Najważniejsze wskazówki dotyczące udostępniania

Korzystanie z systemu GIS w internecie umożliwia uzyskiwanie dostępu do zasobów, tworzenie zróżnicowanych map i aplikacji oraz dzielenie się wynikami. Jednak w związku z tym pojawiają się także nowe wyzwania dotyczące wyszukiwania zasobów i weryfikowania ich wiarygodności. Masz atrakcyjny zestaw map, scen, analiz i warstw. Czy udostępniając te zasoby, możesz mieć pewność, że użytkownicy znajdą potrzebne im informacje i że uznają je za wiarygodne? Jak zapewnić ich ciągłą dostępność?

Udostępnianie właściwych zasobów tym użytkownikom, którzy ich potrzebują

Udostępniając elementy innym użytkownikom, zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania:

Uzyskiwanie dostępu do zasobów i ich format

Zanim udostępnisz element, sprawdź swoje uprawnienia w zakresie udostępniania oraz ustawienia zabezpieczeń w instytucji. Następnie zastanów się nad formatem i odbiorcami. Czy chcesz udostępnić mapę lub aplikację, osadzić mapę w witrynie internetowej lub dodać plik do grupy? Na przykład, jeśli chcesz udostępnić dane członkom społeczności, którzy prawdopodobnie nie mają aplikacji ArcGIS Pro, ale mają dostęp do Internetu, możesz opublikować dane jako warstwę internetową, utworzyć narrację i osadzić aplikację w swojej witrynie.

Po ustaleniu formatu udostępnij zasób odpowiednim odbiorcom. Czasami konieczne jest udostępnienie elementów wszystkim użytkownikom, jednak zwykle publiczne udostępnianie wszystkich zasobów nie jest dobrym pomysłem. W najlepszym przypadku publiczne udostępnienie wszystkich elementów utrudni użytkownikom wyszukiwanie potrzebnych im informacji. W najgorszym spowoduje niezamierzone ujawnienie poufnych i zastrzeżonych informacji wszystkim odbiorcom. Aby dostarczyć właściwe zasoby odpowiednim użytkownikom, należy udostępniać poszczególne elementy tylko wybranym z nich. Podczas udostępniania elementu dostępne są następujące opcje:

 • Grupy — w przypadku wielu elementów odbiorcami jest określona grupa użytkowników. Utwórz grupę, udostępnij istotne i powiązane elementy tej grupie, a następnie zaproś lub dodaj do tej grupy członków instytucji, którzy potrzebują dostępu do tych zasobów. Jeśli członkowie grupy muszą mieć możliwość dodawania do niej zasobów, grupę można skonfigurować tak, aby było to możliwe. Jeśli instytucja uczestniczy w kooperacji, zasoby można współużytkować z innymi instytucjami za pomocą grup wyznaczonych do kooperacji.
 • Instytucja — jeśli każdy z członków instytucji ma mieć możliwość używania danego elementu, udostępnij go instytucji. Jeśli element jest edytowalną warstwą obiektową, udostępnienie go instytucji sprawi, że każdy członek instytucji dysponujący uprawnieniami do edycji będzie mógł modyfikować dane tej warstwy obiektowej.
 • Wszyscy (publiczne) — aby umożliwić uzyskiwanie dostępu do elementu osobom spoza instytucji ArcGIS Online, udostępnij go wszystkim użytkownikom. Jeśli instytucja zezwala na dostęp anonimowy, każdy może uzyskać dostęp do elementu. Jeśli dostęp anonimowy jest niedozwolony, należy udostępnić publiczny adres URL elementu. Udostępnienie edytowalnej warstwy obiektowej wszystkim użytkownikom sprawi, że wszyscy będą mogli edytować dane w tej warstwie i konieczne będzie włączenie możliwości publicznego zbierania danych w warstwie.

Zmiany odbiorców elementu z upływem czasu

W różnych momentach może pojawić się potrzeba udostępnienia elementu różnym odbiorcom. Może na przykład być konieczne utworzenie aplikacji, takiej jak narracja, która najpierw ma być sprawdzona przez kilku współpracowników w instytucji w celu uzyskania ich opinii, a następnie przez wybrane osoby spoza instytucji, zanim zostanie ona udostępniona publicznie. W scenariuszu o tym typie zaleca się wykonanie następujących czynności:

 1. Utworzenie grupy widocznej dla członków grupy.
 2. Udostępnienie grupie elementu aplikacji, a także wszelkich warstw, map i scen w tej aplikacji, a następnie zaproszenie osób sprawdzających z instytucji, aby dołączyły do grupy.
 3. Wyślij osobom sprawdzającym łącze do aplikacji.
 4. Po zakończeniu sprawdzania wewnętrznego należy udostępnić aplikację osobom sprawdzającym spoza instytucji, wysyłając im zaproszenia, aby dołączyły do grupy.
 5. Gdy aplikacja jest gotowa do udostępnienia publicznego, należy zmienić właściwości udostępniania elementu (i zasobów używanych w aplikacji), a także grupy, aby udostępnić je publicznie.

