Konwertuj obiekt na raster

Konwertuj obiekt na raster Narzędzie Konwertuj obiekt na raster przeprowadza konwersję z obiektów na raster.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Konwertuj obiekt na raster

Przykłady

Do dalszej analizy obrysy poligonów użytkowania gruntów należy przekształcić w raster.

Uwagi dotyczące korzystania

Obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe mogą zostać przekształcone w raster.

Środek komórki jest używany do określania wartości piksela rastra wynikowego. Typ pola wejściowego decyduje o typie rastra wynikowego. Jeśli pole jest polem typu całkowitego, raster wynikowy także będzie zawierał komórki o wartościach wyrażonych w liczbach całkowitych. W przypadku pola zmiennoprzecinkowego, raster wynikowy będzie zmiennoprzecinkowy.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie

Wybierz warstwę obiektów do konwersji

Obiekt wejściowy przekształcany w zestaw danych rastrowych.

Wybierz pole

Wybierz pole, które będzie używane do przypisywania wartości do rastra wynikowego.

Wielkość komórki danych wynikowych

Wielkość komórki i jednostka dla rastrów wynikowych.

Dostępnymi jednostkami są mile, stopy, kilometry, metry. Jednostką domyślną są stopy.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
  • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
  • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
  • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.

Podobne narzędzia

Narzędzie Konwertuj obiekt na raster konwertuje obiekty na raster. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Za pomocą narzędzia Konwertuj raster na obiekt można przeprowadzić konwersję rastra na obiekty.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzia geoprzetwarzania Obiekt na raster, Punkt na raster, Polilinia na raster i Poligon na raster są dostępne w skrzynce narzędziowej Konwersja.

Narzędzie Konwertuj obiekt na raster jest dostępne w skrzynce narzędziowej Analiza rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Convert Feature to Raster.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z convert_feature_to_raster witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.