Zarządzanie szablonami obiektów

Gdy zezwalasz na edycję zestawów danych w sieci, umożliwiasz ich modyfikowanie użytkownikom niezaznajomionym z systemami GIS lub pracujących przy użyciu różnych narzędzi nieodpowiednich do długich sesji edycji atrybutów. Możesz ułatwić im pracę i zachować integralność danych, starannie przygotowując szablony obiektów.

Szablony obiektów definiują na podstawie określonych kombinacji atrybutów kategorie elementów, które edytujący użytkownicy mogą dodać do warstwy obiektowej. Na przykład szablony obiektów dla warstwy obiektowej szkół mogą umożliwiać użytkownikom wprowadzającym modyfikacje wybór, czy nowy obiekt ma zostać zaklasyfikowany jako szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła średnia. Administrator warstwy obiektowej może wstępnie skonfigurować atrybut typu szkół dla tych trzech opcji. Dzięki temu użytkownicy wprowadzający zmiany nie będą mogli wprowadzić nieprawidłowych wartości dla tak ważnego atrybutu.

Jeśli korzystasz z symboli unikalnych, możesz zdefiniować podtypy typów obiektów, które są dodatkowymi szablonami opartymi na innych atrybutach obiektów. Na przykład można definiować dostępne typy rurociągów na podstawie średnicy rury oraz materiału, z którego została wykonana. Prawidłowo zdefiniowane szablony obiektów pomagają edytującym dodawać tylko dozwolone typy obiektów. Za pomocą szablonów obiektów możesz dostarczyć edytorom ukierunkowaną paletę poprawnych typów obiektów na potrzeby tworzenia i modyfikowania.

Jeśli wszystkie obiekty w warstwie mają podobne cechy lub nie można ich łatwo przypisać do kategorii nominalnej lub porządkowej, nie musisz korzystać z szablonów. Na przykład, jeśli przeprowadzasz digitalizację krawędzi poligonów wyznaczających obszary badań o unikalnych nazwach, szablony mogą nie być potrzebne. Jeśli jednak każdy analizowany obszar zostanie przypisany do kategorii priorytetowej, wówczas szablony mogą okazać się przydatne.

Szablony obiektów można zdefiniować w aplikacji ArcGIS Pro, ArcMap lub przeglądarce map Map Viewer Classic.

Tworzenie szablonów obiektów w aplikacji ArcGIS Pro

Przy publikowaniu hostowanej warstwy obiektowej z projektu w aplikacji ArcGIS Pro zdefiniuj szablon obiektu w projekcie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Tworzenie szablonu obiektu w pomocy aplikacji ArcGIS Pro. Szablony obiektów są zachowywane po publikacji warstwy obiektowej i możliwa jest ich edycja. Każdy użytkownik edytujący warstwę obiektową może korzystać z szablonów obiektów zdefiniowanych oryginalnie w aplikacji ArcGIS Pro.

Tworzenie szablonów obiektów w aplikacji ArcMap

Jeśli hostowana warstwa obiektowa została utworzona na podstawie dokumentu mapy, do zdefiniowania szablonu obiektów można użyć aplikacji ArcMap. Operacja ta została opisana w pomocy do aplikacji ArcMap w sekcji Edycja w rozdziale Korzystanie z szablonów obiektów. Szablony obiektów są zachowywane po publikacji warstwy obiektowej w usłudze ArcGIS Online i możliwa jest ich edycja. Użytkownicy edytujący mogą pracować z szablonami obiektów, które pierwotnie zdefiniowano w aplikacji ArcMap.

Tworzenie szablonów obiektów w aplikacji Map Viewer Classic

Szablonu obiektów można także zdefiniować w przeglądarce map Map Viewer Classic. Jest to szczególnie przydatne w przypadku publikowania warstwy obiektowej za pomocą usługi ArcGIS Online bez powiązanych informacji dotyczących szablonu.

Notatka:

Tworzenie i modyfikowanie szablonów obiektów jest obsługiwane tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Poniższe wskazówki objaśniają jak tworzyć i modyfikować szablony obiektów, które mają być używane w hostowanej warstwie obiektów.

 1. Włącz edycję hostowanej warstwy obiektowej i dostosuj parametry tak, aby zezwolić edytującym na dodawanie obiektów.
 2. Na stronie elementu warstwy obiektowej kliknij opcję Otwórz w przeglądarce map Map Viewer Classic i kliknij opcję Dodaj warstwę do nowej mapy.

  Warstwa obiektowa zostanie otwarta w nowej mapie.

