Wykonywanie analizy (Map Viewer Classic)

Notatka:

Narzędzia do analizy są obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wykonywanie analiz (Map Viewer).

Załóżmy, że mamy za zadanie dokonanie oceny potencjalnych lokalizacji pod budowę nowej hurtowni. Ocena ma być oparta na kilku kryteriach, jak np.: uwarunkowania transportowe, występowanie określonych ograniczeń, takich jak sąsiedztwo obiektów o znaczeniu historycznym, dostęp do restauracji i innych obiektów, które mogą być przydatne dla pracowników, dostęp do transportu publicznego dla pracowników oraz uwarunkowania związane z zagospodarowaniem pobliskiego terenu, które mogą sprzyjać inwestycji budowlanej lub ją hamować. Jak ocenisz te lokalizacje w sposób wymierny i dający się uzasadnić? Naturalnie, w tym celu oprócz danych niezbędne są również narzędzia pozwalające na przeprowadzenie analizy i pomiar relacji geograficznych.

Gdy spojrzysz na mapę, automatycznie zaczynasz przekładać ją na informacje, odnajdując zależności, dokonując oceny trendów, czy podejmując decyzje. Proces ten nosi nazwę analizy przestrzennej.

Niemniej jednak, wiele zależności i powiązań może nie być oczywistych podczas oglądania mapy. Zazwyczaj ilość danych jest zbyt duża do wykonania analizy i ich logicznego przedstawienia na mapie. Sposób przedstawienia danych na mapie może zmienić rodzaj spostrzeganych zależności. Narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na określenie ilościowe schematów i powiązań między danymi oraz przedstawienie wyników na mapach, a także w postaci tabel i wykresów. Narzędzia analiz przestrzennych ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie decyzji przy użyciu większej ilości danych niż w przypadku analizy wizualnej.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi i ich uruchamiania znajdują się w sekcji Korzystanie z narzędzi analizy. Poniżej znajduje się przegląd informacji o poszczególnych narzędziach. Narzędzia analizy są podzielone na kategorie, które są logicznymi grupami i nie wpływają na sposób uzyskiwania dostępu do zadań ani korzystania z nich.

Wskazówka:

Odwiedź witrynę Naucz się korzystać z oprogramowania ArcGIS i zapoznaj się z lekcjami na temat korzystania z narzędzi analizy.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem interfejsu REST API usługi analizy przestrzennej i interfejsu ArcGIS API for Python.

Notatka:

W tym temacie opisano narzędzia analizy, które są dostępne dla użytkowników z uprawnieniami do wykonywania analiz. Informacje o narzędziach analizy rastrowej, które wymagają dodatkowych uprawnień, zawierają tematy Analiza rastrowa i Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej.

Sumowanie danych

Narzędzia te umożliwiają obliczanie łącznych wartości, długości, powierzchni oraz podstawowych, opisowych danych statystycznych obiektów i ich atrybutów znajdujących się w granicach obszarów lub w pobliżu innych obiektów.

NarzędzieOpis

Agreguj punkty

Agreguj punkty

Narzędzie do pracy z warstwą obiektów punktowych oraz warstwą obiektów powierzchniowych. Pierwszą operacją jest zidentyfikowanie punktów należących do poszczególnych obszarów. Po zidentyfikowaniu tej zależności przestrzennej między punktami i obszarami wykonywane są obliczenia statystyczne dotyczące wszystkich punktów na obszarze, a następnie statystyki te są przypisywane do danego obszaru. Najbardziej podstawowym obliczeniem statystycznym jest liczba punktów przypadająca na dany obszar, jednak można uzyskać również inne statystyki.

Na przykład mając obiekty punktowe reprezentujące lokalizację kawiarni oraz obiekty powierzchniowe reprezentujące powiaty i chcemy uzyskać podsumowanie sprzedaży kawy w poszczególnych powiatach. Zakładając, że kawiarnie mają atrybut TOTAL_SALES, można obliczyć sumę wszystkich wartości atrybutów TOTAL_SALES dla każdego powiatu lub wyznaczyć minimalną bądź maksymalną wartość TOTAL_SALES w każdym z nich, a także odchylenie standardowe sprzedaży dla poszczególnych powiatów.

Złącz obiekty

Złącz obiekty

Za pomocą tego narzędzia można przenieść atrybuty z jednej warstwy lub tabeli do innej na podstawie relacji przestrzennych i atrybutowych. Następnie można obliczyć statystyki dla połączonych obiektów.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Złącz dane o przestępstwach z okręgami policyjnymi przy użyciu zależności przestrzennych.
 • Złącz opisy użytkowania gruntów z poligonami użytkowania gruntów przy użyciu wartości kodów.

Sumuj w pobliżu

Sumuj w pobliżu

Narzędzie wyszukuje obiekty, które znajdują się w określonej odległości w warstwie analizy. Odległość można zmierzyć w linii prostej lub według wybranego trybu podróży. Wówczas można obliczyć dane statystyczne dla pobliskich obiektów.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Oblicz całkowitą liczbę ludności w zasięgu pięciu minut jazdy od zaproponowanej lokalizacji sklepu.
 • Oblicz liczbę zjazdów z autostrady w promieniu półtora kilometra odległości od zaproponowanej lokalizacji sklepu, aby dokonać oceny dostępności sklepu.

Notatka:

Aby zsumować znajdujące się w pobliżu obiekty z zastosowaniem jednego z dostępnych trybów podróży, niezbędne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Sumuj w obrębie

Sumuj w obrębie

Narzędzie wyszukuje obiekty (i części obiektów), które znajdują się w granicach obszarów w warstwie analizy.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Mając warstwę zlewni i warstwę granic użytkowania terenu według typu użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
 • Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

To narzędzie wyszukuje obiekt centralny, średni środek, środek mediany lub elipsę (rozkład kierunkowy) obiektów punktowych.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Znalezienie obiektu centralnego w zbiorze punktów, na przykład drzew, budynków lub parków.
 • Znalezienie średniego środka zbioru punktów, takich jak incydenty związane z przestępstwami lub miejsca obserwacyjne dzikiej przyrody.
 • Znalezienie środka mediany zbioru punktów, takich jak lokalizacje wypadków samochodowych.
 • Znalezienie rozproszenia (elipsy) zbioru punktów, takich jak wystąpienie choroby lub lokalizacja inwazyjnych gatunków roślin.

Wyszukiwanie lokalizacji

Te narzędzia pozwalają wyszukać obiekty spełniające kryteria podane przez użytkownika. Zazwyczaj wykorzystywane są dla wybranego obszaru, gdy celem jest znalezienie miejsc spełniających dużą liczbę kryteriów.

NarzędzieOpis

Znajdź istniejące lokalizacje

Znajdź istniejące lokalizacje

Narzędzie to umożliwia zidentyfikowanie w badanym obszarze takich istniejących obiektów, które spełniają podane kryteria. Kryteria te mogą być utworzone na podstawie zapytań o atrybut (na przykład: działki na sprzedaż) oraz zapytań przestrzennych (na przykład: działki w obrębie 1 km od rzeki).

Wyznacz nowe lokalizacje

Wyznacz nowe lokalizacje

Narzędzie to umożliwia wyznaczenie na badanym obszarze nowych obiektów spełniających podane kryteria. Kryteria te mogą być utworzone na podstawie zapytań o atrybut (na przykład: działki na sprzedaż) oraz zapytań przestrzennych (na przykład: działki w strefie zalewowej).

Znajdź podobne lokalizacje

Znajdź podobne lokalizacje

To narzędzie oblicza na podstawie podanych kryteriów podobieństwo lokalizacji w warstwie propozycji wyszukiwania do co najmniej jednej lokalizacji referencyjnej.

Wybierz najlepsze placówki

Wybierz najlepsze placówki

To narzędzie wyszukuje zestaw obiektów, które najlepiej obsługują zapotrzebowanie z okolicznych obszarów.

Placówki mogą być instytucjami publicznymi świadczącymi usługi, takimi jak remizy, szkoły, biblioteki, albo mogą mieć cel komercyjny, np. apteki, centra dystrybucji paczek. Zapotrzebowanie obejmuje popyt na usługę świadczoną przez daną placówkę. Zapotrzebowanie jest związane z lokalizacjami punktów, gdzie każda lokalizacja przedstawia wielkość danego zapotrzebowania.

Notatka:

Aby wybrać placówki z zastosowaniem jednego z dostępnych trybów podróży, niezbędne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Utwórz obszar widoczności

Utwórz obszar widoczności

Narzędzie Utwórz widoczność tworzy obszary, na których użytkownik może widzieć obiekty na ziemi. Punkty analizy wejściowej mogą przedstawiać albo obserwatorów (np. ludzi na ziemi albo obserwatorów w wieży pożarowej) albo obserwowane obiekty (takie jak turbiny wiatrowe, wieże ciśnień, pojazdy lub inni ludzie). Obszary wynikowe to obszary, z których obserwatorzy mogą zobaczyć obserwowane obiekty i odwrotnie: obserwowane obiekty mogą widzieć obserwatorów. Dane wynikowe są używane zwykle w analizie wyboru i określaniu przydatności miejsca.

Utwórz zlewnie

Utwórz zlewnie

To narzędzie tworzy obszary ciążenia na podstawie podanych lokalizacji.

Śledź w dół

Śledź w dół

To narzędzie identyfikuje szlak lub ścieżkę przepływu w dół od punktów w warstwie analizy.

Znajdź centroidy

Znajdź centroidy

To narzędzie tworzy centralne obiekty punktowe z obiektów wielopunktowych, liniowych i powierzchniowych.

Wzbogacanie danych

Narzędzia te pomagają w badaniu charakteru poszczególnych obszarów. Dla wybranych obszarów wyświetlane są szczegółowe dane demograficzne i statystyki. Dla bardziej rozległych obszarów, takich jak powiaty i województwa można uzyskać również informacje porównawcze.

NarzędzieOpis

Wzbogać warstwę

Wzbogać warstwę

Narzędzie służy do wzbogacania danych punktowych i poligonowych poprzez pozyskanie informacji konsumenckich, dotyczących ludności, miejsc i działalności gospodarczej dla lokalizacji danych. Za pomocą tego narzędzia można udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące lokalizacji, na które nie można odpowiedzieć, korzystając z samych map, na przykład: jacy ludzie mieszkają w tym miejscu? Co ludzie na danym obszarze lubią robić? Jakie są ich zwyczaje i styl życia? Jakiego rodzaju działalność jest prowadzona na tym obszarze?

Wynik stanowi nowa warstwa zawierająca wszystkie informacje demograficzne i geograficzne dla podanych zbiorów danych. Te informacje są dodawane jako pola w tabeli.

Wskazówka:

Kliknij gwiazdkę obok zmiennej w Przeglądarce danych, aby dodać ją do swojej listy ulubionych. Dostęp do ulubionych można uzyskać, klikając opcję Pokaż ulubione zmienne na stronie menu Przeglądarki danych.

Notatka:

Aby skorzystać z tego narzędzia, konieczne jest uprawnienie do wzbogacania danych przestrzennych (GeoEnrichment). Dodatkowo, aby wzbogacić obiekty z zastosowaniem jednego z dostępnych trybów podróży, niezbędne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Analiza zależności przestrzennych

Narzędzia te pomagają w rozpoznawaniu, określaniu ilościowym oraz wizualizowaniu zależności przestrzennych w Twoich danych poprzez identyfikację obszarów, na których znajdują się statystycznie istotne zgrupowania.

NarzędzieOpis

Oblicz zagęszczenie

Oblicz zagęszczenie

To narzędzie tworzy mapę zagęszczenia na podstawie obiektów punktowych lub liniowych poprzez rozmieszczenie na mapie znanych wartości ilościowych dotyczących jakiegoś zjawiska (reprezentowanych przez atrybuty punktów lub linii). Wynikiem uruchomienia narzędzia jest warstwa z obszarami sklasyfikowanymi według gęstości — od najmniejszego do największego zagęszczenia.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Obliczanie gęstości rozmieszczenia szpitali w określonym powiecie. Warstwa wynikowa przedstawia obszary o dużej i niskiej dostępności szpitali i ta informacja może zostać wykorzystana w procesie określania miejsc budowy nowych szpitali.
 • Identyfikacja obszarów wysokiego zagrożenia pożarami lasów na podstawie lokalizacji wcześniejszych pożarów lasów.
 • Zlokalizuj społeczności zamieszkujące tereny oddalone od głównych dróg w celu zaplanowania przebiegu nowych szlaków komunikacyjnych.

Znajdź lokalizacje skupień Hot Spots

Znajdź lokalizacje skupień Hot Spots

To narzędzie identyfikuje statystycznie istotne zgrupowania w zależnościach przestrzennych Twoich danych.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Określić, czy punkty (reprezentujące przestępstwa, drzewa, wypadki drogowe) są zgrupowane.
 • Odkryć statystycznie istotne lokalizacje hot spot (wydatki, umieralność noworodków, systematycznie wysokie wyniki testów).

Znajdź elementy odstające

Znajdź elementy odstające

To narzędzie identyfikuje statystycznie istotne elementy odstające w zależnościach przestrzennych Twoich danych.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Znaleźć w danych (dotyczących przestępstw, drzew, wypadków drogowych) nietypowe obszary zależności.
 • Odkryć statystycznie istotny element odstający (wydatki, umieralność noworodków, systematycznie wysokie wyniki testów).

Znajdź klastry punktów

Znajdź klastry punktów

To narzędzie znajduje klastry obiektów punktowych w otaczającym szumie w oparciu o ich rozkład przestrzenny.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Znajdowanie skupisk domów zainfekowanych szkodnikami.
 • Znajdowanie skupisk zdarzeń związanych z przestępstwami, na przykład kradzieżą.

Interpoluj punkty

Interpoluj punkty

Jest to narzędzie umożliwiające przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów ze zbioru punktów. Narzędzie korzysta z danych punktowych, z których każdy ma określoną wartość i wyświetla obszary sklasyfikowane według przewidywanych wartości.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Prognozowanie wartości poziomu zanieczyszczeń w miejscach, gdzie nie ma czujników systemu zarządzania jakością powietrza do pomiarów poziomu zanieczyszczenia, na przykład w lokalizacjach, w których znajduje się populacja szczególnie narażona, takich jak na przykład szkoły czy szpitale.
 • Przewidywanie zawartości metali ciężkich w zbożach na podstawie pobranych próbek określonych roślin uprawnych.
 • Przewidywanie poziomów substancji odżywczych w glebie (azot, fosfor, potas itp.) oraz innych właściwości (na przykład przewodność elektryczna gleby) w celu oceny ich wpływu na zbiory oraz ustalenia precyzyjnej ilości nawozu, jaką należy zastosować dla każdej lokalizacji pola.
 • Przewidywanie wartości temperatur, opadów oraz innych powiązanych zmiennych (na przykład opadów kwaśnych deszczy), a także inne zastosowania meteorologiczne.

Narzędzia bliskości

Te narzędzia pomagają w udzieleniu odpowiedzi na jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas wykonywania analizy przestrzennej: Co znajduje się w pobliżu czego?

NarzędzieOpis

Utwórz bufory

Utwórz bufory

To narzędzie tworzy bufory. Bufor jest obszarem obejmującym swym zasięgiem obszar w określonej odległości od punktu, linii lub obiektu powierzchniowego.

Bufory są zwykle używane do tworzenia obszarów, które można poddać dalszej analizie za pomocą takich narzędzi, jak Nałóż warstwy. Na przykład, na pytanie „Jakie budynki znajdują się w odległości jednego kilometra od szkoły?”, można znaleźć odpowiedź, tworząc bufor o promieniu jednego kilometra wokół szkoły i nakładając na niego warstwę zawierającą obrysy budynków. Wynik tej operacji stanowi warstwa z budynkami znajdującymi się w odległości do jednego kilometra od szkoły.

Utwórz obszary czasu dojazdu

Utwórz obszary czasu dojazdu

To narzędzie umożliwia tworzenie obszarów, do których można dotrzeć w określonym czasie przejazdu lub po pokonaniu określonej odległości. Dokonuje ono pomiarów z jednego lub wielu punktów (do 1000) wzdłuż dróg, aby utworzyć warstwę, która umożliwia udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Gdzie mogę dostać się z tego miejsca w ciągu 30 minut jazdy?
 • Gdzie mogę dostać się z tego miejsca w ciągu 30 minut jazdy o 17:30 w godzinach szczytu?
 • Do jakich części miasta może dotrzeć straż pożarna w ciągu pięciu minut?
 • W jaki sposób wybudowanie tutaj jednostki straży pożarnej poprawiłoby szybkość reagowania na zgłoszenia pożarów?
 • Jakie obszary rynkowe są w zasięgu mojej działalności?

Na te pytania możesz odpowiedzieć wyłącznie dzięki wizualizacji obszarów danych wynikowych. Możesz też wykonać dalszą analizę przestrzenną, korzystając z obszarów danych wynikowych. Na przykład możesz uruchomić narzędzie Agreguj punkty z obszarami czasu dojazdu i danymi demograficznymi, aby ocenić potencjalną lokalizację sklepu w kontekście zyskania najlepszych klientów dla danego rodzaju działalności.

Notatka:

Aby skorzystać z tego narzędzia, konieczne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Znajdź najbliższe

Znajdź najbliższe

To narzędzie wyszukuje najbliższe obiekty i opcjonalnie raportuje i ocenia odległość do pobliskich obiektów. Aby znaleźć najbliższy obiekt, narzędzie może dokonywać pomiarów używając odległości w linii prostej lub według wybranego trybu podróży. Dostępne są opcje, które ograniczają liczbę wyszukiwanych najbliższych obiektów lub zakres wyszukiwania obiektów.

Wyniki uzyskiwane dzięki temu narzędziu umożliwiają udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Który park jest ode mnie najbliżej?
 • Do którego szpitala można dotrzeć w najkrótszym czasie? Ile czasu potrzeba na przejazd we wtorek o 17:30 w godzinach szczytu?
 • Jakie są odległości drogowe pomiędzy tymi głównymi miastami?
 • Którzy z tych pacjentów mieszkają w promieniu trzech kilometrów od wskazanych fabryk chemicznych?

Narzędzie Znajdź najbliższe dostarcza wyniki zawierające najbliższe obiekty i opcjonalnie warstwę liniową, która łączy lokalizacje początkowe z ich najbliższymi lokalizacjami. Opcjonalna warstwa liniowa zawiera informacje na temat lokalizacji początkowych i najbliższych oraz informacje dotyczące odległości pomiędzy nimi.

Notatka:

Aby odszukać znajdujące się w pobliżu obiekty z zastosowaniem jednego z dostępnych trybów podróży, niezbędne jest uprawnienie Analiza sieciowa. Danymi wejściowymi muszą być obiekty punktowe.

Planuj trasy

Planuj trasy

To narzędzie pozwala efektywnie rozdzielić zadania wśród pracowników mobilnych.

W narzędziu podaje się zestaw przystanków oraz liczbę pojazdów, które mogą dojechać do przystanków. Narzędzie przypisuje przystanki pojazdom oraz wyświetla trasy, wskazując, jak w najkrótszym czasie poszczególne pojazdy mogą dotrzeć do przypisanych im przystanków.

