Śledź w dół

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Śledź w dół Narzędzie Śledź w dół służy do określania ścieżek przepływu w dół od określonej lokalizacji.

Notatka:

Narzędzie Śledź w dół nie powoduje wykorzystania kredytów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Śledź w dół

Przykłady

Wiele kanałów burzowych jest połączonych z rzekami, jeziorami, oceanami lub innymi drogami wodnymi. Powoduje to, że wszystko, co trafia do kanału, może być potencjalnym zanieczyszczeniem obszarów leżących w dalszym biegu rzeki. Narzędzia Śledź w dół można użyć do określenia miejsca, z którego pochodzi woda wpływająca do kanału burzowego.

Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Nie zanieczyszczać — kanały prowadzą do oceanu.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są pojedyncze dane wejściowe w postaci obiektów punktowych. Punkty można wczytać za pomocą menu rozwijanego danych wejściowych lub utworzyć narzędziem Rysuj. Dla każdego punktu wejściowego narysowana zostanie linia w dół strumienia.

Podczas tworzenia linii śledzenia można używać następujących ustawień opcjonalnych:

UstawienieOpis

Podziel śledzenie na odcinki liniowe

Powoduje podział linii śledzenia na wiele linii o konkretnej długości każda. Linia jest reprezentowana przy użyciu skali barw.

Dane wejściowe mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach.

Maksymalny dystans śledzenia

Całkowita długość wynikowej linii. Ustawienie Ogranicz dane wynikowe do powoduje przesłonięcie maksymalnej odległości.

Dane wejściowe mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach.

Ogranicz dane wynikowe do

Obszar, do którego zostanie ograniczony ślad.

Dane wynikowe można ograniczyć za pomocą obiektu powierzchniowego z menu rozwijanego lub przez narysowanie obszaru ograniczenia w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Wynikiem jest warstwa obiektów liniowych zawierająca wszystkie atrybuty punktów wejściowych i następujące pola:

  • Pour Point ID — pole unikalnego identyfikatora z obiektu punktów wejściowych.
  • Length — długość linii w jednostkach określonych w analizie. Jeśli jednostki nie są określone w narzędziu, używane są jednostki podane w profilu. Mogą to być mile albo kilometry.
  • Description — informacje opisujące źródłową bazę danych używaną w analizie. US30m — dane pochodzące ze zbioru danych NHDPlusV2.1 dla głębokości 30 m w przypadku obszaru kontynentalnego USA oraz ze zbioru HydroSHEDS dla głębokości 90 m w przypadku obszarów między 60. stopniem szerokości geograficznej północnej i 56. stopniem szerokości geograficznej południowej plus niektóre obszary Kanady i Alaski na północ od 60. równoleżnika.
  • Data Resolution — rozdzielczość źródła danych, które będzie używane w analizie.
  • From Distance — odległość wzdłuż śladu od punktu, w którym zaczyna się każdy segment śladu. Pierwsza wartość From Distance dla każdego śladu zawsze wynosi zero, ponieważ pierwszy segment śladu zaczyna się w punkcie początkowym śladu.
  • To Distance — odległość wzdłuż śladu do punktu, w którym kończy się każdy segment śladu. Ostatni segment śladu ma zawsze wartość To Distance równą odległości całkowitej.
  • Total Distance — łączna odległość śladu. Jeśli określona jest odległości maksymalna, jest to odległość całkowita.

Jeśli opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy jest zaznaczona, zostaną przeanalizowane tylko te obiekty punktowe w warstwie wejściowej, które są widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną użyte wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Ograniczenia

  • Danymi wejściowymi muszą być obiekty punktowe.
  • Dane wejściowe są ograniczone do 1000 obiektów.

Działanie narzędzia Śledź w dół

Narzędzie Śledź w dół korzysta z hostowanego numerycznego modelu terenu (DEM) w celu śledzenia ścieżek przepływu w dół strumienia. Rozdzielczość używanego modelu DEM jest zależna od lokalizacji analizy i zostanie zarejestrowana w polu Data Resolution warstwy wynikowej.

Podobne narzędzia

Narzędzie Śledź w dół służy do określania ścieżek przepływu w dół od określonej lokalizacji. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Próbując określić obszar spływu w górze rzeki, należy użyć narzędzia Utwórz zlewnie.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Śledź w dół wykonuje kompletną procedurę wykonywania zadań przy użyciu funkcji podobnych do tych, które są dostępne w zestawie narzędzi Hydrologia.