Edytowanie tabel (Map Viewer Classic)

Jeśli Twój typ użytkownika umożliwia edycję, możesz edytować atrybuty w edytowalnych tabelach i warstwach obiektowych, które zostały Tobie udostępnione. Jeśli w warstwie włączono załączniki, do tabeli można również dodać powiązane zdjęcia i pliki.

Wskazówka:

Właściciele warstw i administratorzy instytucji zarządzają ustawieniami edycji i załączników dla warstw obiektowych i tabelarycznych. Mogą także wykonywać operacje edycji zbiorczej, takie jak obliczanie wartości pól i dołączanie danych, jak również modyfikować tabelę atrybutów przez dodawanie i usuwanie pól.

Edycja atrybutów i powiązanych rekordów

Jeśli warstwa obiektowa jest edytowalna, a właściciel warstwy zezwala na jej aktualizowanie, każda osoba mająca uprawnienia do edycji może zmieniać wartości atrybutów w tabeli atrybutów warstwy i we wszystkich powiązanych tabelach. Jeśli warstwa ma powiązane rekordy, są one reprezentowane jako kolumny z nagłówkami wyróżnionymi kursywą z prawej strony tabeli.

Właściciele i administratorzy warstwy zarządzają uprawnieniami innych użytkowników do edycji warstwy i jej atrybutów. Jeśli warstwa jest edytowalna, kuratorzy danych i członkowie grup wspólnego dostępu mogą edytować lub usuwać atrybuty.

Wskazówka:

Aby utworzyć warstwę obiektową zawierającą powiązane rekordy, należy opublikować tę warstwę z poziomu aplikacji ArcMap.

Edycja wartości w tabeli

Aby edytować wartości w tabeli w przeglądarce map Map Viewer Classic, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Dodaj warstwę obiektową lub warstwę tabeli do przeglądarki map Map Viewer Classic i otwórz jej tabelę atrybutów.
 2. Kliknij dwukrotnie w komórce zawierającej wartość do edycji.
  • Jeśli pole atrybutu zostało skonfigurowane w celu wyświetlania listy właściwych wartości, wybierz prawidłową wartość z listy rozwijanej. Aby usunąć wartość, wybierz z listy pozycję -puste-.
  • Jeśli nie jest skonfigurowana żadna lista, wpisz nową wartość w komórce lub usuń wartość, aby ją usunąć.
 3. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz Enter.

Edycja wartości w powiązanej tabeli

Aby edytować wartości w powiązanej tabeli, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Dodaj warstwę obiektową lub warstwę tabeli do przeglądarki map Map Viewer Classic i otwórz jej tabelę atrybutów.
 2. Znajdź atrybut, dla którego chcesz edytować powiązaną wartość i kliknij opcję Pokaż w komórce powiązanej kolumny, aby otworzyć powiązaną tabelę. Należy upewnić się, że klikana komórka znajduje się w wierszu, który ma zostać zmodyfikowany.

  Kolumny z powiązanych tabel są wyświetlane z prawej strony tabeli i ich nagłówki są wyróżnione kursywą. W celu uwidocznienia wymaganej kolumny, może być potrzebne przewinięcie w prawo.

  Po otwarciu powiązanej tabeli jest w niej zaznaczona powiązana wartość.

 3. Kliknij dwukrotnie w komórce w powiązanej tabeli i wpisz nową wartość albo usuń jej wartość.

  Ograniczenia miejsca powodują, że widoczna jest tylko ograniczona liczba kolumn z powiązanej tabeli.

 4. Aby zobaczyć dodatkowe kolumny, użyj strzałki menu rozwijanego u góry powiązanej tabeli w celu wybrania innej kolumny.
 5. Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wprowadzone zmiany w powiązanej tabeli.
 6. Kliknij przycisk Zamknij (X) znajdujący się skrajnie po prawej stronie tabeli, aby ją zamknąć.

Dodawanie powiązanych zdjęć i plików

Warstwy obiektowe i tabelaryczne mogą zawierać powiązane zdjęcia lub inne pliki jako załączniki, które można wyświetlać z poziomu tabeli atrybutów. Uprawnienia do edycji warstwy umożliwiają dołączanie powiązanych zdjęć i plików do rekordów w tabeli.

Aby dodać powiązane zdjęcia i pliki, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Dodaj warstwę obiektową lub warstwę tabeli do przeglądarki map Map Viewer Classic i otwórz jej tabelę atrybutów.
 2. Przewiń tabelę skrajnie w prawo, aby uzyskać dostęp do kolumny Zdjęcia i pliki.
 3. Kliknij Dodaj w komórce dla wiersza, do którego chcesz dodać zdjęcie lub plik.
 4. Kliknij Wybierz plik, przejdź do pliku, który chcesz załączyć i kliknij Otwórz.
 5. Kliknij Prześlij.
 6. Po wyświetleniu komunikatu Wczytanie powiodło się! zamknij okno dialogowe Zdjęcia i pliki.

Wskazówka:

Łączny rozmiar wszystkich plików dołączonych do hostowanej warstwy obiektowej lub tabelarycznej jest widoczny w sekcji Szczegóły na karcie Przegląd strony szczegółów elementu warstwy.

Obsługiwane formaty załączników

Obsługiwane są następujące formaty plików załączników:

7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GPKG, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML i ZIP.