Narzędzie Interpoluj punkty

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Interpoluj punktyNarzędzie Interpoluj punkty umożliwia przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów wykonanych na zbiorze punktów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Interpoluj punkty

Przykłady

Analityk GIS ma zestaw danych z punktami wysokościowymi na terenie stanu Oaxaca w Meksyku. Za pomocą narzędzia Interpoluj punkty można przewidywać wartości wysokości w celu utworzenia powierzchni wysokościowej dla stanu.

Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Interpolacja wartości.

Uwagi dotyczące korzystania

Plikiem wejściowym jest warstwa punktowa. Warstwa wejściowa musi mieć pole liczbowe, które będzie stanowić podstawę interpolacji. Narzędzie Interpoluj punkty zostało zaprojektowane do pracy z danymi, które ulegają powolnym i płynnym zmianom na danym terenie, takimi jak temperatura i poziomy zanieczyszczenia. Nie jest ono odpowiednie w przypadku takich danych, jak zaludnienie lub średnie dochody, które zmieniają się bardzo gwałtownie na niewielkich odległościach.

Narzędzie Interpoluj punkty można skonfigurować w sposób optymalizujący szybkość lub dokładność albo w sposób pozwalający uzyskać pewien kompromis między tymi parametrami. Im dokładniejsze jest przewidywanie, tym więcej czasu zajmuje obliczenie wyników i odwrotnie.

Zaznaczenie pola wyboru Błędy przewidywania danych wynikowych pozwala utworzyć warstwę standardowych błędów. Aby obliczyć 95-procentowy przedział pewności dla interpolowanej warstwy, należy wziąć wartość interpolacji i dodać dwa standardowe błędy dla górnej granicy i odjąć dwa standardowe błędy od dolnej granicy.

OpcjaOpisDomyślnie

Ogranicz dane wynikowe do

Obszar z narzędzia warstwy lub kreślenia może zostać użyty do określenia obszaru zainteresowania. Interpolacja zostanie wykonana i ograniczona do danego obszaru.

Brak

Klasyfikuj według

Schemat klasyfikacji używany do wyświetlenia wynikowej warstwy zagęszczenia. Dostępne opcje to: Interwał geometryczny, Równe przedziały, Równy obszar i Ręcznie. Jeśli zostanie wybrana opcja Ręcznie, należy podać własne wartości progów klas, a parametr Liczba klas nie będzie miał zastosowania.

Interwał geometryczny

Liczba klas

Liczba klas do użycia w warstwie wynikowej. Opcja używana ze schematem klasyfikacji w opcji Klasyfikuj według.

10

Prognozuj dla tych lokalizacji

Punkty można narysować lub odczytać z warstwy, dzięki czemu w konkretnych lokalizacjach można określać wartości prognozowane. Prognozy zostaną zapisane w wyjściowej warstwie punktowej.

Brak

Jeśli opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy jest zaznaczona, interpolowane będą tylko obiekty w wejściowej warstwie punktowej widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, interpolowane będą wszystkie obiekty w wejściowej warstwie punktowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Narzędzia Interpoluj punkty można używać tylko dla obiektów punktowych.

Podczas jednoczesnego używania parametrów Przytnij dane wynikowe do i Liczba klas, można uzyskać mniej klas, niż oczekiwano. Aby tego uniknąć, można najpierw uruchomić narzędzie Znajdź istniejące lokalizacje, aby wybrać punkty w danym obszarze, i uruchom dla uzyskanych wyników narzędzie Interpoluj punkty.

Działanie narzędzia Interpoluj punkty

W narzędziu Interpoluj punkty do przeprowadzania interpolacji używane jest narzędzie geoprzetwarzania Empirical Bayesian Kriging (empiryczny kriging bayesowski). Parametrami dostarczanymi do narzędzia Empirical Bayesian Kriging steruje parametr Optymalizuj dla. Parametry są opisane poniżej.

ParametrPrędkośćDomyślnieDokładność

Typ transformacji danych

BRAK

BRAK

EMPIRICAL

Typ modelu semiwariogramu

POWER

POWER

K_BESSEL

Maksymalna liczba punktów w każdym modelu lokalnym

50

75

200

Współczynnik nakładania obszaru modelu lokalnego

1

1,5

3

Liczba symulowanych semiwariogramów

30

100

200

Minimalna liczba sąsiadów

8

10

15

Maksymalna liczba sąsiadów

8

10

15

Podobne narzędzia

Narzędzie Interpoluj punkty umożliwia przewidywanie wartości na podstawie pomiarów punktowych. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli do tworzenia mapy zagęszczenia używane są pomiary punktowe lub liniowe, należy użyć narzędzia Oblicz zagęszczenie.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Do przeprowadzania interpolacji w narzędziu Interpoluj punkty używane jest narzędzie Empirical Bayesian Kriging (empiryczny kriging bayesowski), które jest dostępne w zestawie narzędziowym interpolacji skrzynki narzędziowej rozszerzenia Geostatistical Analyst.