Skład elementu

Niektóre elementy zawierają inne elementy jako zasoby. Aplikacje zawierają takie elementy, jak mapy, sceny lub grupy. Mapy i sceny zawierają elementy warstw. Upewnij się, że udostępniając element zawierający inne elementy, udostępniasz wszystkie elementy tym samym odbiorcom.

Na przykład jeśli chcesz udostępnić wszystkim aplikację galerii, pamiętaj, aby aplikacja i wszystkie elementy w grupie były publiczne. Jeśli aplikację udostępnisz wszystkim użytkownikom, a grupę tylko swojej instytucji, nikt spoza instytucji nie będzie widział żadnych danych w aplikacji. Jeśli zarówno grupa, jak i aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, ale nie zostaną im udostępnione niektóre elementy, nie będą one widoczne w galerii.

Wskazówka:

Status udostępniania warstw na mapie jest wyświetlany w sekcji Udostępnianie na karcie Przegląd na stronie szczegółów elementu mapy.

Edytowalne hostowane warstwy obiektowe

Edytowalne warstwy należy udostępniać tylko tym użytkownikom, którzy muszą edytować dane. Jeśli w instytucji istnieje wielu użytkowników edytujących, którzy muszą mieć dostęp do warstwy w celu wprowadzania aktualizacji, utwórz grupę, zaproś do niej edytujących i udostępnij edytowalną hostowaną warstwę obiektową tej grupie. Jeśli w edytowalnej hostowanej warstwie obiektowej znajdują się zasoby, które powinny być widoczne dla osób nieposiadających uprawnień do edycji, utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie danej hostowanej warstwy obiektowej, nie włączaj edycji tego widoku i udostępnij go szerszej grupie odbiorców (innej grupie, instytucji lub wszystkim).

Jeśli naprawdę chcesz udostępnić wszystkim edytowalną hostowaną warstwę obiektową, musisz skonfigurować ją do publicznego zbierania danych.

Ułatwianie użytkownikom wyszukiwania udostępnianych przez Ciebie zasobów

Po ustaleniu formatu zasobów i użytkowników, którzy mają mieć do nich dostęp, ułatw wyszukiwanie udostępnionego elementu, dodając do niego istotne i szczegółowe informacje. Poniżej przedstawiono niektóre sposoby ułatwiania wyszukiwania zasobów:

Ulepszanie wyników wyszukiwania

Podczas wprowadzania słów kluczowych w polu wyszukiwania usługa ArcGIS Online porównuje je z następującymi informacjami o każdym z elementów:

 • Tytuł
 • Znaczniki
 • Podsumowanie

Dlatego aby poprawić wyniki wyszukiwania, upewnij się, że szczegóły elementu zawierają takie słowa kluczowe, które prawdopodobnie będą używane przez użytkowników wyszukujących dane określonego typu. Konsekwentnie umieszczaj słowa kluczowe w znacznikach i podsumowaniach, aby zwiększyć szansę na to, że użytkownik znajdzie podobne zasoby.

Innym sposobem na ulepszenie wyników wyszukiwania jest podniesienie statusu elementu. To zagadnienie zostało omówione w sekcji Zdobywanie zaufania.

Dodawanie szczegółowych informacji o elemencie

Gdy użytkownicy pobierają listę wyników wyszukiwania lub gdy przeglądają stronę Zasoby lub galerię, muszą ustalić, które elementy spełniają ich potrzeby. Aby ułatwić użytkownikom znajdowanie właściwych zasobów, jasno i jednoznacznie opisuj szczegóły elementu. Poświęć trochę czasu na utworzenie odpowiedniego tytułu, podsumowania, opisu i znaczników umożliwiających innym użytkownikom zrozumienie celu przedstawianych zasobów. Użyj sekcji Informacje o elemencie na karcie Przegląd, aby łatwiej zidentyfikować brakujące lub niekompletne informacje o elemencie i ustalić sposoby ich udoskonalenia. Im wyższy jest status informacji o elemencie, tym wyżej element zostanie wyświetlony na liście wyników wyszukiwania.

Należy dokładnie określić warunki użytkowania, informacje o udostępniającym oraz zasięg przestrzenny. Jeśli w instytucji zdefiniowano kategorie, możesz także przypisać jedną lub większą liczbę kategorii do elementu, aby ułatwić innym użytkownikom znalezienie i zrozumienie jego przeznaczenia.

Ponadto odpowiadaj na wszelkie komentarze dotyczące elementu. Istnieje możliwość dodania komentarzy w celu promowania określonej cechy mapy lub aplikacji. Na przykład możesz zachęcić użytkowników do obejrzenia nowego zdjęcia lotniczego, które właśnie zostało dodane do mapy.

