Wydziel dane (Map Viewer)

Narzędzie Wydziel dane pakuje warstwy z mapy w zestawy danych, których można używać w aplikacjach ArcGIS Pro, Microsoft Excel i innych produktach. Narzędzie Wydziel dane tworzy w zasobach element zawierający dane z warstw. Dane te można później pobierać z tego elementu.

Notatka:

Narzędzie Wydziel dane udostępnia opcje eksportowania danych, w tym opcję eksportu obiektów występujących na zdefiniowanym przez użytkownika analizowanym obszarze. Aby uzyskać pełne zestawy danych, można także eksportować zestawy danych bezpośrednio ze stron szczegółów elementów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie warstw.

Wynikiem jest hostowany element zawierający dostępny do pobrania plik .csv, plik geodatabase, plik .kml lub plik shape.

Dowiedz się więcej o działaniu narzędzia Wydziel dane

Przykłady

Kierownik niewielkiej firmy dostarczającej produkty spożywcze otrzymał zadanie zoptymalizowania tras podczas godzin szczytowego ruchu oraz zbadania potencjalnych lokalizacji nowych restauracji. Kierownik tworzy zestaw danych składający się z lokalizacji dostaw oraz danych demograficznych, a następnie za pomocą narzędzia Wydziel dane tworzy plik wartości rozdzielanych przecinkami (.csv), którego można użyć w dalszej analizie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub w aplikacjach GIS takich jak ArcGIS Pro.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wydziel dane zawiera konfiguracje warstw wejściowych, ustawień zasięgu i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera parametr Warstwy wejściowe, który określa hostowaną warstwę obiektową do wyodrębnienia. Do wyeksportowania można wybrać wiele warstw jednocześnie. Użytkownik może wybrać tylko warstwy, które do niego należą lub dla których włączono eksportowanie.

Ustawienia zasięgu

Grupa Ustawienia zasięgu zawiera następujące parametry:

 • Warstwa zasięgu określa obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe definiujące zasięg obiektów do wyodrębnienia. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

  Podczas używania warstwy punktów lub linii jako warstwy zasięgu zasięg wyodrębnianych obiektów jest definiowany przez pełny zasięg wybranej warstwy, a nie poszczególne obiekty. Podczas używania warstwy poligonowej jako warstwy zasięgu obiekty wejściowe są wyodrębniane, jeśli przecinają się z obiektami poligonowymi na warstwie zasięgu.

  Notatka:

  Zasięg można również ustawić w ustawieniu środowiska Zasięg przetwarzania. Domyślny zasięg przetwarzania to pełny zasięg zestawu danych.

  W razie wybrania warstwy zasięgu wyodrębniane obiekty muszą znajdować się w zasięgu zarówno warstwy zasięgu, jak i zasięgu przetwarzania. Jeśli nie zostanie wybrana warstwa zasięgu, zasięg będzie oparty wyłącznie na zasięgu przetwarzania.

 • Przytnij obiekty, które przecinają się z zasięgiem określa, czy obiekty przecinające zasięg zostaną przycięte. Ten parametr jest dostępny, gdy dla parametru Warstwa zasięgu wybrano warstwę wejściową. Opcje parametru są następujące:
  • Niezaznaczone — obiekty, które przecinają zasięg, zostaną wyodrębnione bez przycinania.
  • Zaznaczone — obiekty, które przecinają zasięg, zostaną przycięte i zostaną wyodrębnione tylko części tych obiektów znajdujące się w zasięgu.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Format danych wynikowych określa format pliku tworzonego elementu. Obsługiwane formaty to plik .csv, plik geodatabase, plik shape i plik .kml.
 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę elementu tworzonego w zasobach. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już element o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

 • Rysowanie granicy niestandardowej jest obsługiwane tylko w przeglądarce Map Viewer Classic.
 • Warstwy szkicu nie są obsługiwane jako dane wejściowe.
 • Warstwy, które można wydzielić, to warstwy należące do użytkownika oraz te, dla których włączono eksportowanie.
 • Podczas eksportowania linii lub obszarów do pliku .csv wyodrębniane są wyłącznie atrybuty nieprzestrzenne.
 • Załączniki można wyodrębnić tylko wtedy, gdy format danych wynikowych jest plikiem geodatabase i nie zaznaczono opcji Przytnij obiekty, które przecinają się z zasięgiem.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Wynikiem jest hostowany element zawierający dostępny do pobrania plik .csv, plik geodatabase, plik .kml lub plik shape. W przypadku wyodrębnienia wielu warstw jako plików .csv lub plików .kml pliki te zostaną zapisane w jednym skompresowanym folderze (.zip).

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: