Utwórz obszar widoczności (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Utwórz obszar widoczności (Map Viewer).

Utwórz obszar widoczności Narzędzie Utwórz obszar widoczności używa usługi Analiza wysokościowa Esri do określenia obszarów widocznych z określonych punktów obserwatora.

Notatka:

Narzędzie Utwórz obszar widoczności nie powoduje wykorzystania kredytów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Utwórz obszar widoczności

Przykłady

 • Analityk GIS dokonuje wstępnego przeglądu wniosków dotyczących farm wiatrowych, aby określić, które propozycje należy poddać dalszej ocenie. Analityk stosuje następujące kryteria: proponowane miejsca powinny mieć dostęp do drogi i nie mogą znajdować się w obszarach chronionych ani być widoczne z obszarów chronionych. Aby określić, które proponowane miejsca są widoczne z obszarów chronionych, można użyć narzędzia Utwórz Widoczność.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Ocena środowiskowa.

 • Oceń wizualny wpływ wynikający ze zbudowania farmy wiatrowej, generując mapy stref, które są teoretycznie widoczne przy różnych założeniach.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w przewodniku Widzę z bardzo daleka.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są pojedyncze dane wejściowe w postaci obiektów punktowych. Punkty można wczytać za pomocą menu rozwijanego danych wejściowych lub utworzyć narzędziem Rysuj.

Ustawienia widoczności są używane do ustawiania wysokości obserwatora, wysokości obserwowanych obiektów i maksymalnej odległości widoczności obserwatora. Ustawienia mogą być wyrażone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Wartość domyślna będzie oparta na ustawieniu Jednostki w profilu.

UstawienieWartość domyślnaOpis

Wysokość lokalizacji obserwacyjnych

6 stóp (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 1,75 metra (ustawienie w systemie metrycznym)

Wysokość lokalizacji obserwatorów nad ziemią. Przykładowymi lokalizacjami obserwacyjnymi są osoby i wieże pożarowe.

Wysokość innych obiektów na ziemi

0 stóp (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 0 metrów (ustawienie w systemie metrycznym)

Wysokość obiektów oglądanych przez obserwatora. Wysokość ta zostanie dodana do wysokości terenu, aby określić obszary widoczne. Przykładowymi obiektami na ziemi są osoby, turbiny wiatrowe i sam teren.

Maksymalna odległość widoczności

9 mil (standardowe ustawienie dla Stanów Zjednoczonych) lub 15 kilometrów (ustawienie w systemie metrycznym)

Maksymalna odległość, na której kończy się wyznaczanie widocznych obszarów bez względu na wysokość terenu, wysokość obserwatora i wysokość obiektu. Maksymalna odległość widoczności to 50 kilometrów (31 mil).

Wynikiem są obszary, w których obserwatorzy widzą obserwowane obiekty. W polu Częstotliwość rejestrowana jest liczba punktów obserwatora, z których widać każdy obszar.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko punkty obserwatorów w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie punkty obserwatorów w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Ograniczenia

 • Danymi wejściowymi muszą być obiekty punktowe.
 • Dane wejściowe są ograniczone do 1000 obiektów.
 • Odległość widoczności nie może przekraczać 50 kilometrów (31 mil).
 • Wszyscy obserwatorzy muszą mieć taką samą wysokość. Wszystkie obiekty na ziemi także muszą mieć taką samą wysokość.
 • Przy określaniu widoczności nie są uwzględniane przeszkody, takie jak drzewa i budynki.

Sposób działania narzędzia Utwórz Widoczność

Narzędzie Utwórz obszar widoczności używa numerycznego modelu terenu (DEM) pochodzącego z usługi Analiza wysokościowa Esri. Rozdzielczość używanego modelu DEM jest zależna od lokalizacji analizy i zostanie zarejestrowana w polu DEMResolution warstwy wynikowej.

Podobne narzędzia

Narzędzie Utwórz Widoczność służy do określania obszaru widocznego z podanych punktów obserwatora. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Utwórz obszar widoczności pełni funkcje podobne do narzędzi Obszar widoczności, Obszar widoczności 2 i Widoczność.