Połącz punkty początkowe z docelowymi

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Oblicz koszt podróży.

Połącz punkty początkowe z docelowymi Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi dokonuje pomiaru czasu podróży lub odległości między parami punktów przy użyciu linii prostych albo trybów podróżowania opartych na sieci.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Połącz punkty początkowe z docelowymi

Terminologia

Okres ważnościOpis

Geodezyjne

Oznacza linię narysowaną na sferze. Linia geodezyjna narysowana na globie reprezentuje krzywiznę geoidy Ziemi.

Odległość euklidesowa

Odległość w linii prostej mierzona na płaszczyźnie (to jest na powierzchni kartezjańskiej).

Przykłady

 • Dom towarowy z programem lojalnościowym chciałby wiedzieć, z jak daleka klienci przyjeżdżają na zakupy. Analityk używa narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi, aby określić odległość podróży każdego klienta (przy użyciu kodów pocztowych) od sklepu.
 • Straż pożarna musi obliczyć czas reakcji wozu strażackiego znajdującego się na posterunku względem konkretnych punktów POI zlokalizowanych w mieście. Analityk za pomocą narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi znajduje czas przejazdu z posterunku straży pożarnej do poszczególnych punktów.
 • Okręg szkolny musi określić, którzy uczniowie są uprawnieni do jazdy autobusem szkolnym. Koordynator autobusu szkolnego korzysta z narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi, aby obliczyć odległość pieszo między domem każdego ucznia i przypisaną szkołą, a następnie wybiera uczniów, którzy mieszkają dalej od szkoły, niż wynosi minimalna odległość progowa dla transportu autobusowego.
 • Biolog bada przywiązanie do miejsca u gatunków wędrownych ptaków śpiewających. W pierwszym roku badań wszystkie pary lęgowe zostały oznaczone i zarejestrowano położenie ich gniazd. W drugim roku badań biolog powrócił do badanego obszaru i zarejestrował współrzędne określające położenia nowych gniazd ptaków wędrownych. Za pomocą narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi można określić odległość w linii prostej miedzy gniazdami w pierwszym i drugim roku dla każdego ptaka.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są dwie wejściowe warstwy punktowe: jedna z punktami początkowymi i druga z punktami docelowymi. Połączenia utworzone między punktami początkowymi i docelowymi zależą od liczby tych punktów i zostały podsumowane w poniższej tabeli:

Liczba punktów początkowychLiczba punktów docelowychPołączenia

Jeden

Jeden

Punkt początkowy jest połączony z punktem docelowym.

Jeden

Więcej niż jeden

Punkt początkowy jest połączony z wszystkimi punktami docelowymi.

Więcej niż jeden

Jeden

Wszystkie punkty początkowe są połączone z punktem docelowym.

Więcej niż jeden

Więcej niż jeden

Połączenia wiele do wielu są tworzone za pomocą dopasowanych pól ID. Każdy punkt początkowy jest połączony z każdym punktem docelowym o dopasowanej wartości pola ID.

Punkty początkowe i docelowe można połączyć za pomocą odległości w linii prostej lub jednego z wielu trybów podróżowania w sieci. W niektórych trybach podróżowania dostępna jest opcja uwzględniania warunków drogowych. W przypadku użycia warunków drogowych mogą być one oparte na aktualnych warunkach natężenia ruchu drogowego lub warunkach typowych dla danego dnia tygodnia i czasu. Aktualne warunki natężenia ruchu drogowego mogą być przesunięte do 12 godzin w stosunku do czasu bieżącego. Czasy dla warunków typowych można ustawiać z użyciem 15-minutowych odstępów dla całej pory dziennej i nocnej.

Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są Mile lub Kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

W poniższej tabeli opisano domyślne tryby podróżowania oparte na sieci i dostępne dla narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi:

Tryb podróżowaniaOpisSpecyfikacja

Czas pieszo Czas pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Dla prędkości marszu ustawiono wartość 5 km/h. Prędkość marszu może skonfigurować administrator instytucji.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Brak

Czas przejazdu Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Brak

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Brak

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Szybkość przejazdu w obszarach wiejskich może być oparta na danych historycznych lub danych o aktualnym natężeniu ruchu drogowego.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Sprawdź, czy w danym regionie dostępne są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego, klikając łącze Sprawdź dostępność na panelu narzędziowym.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na mniejszej z następujących wartości: historyczne średnie prędkości samochodów osobowych lub prędkość z uwzględnieniem ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych.