Dodawanie reprezentatywnej miniatury obrazu

Miniatura obrazu, która dokładnie odpowiada treści elementu, pomoże wyróżnić element na liście wyników wyszukiwania. Sprawdź, jaki obraz jest domyślnie dodawany przez witrynę. Jeśli nie wydaje się on być właściwy, zastąp go swoim własnym.

W celu uzyskania najlepszych wyników dodaj obraz o szerokości 600 pikseli i wysokości 400 pikseli lub większej z zastosowaniem współczynnika proporcji 3:2 w formacie obrazu internetowego, np. PNG, JPEG lub GIF. Obrazy w formacie PNG są najwyraźniejsze. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd miniatury. W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, na ile został on powiększony, aby dostosować miniaturę, obraz może być podczas zapisywania przepróbkowany i wyskalowany. Jeśli dodasz obraz w formacie GIF lub JPEG, zostanie on podczas zapisywania przekształcony w format PNG.

Ponieważ miniatury są względnie małe, powinny być proste, nie powinny zawierać zbyt wielu elementów ani kontrastujących kolorów. Dzięki temu elementy widoczne na miniaturze będą się wyróżniać. Miniatury mogą zawierać pojedyncze słowa, ale generalnie nie powinny zawierać żadnego tekstu, ponieważ jest on nieczytelny na małych obrazach. Poniżej przedstawiono zalecenia i przykłady dotyczące elementów, których można używać na miniaturach:

Używaj ikon, które kontrastują z kolorem tła

Ikona białej linii na niebieskim tle

Obrazy związane z marką z logotypem w rogu – cała uwaga odbiorcy skupia się na samym obrazie.

Zdjęcie turysty nad jeziorem z logotypem w rogu

W tle ikony znajduje się mapa lub zdjęcie terenu.

Ikony produktu ze zdjęciem terenu w tle, cieniowane przy użyciu kontrastujących kolorów

Używaj prostych map.

Mapa wilgotności gleby w Ameryce Południowej

Zdobywanie zaufania

Zasoby zostały udostępnione i zrobiono wszystko, co możliwe, aby ułatwić użytkownikom ich znalezienie i sprawdzenie, czy spełniają one ich potrzeby. Teraz należy przekonać użytkowników, że dane są wiarygodne. Poniżej przedstawiono niektóre metody, dzięki którym łatwiej przekonać użytkowników, że mogą ufać udostępnionym im zasobom:

Podawanie profilu opisowego

Wykorzystaj swój profil, aby określić swoje kompetencje w zakresie informacji geograficznych, projektu mapy, tworzenia aplikacji itp. Przydatna informacja opisowa zawiera imię i nazwisko użytkownika, instytucję, do której należy, informacje kontaktowe oraz dziedziny specjalizacji i zainteresowania. Dodanie obrazu przedstawiającego użytkownika lub jego instytucji pozwoli spersonalizować opis.

Identyfikowanie wiarygodnych zasobów

Administratorzy i kuratorzy zasobów instytucji (członkowie mający uprawnienia do wyświetlania wszystkich zasobów i ich aktualizowania) mogą oznaczać elementy jako wiarygodne. Gdy członkowie instytucji szukają zasobów, mogą odfiltrować zasoby wiarygodne.

W następujących instrukcjach opisano procedurę wykonywania zadań, którą można zaimplementować w instytucji w celu identyfikowania i zapewniania wiarygodności zasobów przed oznaczeniem ich jako takich:

 1. Utwórz grupę na potrzeby nominowania zasobów jako wiarygodnych.

  Członkowie grupy mogą udostępniać tej grupie elementy, które uważają za wiarygodne.

 2. Skonfiguruj tę grupę tak, aby umożliwić członkom dodawanie do niej zasobów.
 3. Zdecyduj, czy ta grupa jest otwarta dla całej instytucji czy tylko dla kilku członków, używając kombinacji następujących dwóch ustawień grupy: Kto może wyświetlać tę grupę? i Kto może dołączyć do tej grupy?.
  • Aby zezwolić wszystkim członkom instytucji na nominowanie elementów, skonfiguruj ustawienie Kto może wyświetlać tę grupę? na wartość Osoby w instytucji, a ustawienie Kto może dołączyć do tej grupy? na wartość Wszyscy.
  • Aby ograniczyć członkostwo w grupie, skonfiguruj opcję Kto może wyświetlać tę grupę? na wartość Tylko członkowie grupy, a ustawienie Kto może dołączyć do tej grupy? na wartość Tylko osoby zaproszone przez menedżera grupy. W tym scenariuszu właściciel grupy będzie musiał zapraszać członków.
 4. Kuratorzy zasobów lub administrator muszą przejrzeć elementy w grupie, aby ustalić, czy rzeczywiście są one wiarygodne.
  • Jeśli są wiarygodne, kuratorzy lub administrator mogą dodać odznakę wiarygodności do elementu.
  • Jeśli element nie jest wiarygodny, kuratorzy lub administrator mogą usunąć element z grupy. Podczas odrzucania elementu kuratorzy lub administrator mogą dodać komentarze na stronie szczegółów elementu, aby poinformować, dlaczego nie można uznać go za wiarygodny. Da to właścicielowi okazję do poprawienia jakości elementu.