 3. Skonfiguruj dla warstw odpowiednią symbolizację, jaka powinna być wyświetlana w szablonie. W większości przypadków konieczna będzie konfiguracja symboli unikalnych na podstawie wartości pola zawartego w danych. Wartości w tym polu definiują typy obiektów dostępne dla edytujących.
 4. Kliknij przycisk Edytuj. Na mapie wyświetlone zostaną domyślne szablony dla warstwy obiektowej.
 5. Kliknij przycisk Zarządzaj.

  Przycisk ten jest widoczny, tylko dla właściciela warstwy obiektowej i administratora w instytucji.

 6. Na liście rozwijanej kliknij nazwę warstwy zawierającej typy obiektów, którymi chcesz zarządzać.

  Zostanie wyświetlona lista typów obiektów i ich szablonów. Możesz kliknąć małą strzałkę znajdującą się po prawej stronie nazwy szablonu, aby zmienić pozycję szablonu na liście lub skonfigurować właściwości szablonu. Najważniejszą właściwością, którą zmodyfikujesz, jest zestaw wartości pól powiązanych z szablonem.

  Każdy typ obiektu może mieć wiele szablonów wstępnie określających jego atrybuty. W poniższym przykładzie każdy typ szkoły ma dwa szablony: jeden dla szkoły publicznej, a drugi dla prywatnej. Przekłada się to na większy wybór obiektów w środowisku edycyjnym.

  Aby dodać nowy szablon, kliknij strzałkę po prawej stronie nazwy typu obiektu i kliknij opcję Nowy szablon. Spowoduje to dodanie nowego szablonu dla danego typu obiektu. Należy podać właściwości nowego szablonu. Na przykład możesz kliknąć strzałkę znajdującą się obok szkół o typie Liceum, kliknąć opcję Nowy szablon, nadać szablonowi nazwę Społeczna szkoła wyższa (Charter high school) i podać wszystkie niezbędne właściwości dla nowego szablonu.

  Innym sposobem na dodanie nowego szablonu jest kliknięcie strzałki po prawej stronie istniejącego szablonu i kliknięcie opcji Kopiuj. Wynikiem tej operacji również jest dodanie nowego szablonu dla typu obiektu, jednak nowy szablon ma takie same właściwości jak szablon skopiowany. Zastosowanie tej metody jest dobrym rozwiązaniem, jeśli większość właściwości nowego szablonu ma być taka sama jak szablonu kopiowanego.

 7. Aby dodać nowy typ obiektu, kliknij przycisk Dodaj nowy typ obiektu.

  Najważniejszą czynnością wykonywaną w tym oknie podręcznym jest skonfigurowanie wartości atrybutu definiującego typ obiektu. Na przykład, jeśli zamierzasz dodać typ obiektu dla szkół eksperymentalnych, a Twoje dane zawierają pole Typ, możesz zdefiniować szablon, dla którego pole Typ będzie miało wartość Eksperymentalna.

  Nowy typ obiektów można dodać tylko wtedy, gdy używa się unikalnej symbolizacji.

 8. Po zakończeniu aktualizacji typów i szablonów obiektów, kliknij przycisk Zapisz zmiany. Twoje zmiany zostaną zapisane w hostowanej warstwie obiektowej.

  Zobaczysz je podczas następnej edycji obiektów w przeglądarce map Map Viewer Classic lub innej aplikacji klienckiej obsługującej edycję warstw obiektowych.

Uwagi dotyczące szablonów obiektów

 • Jeśli zmienisz styl w warstwie, tak aby używała symboli unikalnych zamiast opcji koloru lub rozmiaru, wówczas typy i szablony zostaną automatycznie zaktualizowane po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego. Typy i szablony obiektów są także aktualizowane po zmianie pola modułu renderowania wartości unikalnych.
 • Jeśli istnieją tylko domyślne szablony obiektów, nazwa szablonu obiektu jest taka sama, jak nazwa typu obiektu. Nazwę szablonu można zmienić, aktualizując jego właściwości.
 • Jeśli hostowana warstwa obiektowa korzysta z modułu renderowania pojedynczego symbolu lub podziałów na klasy, usługa używa tylko szablonów obiektów, a nie typów obiektów. Można zmienić domyślny szablon i jeżeli jest tak potrzeba dodać dodatkowe.
 • Możesz usunąć wszystkie szablony obiektów z typu obiektu, jednak uniemożliwi to edytującym dodawanie obiektów do mapy. Istnieją bardziej efektywne sposoby ograniczania możliwości edycji, które opisano w sekcji Zarządzanie edycją hostowanych warstw obiektowych.