Złącz obiekty (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera temat Złącz obiekty (Map Viewer).

Złącz obiekty Narzędzie Złącz obiekty przenosi atrybuty z jednej warstwy lub tabeli do innej na podstawie relacji przestrzennych i atrybutowych. Opcjonalnie można obliczyć statystyki dotyczące połączonych obiektów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Połącz obiekty

Przykłady

Analityk dysponuje danymi o przestępstwach dla całego miasta. Aby przeanalizować i zbadać wpływ tych przestępstw, analityk musi zrozumieć relacje między miejscami popełnienia przestępstw a różnymi jurysdykcjami miejskimi, takimi jak okręgi szkolne, rewiry policyjne, dzielnice itp. Za pomocą narzędzia Połącz obiekty do każdego przestępstwa można dołączyć dodatkowe informacje o każdej lokalizacji, dzięki czemu możliwe będą dalsze analizy i badania wpływu dla różnych jurysdykcji.

Wskazówka:

Warstwy stanów i powiatów w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World zawierają dane o ludności, które można połączyć z danymi o przestępstwach.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Połącz obiekty jest przeznaczone do przenoszenia i dodawania informacji z jednej warstwy do drugiej. Informacje są przenoszone na podstawie typu zdefiniowanej relacji przestrzennej lub wspólnego atrybutu znajdującego się w dwóch zestawach danych.

Wskazówka:

Warstwę, której nie ma w przeglądarce map Map Viewer Classic, można dodać do panelu narzędzi, wybierając w menu rozwijanym pozycję Wybierz warstwę analizy.

Obiekty można łączyć ze sobą na podstawie relacji przestrzennej, relacji atrybutowej lub kombinacji obu tych relacji.

OpcjaOpis

Wybierz relację przestrzenną Wybierz relację przestrzenną

Relacja przestrzenna decydująca o tym, czy obiekty zostaną ze sobą połączone. Dostępne relacje zależą od typu geometrii (punkt, linia lub obszar) łączonych warstw. Dostępne są następujące relacje przestrzenne:

 • Identycznie z
 • Przecina się
 • Całkowicie zawiera
 • Całkowicie wewnątrz
 • W odległości do

Wybierz pola w celu dopasowania Wybierz pola w celu dopasowania

Relacja atrybutowa, która decyduje o tym, czy obiekty zostaną ze sobą połączone. Obiekty są dopasowywane, jeśli wartości w polach warstwy połączenia są równe wartościom w polach warstwy docelowej.

Operacja złączenia określa, w jaki sposób będą obsługiwane połączenia między warstwą docelową i warstwą złączenia, jeśli w warstwie złączenia zostanie znalezionych wiele obiektów o takich samych relacjach z warstwą docelową. Można wybrać jedną z dwóch następujących operacji łączenia:

 • Złączenie jeden do jeden — ta opcja pozwala połączyć jeden obiekt w warstwie złączenia z poszczególnymi obiektami w warstwie docelowej. Rekordy z warstwy złączenia używane w złączeniu są określone parametrem Dodaj statystyki lub parametrem Zdefiniuj zachowywany rekord. Jeśli zostanie wybrany parametr Dodaj statystyki, dla każdego obiektu w warstwie docelowej zostaną podsumowane wszystkie zgodne rekordy. Domyślnie zostanie również dodana liczba podsumowanych rekordów. Jeśli zostanie wybrany parametr Zdefiniuj zachowywany rekord, dla każdego obiektu docelowego zostanie użyty tylko jeden zgodny rekord z warstwy złączenia. Możesz wybrać albo opcję zachowania pierwszego zgodnego rekordu w warstwie złączenia (opcja domyślna) lub zachowania zgodnego rekordu z najwyższą albo najniższą wartością w określonym polu (Sortuj wg). Kolejność według wyrażenia wymaga pola liczbowego (opcja największej lub najmniejszej wartości) lub pola daty (opcja najnowszej lub najstarszej wartości).
 • Złączenie jeden do wielu — ta opcja pozwala połączyć wszystkie pasujące obiekty w warstwie połączenia z warstwą docelową. Warstwa wynikowa będzie zawierać wiele rekordów obiektu docelowego.