Wraz z upływem czasu elementy, które wcześniej były uznawane za wiarygodne, mogą utracić tę cechę. Na przykład istniejące zasoby mogą zostać zastąpione w wyniku dodania bardziej dokładnych danych. Aby podtrzymywać zaufanie użytkowników do odznaki wiarygodności, kuratorzy treści powinni okresowo przeglądać elementy oznaczone jako wiarygodne, aby upewnić się, że nadal takie są.

Identyfikowanie nieaktualnych zasobów

Użytkownicy zasobów muszą także mieć pewność, że nie zostaną one usunięte bez ostrzeżenia. Jeśli na przykład masz zasoby licencjonowane, w przypadku których licencja wygaśnie, lub element zawiera nieaktualne zasoby i chcesz zastąpić je nowymi, poinformuj użytkowników przed usunięciem zasobów. W tym celu możesz oznaczyć elementy jako nieaktualne. Aby pomóc użytkownikom, którzy używają nieaktualnych zasobów, zaktualizuj opis nieaktualnego elementu w taki sposób, aby zawierał informacje o położeniu elementów zastępczych.

Monitorowanie statusu zasobów

Jeśli tworzysz lub udostępniasz mapy albo sceny, okresowo sprawdzaj status używanych w nich warstw, by mieć pewność, że są aktualne. Jeśli używasz wiarygodnych warstw, sprawdzaj, czy są zawsze wiarygodne.

Status wszystkich warstw można sprawdzić, otwierając stronę szczegółów mapy lub sceny. Na listach warstw i map bazowych na karcie Przegląd oznaczenia wiarygodności i nieaktualności są wyświetlane obok poszczególnych warstw i map bazowych.

Jak najszybciej zastąp nieaktualne warstwy mapy lub sceny. Jeśli na mapach lub w scenach mają być używane tylko wiarygodne warstwy, zastąp te, które nie są już wiarygodne.

Ochrona udostępnionych zasobów

Należy upewnić się, że udostępnione elementy pozostaną dostępne dla użytkowników, którzy ich potrzebują. W tym celu można włączyć ochronę przed usunięciem elementów, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym usunięciem. Można także ograniczyć możliwości używania zabezpieczonych elementów usług i zasobów premium. Jeśli serwery, na których działają elementy usług, staną się przeciążone, spadnie wydajność, co utrudni pracę wszystkim użytkownikom. Jeśli zbyt wielu użytkowników uzyska dostęp do zasobów premium, wystąpi ryzyko wyczerpania się kredytów, co spowoduje, że te elementy (i inne funkcje) staną się niedostępne.

Ochrona przed przypadkowym usunięciem

Gdy elementy zostaną udostępnione innym użytkownikom, będą oni mogli używać tych elementów na własnych mapach i we własnych aplikacjach. Jeśli udostępniony element zostanie usunięty, mapy i aplikacje, które korzystały z danych pochodzących z tego elementu, nie będą już miały do nich dostępu, przez co staną się bezużyteczne. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu udostępnionych elementów przez Ciebie lub administratora (na przykład podczas wybierania wielu elementów do usunięcia na stronie Zasoby), rozważ włączenie ochrony przed usunięciem dla udostępnianych elementów.

Ograniczanie możliwości używania zasobów premium i zabezpieczonych usług

W celu udostępnienia wszystkim użytkownikom zabezpieczonych elementów usług, np. w publicznej aplikacji internetowej, poświadczenia należy zachować wraz z elementem, aby użytkownicy nie musieli wykonywać operacji logowania w celu uzyskania dostępu do aplikacji. Można również ograniczyć możliwości użytkowania, aby kontrolować liczbę udostępnień usługi i użytkowników korzystających z niej. Można podać limit szybkości i w celu ograniczenia przyszłego wykorzystywania, określić adresy URL lub IP, które mogą uzyskiwać dostęp do usługi, np. może to być adres URL instytucji.

Podobnie, aby udostępniać zasoby premium firmy Esri w aplikacjach obsługujących dostęp anonimowy (np. publiczna aplikacja lokalizatora witryny z usługą Esri World Route Service), można zastosować podobne procedury wykonywania zadań jak w przypadku udostępniania własnych zabezpieczonych usług.

Więcej informacji zawiera temat Usługi internetowe serwera ArcGIS Server.