Pole wyboru Korzystaj z danych o natężeniu ruchu drogowego jest domyślnie niezaznaczone. Prędkość przejazdu samochodem ciężarowym będzie oparta na historycznych i aktualnych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, przy czym nie będzie przekraczane ograniczenie prędkości.

Natężenie ruchu drogowego można określić na podstawie aktualnych warunków lub warunków typowych dla danego dnia tygodnia i czasu.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Brak

Parametr Wybierz warstwy barier może być używany do podawania jednego lub większej liczby obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują.

Parametr Kształt trasy określa sposób wyświetlania tras wynikowych przy połączeniu punktów początkowych z docelowymi. Wartość Linia prosta (domyślna) generuje linie proste (nazywane także liniami pożądanymi) między punktami początkowymi i docelowymi, natomiast wartość Śledź ulice zwraca trasy w kształcie sieci ulic. Niezależnie od wybranego kształtu trasy, są używane te same obliczenia do dopasowania punktów początkowych i docelowych. Obliczenie zawsze bazuje na wybranym trybie podróżowania. Jeśli zamiast trybu podróżowania używana jest odległość w linii prostej, w opcji Kształt trasy jest dostępna tylko wartość Linia prosta.

Warstwa wynikowa zawiera linie tras w tym pomiary między wszystkimi punktami początkowymi i docelowymi.

Jeśli zostanie wybrana opcja Dołącz warstwy trasy, każda trasa z wyników zostanie także zapisana jako warstwa trasy. Warstwa trasy zawiera wszystkie informacje dotyczące określonej trasy, takie jak przystanki przypisane do trasy i wskazówki dojazdu.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, w analizie będą uwzględniane tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną uwzględnione wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • Dane wejściowe mogą zawierać maksymalnie 5000 punktów.
 • Aby używać trybów podróżowania, należy posiadać uprawnienia do analizy sieci.
 • Maksymalna liczba warstw trasy, które można utworzyć, wynosi 1000. Jeśli wynik zawiera więcej tras niż 1000 i jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij warstwy trasy, narzędzie tworzy tylko wynikową usługę obiektową.
 • Jeśli praca narzędzia z użyciem trybów podróżowania zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, narzędzie zwraca błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2 000, narzędzie zwraca błąd.
 • Odległość w linii prostej między dowolną parą punktów początkowego i końcowego nie może przekraczać 27 mil (43,45 kilometrów), gdy trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Sposób działania narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi

Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi używa metody geodezyjnej podczas znajdowania obiektów przy odległości w linii prostej, a nie metody euklidesowej. Linie geodezyjne uwzględniają rzeczywisty kształt Ziemi (elipsoida, a dokładniej geoida). Odległości są obliczane między dwoma punktami na zakrzywionej powierzchni (geoida) w przeciwieństwie do dwóch punktów na płaszczyźnie (powierzchnia kartezjańska).

Na potrzeby opcji Aktualne natężenie ruchu drogowego jako czas odjazdu używany jest czas bieżący. Prędkość ruchu drogowego jest przewidywana na potrzeby przejazdu z użyciem prędkości rzeczywistych, prędkości historycznych i z uwzględnieniem bieżących zdarzeń i warunków, takich jak pogoda.

Gdy używane są typowe warunki dla danego dnia tygodnia i czasu, szybkości podróży są określane na podstawie szybkości historycznych uśrednionych w przedziałach 5-minutowych dla całego tygodnia. Wybrany czas odpowiada czasowi lokalnemu w strefie czasowej, w której znajdują się dane. W przypadku użycia jakiegokolwiek typu warunków drogowych narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi uwzględnia zmieniające się warunki drogowe, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od wyjazdu.