Opcja Zachowaj wszystkie obiekty docelowe służy do określania, czy dane wynikowe mają zawierać tylko zgodne obiekty, czy też wszystkie obiekty z warstwy docelowej. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona (wartość domyślna), w danych wynikowych zwracane są tylko pasujące obiekty między warstwą docelową i warstwą złączenia (złączenie wewnętrzne). Gdy ta opcja jest zaznaczona, w danych wynikowych zwracane są wszystkie obiekty, nawet jeśli obiekt docelowy nie ma pasującego obiektu w warstwie złączenia (złączenie zewnętrzne w lewo).

Przykład złączenia jeden do jednego i jeden do wielu
Przykład złączeń atrybutowych typu jeden do jednego i jeden do wielu z zaznaczoną opcją Zachowaj wszystkie obiekty docelowe i bez jej zaznaczenia. W tym przykładzie złączenia jeden do jednego obejmują rekord domyślny, sumaryczną liczbę mieszkańców i wartość maksymalną pola Occupants (Lokatorzy).

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w warstwie docelowej i warstwie złączenia, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Opcja Twórz wyniki w postaci widoku hostowanej warstwy obiektowej zapewnia, że dane pozostają aktualne, gdy zmienia się źródło danych. Widoki hostowanej warstwy obiektowej zawierające złączenia są widokami tylko do odczytu, a ich analizowanie i przechowywanie nie powoduje wykorzystania kredytów. Jeśli do danych wynikowych są dołączone dane statystyczne, widok hostowanej warstwy obiektowej będzie zawierać dodatkową warstwę tabel w widoku statystyk. Załączniki będą wyświetlane w warstwie docelowej, jeśli włączono w niej załączniki i pole GlobalID. Więcej informacji na temat widoków hostowanych warstw obiektowych można znaleźć w sekcji Ograniczenia.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Statystyki zbiorcze można obliczyć tylko wówczas, gdy została podana operacja Złączenie jeden do jeden.

Nie można tworzyć złączeń z użyciem pól typu ObjectID. Jeśli w złączeniu muszą zostać użyte wartości z pola ObjectID, można utworzyć pole typu liczba całkowita i obliczyć wartość pola na podstawie wartości ObjectID.

Widok hostowanej warstwy obiektowej można utworzyć na podstawie wyników analizy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

 • Obie warstwy są Twoją własnością.
 • Obie warstwy są hostowanymi warstwami obiektowymi.
 • Wykonywane jest złączenie na podstawie atrybutów.

W przypadku przechowywania wyników w postaci widoku hostowanej warstwy obiektowej nie jest dostępna opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy.

Jak działa narzędzie Połącz obiekty

Równania

Odchylenie standardowe jest obliczane na podstawie następującego wzoru:

Wzór na odchylenie standardowe

gdzie:

 • N = liczba obserwacji
 • xi = obserwacje
 • = średnia

Obliczenia

Statystyki są obliczane na podstawie tylko tych obiektów, które spełniają określone relacje przestrzenne lub atrybutowe użyte w operacji Złączenie jeden do jeden. Statystyki można obliczyć tylko dla pól liczbowych. Przy dodawaniu statystyk jest dodawane pole Join Count, które zawiera liczbę zgodnych rekordów podsumowanych dla każdego obiektu docelowego. W powyższej tabeli statystyki liczbowe zostały obliczone na podstawie pola Occupants, a statystyki znakowe zostały obliczone na podstawie pola Building_Name dla wartości Apartments (Mieszkania) pola Type.

Statystyka liczbowaWyniki dla lokatorów typów mieszkań

Suma

130 + 8 + 250 = 388

Minimum

Minimum z wartości:

[130, 8, 250] = 8

Maksimum

Maksimum z wartości:

[130, 8, 250] = 250

Średnia

388/3 = 129,333

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe
= 121,0014
Notatka:

Wartości null są wykluczone ze wszystkich obliczeń statystycznych. Na przykład średnia z wartości 10, 5 i null jest równa 7,5 ((10+5)/2).

Podobne narzędzia

Za pomocą narzędzia Połącz obiekty można przenieść atrybuty z jednej warstwy lub tabeli do innej na podstawie relacji przestrzennych i atrybutowych. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Narzędzie Wzbogać warstwę pozwala uzyskać dane demograficzne i krajobrazowe dla osób, miejsc i firm powiązanych z lokalizacjami danych punktowych, liniowych i poligonowych.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Połącz obiekty realizuje funkcje narzędzi Złączenie przestrzenne, Dodaj złączenie oraz Statystyka sumaryczna.