Role członków

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Uprawnienia są przypisywane do członków za pośrednictwem roli domyślnej lub roli niestandardowej. Role są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji.

Jeśli nie ma pewności, jaka rola została Tobie przypisana lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o swojej roli, kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli w sekcji Rola w profilu.

Notatka:

Po dołączeniu członka rola może zostać zmieniona przez administratorów oraz osoby posiadające uprawnienia do zmiany ról członków. Zmiany dotyczące roli administratora mogą być wykonywane tylko przez administratorów.

Role domyślne

Usługa ArcGIS Online definiuje zestaw uprawnień dla następujących ról domyślnych:

Notatka:

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być jemu przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

  • Przeglądający — przeglądanie elementów, takich jak mapy, aplikacje, dane demograficzne i warstwy analizy wysokościowej, które zostały udostępnione przez innych użytkowników oprogramowania ArcGIS. Użytkownicy, do których przypisano rolę Przeglądający, mogą dołączać do grup należących do instytucji, a także korzystać z geokodowania, geowyszukiwania oraz analiz sieciowych (wyznaczanie tras i wskazówki dojazdu). Członkowie z przypisaną rolą Przeglądający nie mogą tworzyć ani udostępniać zasobów. Nie mogą też wykonywać analiz ani wzbogacać danych. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników.
  • Edytor danych — uprawnienia roli Przeglądający oraz możliwość edytowania obiektów udostępnionych przez innych użytkowników ArcGIS. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer.
  • Użytkownik — uprawnienia roli Edytujący dane oraz możliwość tworzenia grup i zasobów. Użytkownicy mogą używać map, aplikacji, warstw oraz narzędzi instytucji, a także dołączać do grup pozwalających członkom na aktualizowanie wszystkich elementów w grupie. Członkowie z przypisaną rolą Użytkownik mogą również tworzyć mapy i aplikacje, edytować obiekty, dodawać elementy, udostępniać zasoby i tworzyć grupy. Rola Użytkownik jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.
  • Publikujący — uprawnienia roli Użytkownik oraz możliwość publikowania obiektów i kafli map w formie hostowanych warstw internetowych. Członkowie z przypisaną rolą Publikujący mogą również wykonywać analizy na warstwach map. Rola Publikujący jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.
  • Facylitator — uprawnienia publikującego oraz możliwość zapraszania do grup członków kooperacji partnerskiej. Obejmuje to uprawnienie do tworzenia grup kooperacji partnerskiej oraz zarządzanie tymi grupami, zapraszanie członków z innych instytucji do grup oraz tworzenie grup udostępnionych aktualizacji.
  • Administrator — uprawnienia roli Publikujący oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami. Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora. Nie ma jednak żadnego limitu dotyczącego maksymalnej liczby ról Administrator, które można przypisać w ramach instytucji. Zaleca się, aby instytucja miała co najmniej dwóch administratorów, jednak należy ograniczyć tę rolę do użytkowników, którzy wymagają powiązanych z nią dodatkowych uprawnień. Rola Administrator jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.

Wskazówka:

Chociaż domyślne role Przeglądający i Edytor danych nie obsługują dołączania do grup należących do instytucji zewnętrznych, członkowi można przypisać uprawnienie Przystępowanie do grup zewnętrznych za pośrednictwem roli niestandardowej utworzonej na podstawie dowolnej z tych ról domyślnych.

Niestandardowe role

Role domyślne w instytucji można dostosować, definiując bardziej szczegółowe zestawy uprawnień przez utworzenie ról niestandardowych. Na przykład w instytucji może wystąpić potrzeba przypisania niektórym członkom tych samych uprawnień, które ma domyślna rola Publikujący, ale bez zezwolenia na korzystanie z wzbogacania danych przestrzennych. W tym celu można utworzyć rolę niestandardową na podstawie domyślnej roli Publikujący, wyłączyć uprawnienia do wzbogacania danych przestrzennych i nadać roli niestandardowej nazwę odzwierciedlającą uprawnienia, którymi dysponuje, na przykład można nadać jej nazwę Publikujący bez wzbogacania danych przestrzennych lub podobną.

Tylko członkowie domyślnej roli administratora oraz osoby, którym przypisano niestandardową rolę administratora z uprawnieniem Role członków, mogą tworzyć i modyfikować role niestandardowe. Administratorzy tacy mogą konfigurować role niestandardowe na podstawie dowolnej kombinacji dostępnych uprawnień ogólnych i administracyjnych. Administratorzy przy tworzeniu roli niestandardowej mogą wspomóc się jednym z dostępnych predefiniowanych szablonów zawierających uprawnienia dla najczęstszych procedur wykonywania zadań, takich jak praca z danymi lub tworzenie zasobów. Szablonów można używać bez wprowadzania zmian w ich konfiguracji lub można je dostosować do potrzeb, dodając lub usuwając uprawnienia. Po utworzeniu roli niestandardowej dowolny członek instytucji mający uprawnienia do zmiany ról może przypisać tę rolę do członków.

Podczas tworzenia roli niestandardowej uprawnienia zależne wzajemnie od siebie są domyślnie włączane. Na przykład publikowanie hostowanej warstwy obiektowej wymaga, aby członkowie roli dysponowali także uprawnieniami do tworzenia, aktualizacji i usuwania zasobów. Jeśli dowolne z tych uprawnień będzie wyłączone, członkowie roli nie będą mogli publikować hostowanej warstwy obiektowej. Listę zależnych uprawnień, które są wymagane, aby członkowie mogli wykonywać określone zadania, zawiera sekcja Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań.

Do zarządzania ustawieniami instytucji można utworzyć role niestandardowe zawierające uprawnienia administracyjne. Pozwala to administratorom na delegowanie określonego zestawu zadań administracyjnych użytkownikom bez przypisywania im pełnego zestawu uprawnień zawartych w domyślnej roli administratora. Na przykład użytkownik z przypisaną rolą niestandardową obejmującą uprawnienia Witryna internetowa instytucji będzie mieć możliwość zarządzania ustawieniami witryny internetowej instytucji bez możliwości wykonywania innych zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie zabezpieczeniami lub kredytami.

Uprawnienia, które można nadać członkom za pośrednictwem roli niestandardowej, nie mogą przekraczać tych powiązanych z przypisanym do nich typem użytkownika. Na przykład członkowi o typie użytkownika Viewer nie można przypisać roli z uprawnieniami do edycji.

Wskazówka:

Aby uzyskać informacje na temat uprawnień przyznawanych przez rolę niestandardową, kliknij przycisk Informacje o roli w swoim profilu.