w pamięci podręcznej dla wszystkich kolejnych użytkowników.

  Można wstępnie utworzyć kafle w określonych skalach i obszarach, o których wiemy, że mogą być używane przez inne osoby. Pozwoli to na szybsze wczytanie warstwy podczas pierwszego wyświetlania w danej skali i zasięgu. Więcej informacji na temat tworzenia kafli można znaleźć w sekcji Zarządzanie hostowanymi warstwami kafli.

  Gdy opcja Automatycznie utwórz kafle jest włączona, śledzenie zmian będzie włączone w źródłowej hostowanej warstwie obiektowej.

 5. Określ, czy odniesienie przestrzenne warstwy jest zgodne z mapami bazowymi w usłudze ArcGIS Online (które korzystają z odwzorowania Web Mercator), czy z inną wybraną warstwą kafli.

  W przypadku wybrania opcji Niestandardowa podaj adres URL dowolnej, istniejącej warstwy kafli serwera ArcGIS Server.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.

 10. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 11. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

  Tworzona jest hostowana warstwa kafli i wyświetlana jest jej strona elementu.

 13. Jeśli chcesz zbudować kafle dla określonych poziomów i w określonych zasięgach lub wyłączono zaznaczenie opcji Automatycznie utwórz kafle, utwórz kafle teraz.

Publikowanie hostowanej warstwy kafli wektorowych z obiektów

Można opublikować hostowaną warstwę kafli wektorowych z poziomu strony szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej albo użyć opcji Nowy element w menu Moje zasoby.

Publikowanie z poziomu szczegółów elementu

Aby opublikować hostowaną warstwę kafli z poziomu szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku warstwy obiektowej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku i kliknij opcję Publikuj > Warstwa kafli wektorowych.
 3. Określ, czy schemat kafli warstwy jest zgodny z mapami bazowymi w usłudze ArcGIS Online (które korzystają z odwzorowania Web Mercator) czy z wybraną inną warstwą kafli.

  W przypadku wybrania opcji Niestandardowa podaj adres URL dowolnej, istniejącej warstwy kafli lub warstwy rastrów mapy. Dzięki temu nowa warstwa kafli będzie poprawnie wyświetlana na mapach, które jako mapy bazowej używają warstwy kafli lub warstwy rastrów mapy.

 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wpisz tytuł.
 6. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 7. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.

 8. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 9. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

  Tworzona jest hostowana warstwa kafli wektorowych i wyświetlana jest jej strona elementu.

Utwórz warstwę kafli

Aby utworzyć warstwę kafli wektorowych z hostowanej warstwy obiektowej lub z widoku warstwy obiektowej za pomocą opcji Nowy element, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby.
 2. Kliknij opcję Nowy element > Warstwa kafli > Warstwa kafli wektorowych > Przeglądaj w poszukiwaniu istniejącej warstwy obiektowej, a następnie kliknij opcję Dalej.
 3. Wybierz hostowaną warstwę obiektową lub widok, z którego chcesz opublikować warstwę kafli wektorowych i kliknij opcję Dalej.

  Podczas wyszukiwania można wpisywać słowa kluczowe i używać filtrów w celu zlokalizowania hostowanej warstwy obiektowej lub widoku.

 4. Określ, czy schemat kafli warstwy jest zgodny z mapami bazowymi w usłudze ArcGIS Online (które korzystają z odwzorowania Web Mercator) czy z wybraną inną warstwą kafli.

  W przypadku wybrania opcji Niestandardowa podaj adres URL dowolnej, istniejącej warstwy kafli lub warstwy rastrów mapy. Dzięki temu nowa warstwa kafli będzie poprawnie wyświetlana na mapach, które jako mapy bazowej używają warstwy kafli lub warstwy rastrów mapy.

 5. Wpisz tytuł.
 6. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 7. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, można również wpisać wartość w polu Filtruj kategorie.

 8. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 9. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

  Tworzona jest hostowana warstwa kafli wektorowych i wyświetlana jest jej strona elementu.

Tematy pokrewne