Tworzenie warstw tras jest przydatne, jeśli chcesz udostępnić poszczególne trasy innym członkom w instytucji lub dodatkowo zmodyfikować trasy przy użyciu przycisku Wskazówki dojazdu w przeglądarce map Map Viewer Classic. Unikalna nazwa każdej warstwy trasy jest tworzona poprzez dodanie nazwy trasy wygenerowanej podczas wykonywania analizy do prefiksu będącego nazwą warstwy obiektowej.

Wprowadzanie punktów początkowych i docelowych

Zachowanie narzędzia Połącz punkty początkowe z docelowymi nieznacznie różni się w zależności od liczby wejściowych punktów początkowych i docelowych użytych w analizie.

Użycie jednego punktu początkowego lub jednego punktu docelowego

Jeśli dane wejściowe zawierają tylko jeden punkt początkowy lub jeden punkt docelowy, nie są wymagane żadne specjalne pola ID. Jeśli zostanie użyty jeden punkt początkowy i jeden lub więcej punktów docelowych, w wyniku powstanie połączenie między tym punktem początkowym i wszystkimi punktami docelowymi. Jeśli zostanie użyty jeden punkt docelowy i jeden lub więcej punktów początkowych, w wyniku powstanie połączenie z każdego punktu początkowego do tego jednego punktu docelowego.

Użycie wielu punktów początkowych i docelowych

Jeśli dane wejściowe zawierają więcej niż jeden punkt początkowy i więcej niż jeden punkt docelowy, tabele punktów początkowych i docelowych muszą zawierać pole ID, za pomocą którego można dopasować każdy punkt początkowy do docelowego. Wynik zawiera połączenie między poszczególnymi punktami początkowymi i docelowymi o pasujących wartościach ID.

Załóżmy na przykład, że uczniowie w okręgu szkolnym są uprawnieni do jazdy autobusem szkolnym tylko wtedy, gdy mieszkają w odległości większej niż jedna mila pieszo od szkoły, do której uczęszczają. Aby określić, którzy uczniowie kwalifikują się do korzystania z autobusu, okręg szkolny musi obliczyć odległość pieszo między domem każdego ucznia i przypisaną mu szkołą.

Okręg szkolny ma warstwę lokalizacji domów uczniów, które są używane jako punkty początkowe w analizie. Warstwa zawiera pole o nazwie School, które wskazuje nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zrzut ekranu tabeli atrybutów warstwy uczniów. W polu Szkoła znajduje się szkoła, do której uczęszcza dany uczeń.

Okręg szkolny ma również warstwę lokalizacji szkół, które są używane jako punkty docelowe w analizie. Warstwa lokalizacji szkół zawiera pole o nazwie Name, którego wartościami są nazwy szkół.

Zrzut ekranu tabeli atrybutów warstwy Szkoły. W polu Nazwa znajdują się nazwy szkół

Z uwagi na to, że wartości pola School w punktach początkowych odpowiadają wartościom pól Name w punktach docelowych, można użyć tych dwóch pól jako specjalnych pól ID wskazujących, który punkt początkowy powinien zostać połączony z którym punktem docelowym. Parametr Pole ID w punktach początkowych należy ustawić na wartość School, a parametr Pole dopasowanego identyfikatora ID w punktach docelowych na wartość Name.

Zrzut ekranu parametrów pól ID w oknie dialogowym narzędzia z polem Szkoła wybranym jako punkty początkowe i polem Nazwa wybranym jako punkty docelowe

Analiza wynikowa zawiera linię łączącą każdego ucznia z wyznaczoną dla niego szkołą, a analityk może spojrzeć na wartości pól w danych wynikowych, aby określić, którzy uczniowie mieszkają dalej niż wartość progowa wynosząca jedną milę i kwalifikują się do korzystania z autobusu.

Zrzut ekranu mapy przedstawiającej dane wynikowe z narzędzia z liniami łączącymi poszczególnych uczniów z przypisaną im szkołą

Podobne narzędzia

Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi umożliwia pomiar czasu lub odległości między parami punktów. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Aby znaleźć obiekty, które znajdują się najbliżej danej warstwy wejściowej, należy użyć narzędzia Znajdź najbliższe.

Aby zaplanować trasę podróży z wieloma przystankami, należy użyć narzędzia Planuj trasy.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi pełni funkcję podobną do narzędzia do wyznaczania tras w Rozszerzenie ArcGIS Network Analyst.