Kontrola pamięci podręcznej

W przypadku publicznego udostępniania hostowanej warstwy obiektowej lub zabezpieczonej usługi internetowej serwera ArcGIS Server z zapisanymi poświadczeniami usługa ArcGIS Online wykorzystuje sieć przesyłania zasobów (CDN) w celu zoptymalizowania wydajności warstwy i ograniczenia obciążenia serwera.

Podczas przesuwania mapy i operowania na warstwie aplikacja wysyła żądania danych. Sieć CDN zapisuje w pamięci podręcznej informacje zwrócone przez serwer w odpowiedzi na te żądania. Ta pamięć podręczna odpowiedzi skraca czas potrzebny na wczytanie mapy zawierającej tę warstwę, poprawia się szybkość działania aplikacji korzystających z tej warstwy i tym samym praca z tą warstwą przebiega sprawniej.

Dane warstwy mogą zmienić się na serwerze. Dlatego sieć CDN i przeglądarka okresowo sprawdzają aktualizacje. Wyrażony w minutach czas między operacjami sprawdzania jest nazywany maksymalnym wiekiem pamięci podręcznej. Po osiągnięciu maksymalnego wieku pamięci podręcznej jest ona odświeżana. Rzadziej dokonywane sprawdzanie aktualności danych oznacza wyższą wydajność, jednak dla osób korzystających z dostępnych publicznie warstw bez logowania się w instytucji (użytkownicy anonimowi) oznacza to dłuższe czekanie na wyświetlenie najnowszych danych.

Istnieje możliwość zwiększenia ustawienia maksymalnego wieku pamięci podręcznej, co powoduje zmniejszenie częstotliwości sprawdzania zmian przez przeglądarkę i sieć CDN.

Przed zwiększeniem maksymalnego wieku pamięci podręcznej warstwy, która jest dostępna publicznie, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Zmiany danych mogą nie być dostępne publicznie, dopóki nie upłynie okres aktualności pamięci podręcznej sieci CDN. Jeśli na przykład maksymalny wiek pamięci podręcznej zostanie zwiększony z 30 sekund do 5 minut, po otrzymaniu żądania sieć CDN będzie czekać 5 minut, zanim sprawdzi, czy istnieją zaktualizowane dane.
  • Jeśli warstwa przestanie być udostępniana publicznie, odpowiedzi zapisane w pamięci podręcznej sieci CDN będą w niej pozostawać do czasu upływu okresu aktualności pamięci. Oznacza to, że po skonfigurowaniu maksymalnego wieku pamięci podręcznej na 5 minut, może minąć do 5 minut, zanim warstwa stanie się niedostępna publicznie. Natomiast użytkownicy zalogowani w instytucji będą widzieć aktualne dane.

Wartość maksymalnego wieku pamięci podręcznej może zmienić tylko właściciel warstwy lub administrator. To ustawienie nie jest dostępne dla hostowanych warstw obiektowych, które mają włączoną edycję i nie jest w ogóle dostępne dla zabezpieczonych usług obiektowych serwera ArcGIS Server.

Aby zmienić wartość maksymalnego wieku pamięci podręcznej dla kwalifikujących się warstw publicznych:

  1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę szczegółów dostępnej publicznie hostowanej warstwy obiektowej lub elementu zabezpieczonej usługi.
  2. Kliknij kartę Ustawienia.
  3. Przejdź do sekcji Kontrola pamięci podręcznej i wybierz maksymalny czas, przez jaki użytkownicy korzystający z warstwy muszą czekać, zanim zobaczą aktualizacje danych w warstwie.