Dzięki narzędziu Planuj trasy pracownicy mobilni mogą docierać do większej liczby miejsc pracy w krótszym czasie, co zwiększa efektywność i usprawnia obsługę klientów. Mogą oni na przykład wykonywać następujące czynności:

 • Przeprowadzanie inspekcji domów, restauracji czy placów budowy.
 • Świadczenie usług naprawczych, instalacyjnych czy technicznych.
 • Dostarczanie towarów i niewielkich paczek.
 • Prowadzenie rozmów handlowych.
 • Transportowanie osób z domu do miejsca wydarzenia.

W wyniku uruchomienia narzędzia Planuj trasy tworzone są: warstwa z przystankami zakodowanymi według tras, do których zostały przypisane, warstwa tras przedstawiająca najkrótsze trasy umożliwiające dotarcie do przypisanych przystanków, a także warstwa przystanków nieprzypisanych, w przypadku, gdy do niektórych z przystanków nie można dotrzeć.

Notatka:

Aby skorzystać z tego narzędzia, konieczne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Połącz punkty początkowe z docelowymi

Połącz punkty początkowe z docelowymi

Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi służy do pomiaru czasu podróży lub odległości między parami punktów. To narzędzie może wskazać odległość w linii prostej, długość trasy lub czas przejazdu. Po podaniu punktów początkowych i docelowych narzędzie wyświetla warstwę zawierającą linie tras między parami punktów początkowych i docelowych wraz z pomiarami. Jeśli wiele punktów początkowych prowadzi do jednego punktu docelowego, dane wynikowe zawierają tabelę z danymi wielu przejazdów do punktu docelowego.

Notatka:

Aby połączyć punktu początkowe z docelowymi z zastosowaniem jednego z dostępnych trybów podróży, niezbędne jest uprawnienie Analiza sieciowa.

Zarządzanie danymi

Narzędzia te są używane zarówno do codziennego zarządzania danymi geograficznymi, jak i łączenia danych przed analizą.

NarzędzieOpis

Wydziel dane

Wydziel dane

To narzędzie wyodrębnia dane wybrane dla podanego obszaru zainteresowania. Wybrane warstwy są dodawane do pliku .zip lub pakietu warstwy.

Agreguj obszary

Agreguj obszary

To narzędzie scala i formuje w jeden obszar obszary, które się nakładają lub mają wspólną granicę.

Możesz wybrać sposób łączenia obszarów, wskazując konkretne pole. Na przykład warstwa powiatów ma atrybut State_Name, według którego można agregować obszary, korzystając z atrybutu State_Name. Sąsiadujące ze sobą powiaty są łączone, jeśli mają tę samą wartość pola State_Name. Wynikiem jest warstwa z granicami stanów.

Generuj mozaikowania

Generuj mozaikowania

To narzędzie tworzy kosze o określonym kształcie i wielkości dla badanego obszaru.

Kosze mogą mieć kształt kwadratu, sześciokąta, sześciokąta poprzecznego, trójkąta lub diamentu.

Połącz warstwy

Połącz warstwy

Narzędzie kopiuje obiekty z dwóch warstw do jednej nowej warstwy. Warstwy, które mają być połączone, muszą zawierać te same typy obiektów (punkty, linie lub obszary). Można sterować procesem łączenia i kopiowania pól z warstw wejściowych.

Dzięki nim można wykonywać następujące czynności:

 • Scalenie warstwy szkół publicznych oraz warstwy szkół prywatnych w jedną warstwę zawierającą wszystkie szkoły.
 • Scalenie dwóch warstw, z których każda zawiera informacje o działkach w sąsiadujących powiatach w jedną warstwę z zachowaniem wyłącznie pól, które mają tę samą nazwę i typ danych w obu warstwach wejściowych.

Nałóż warstwy

Nałóż warstwy

To narzędzie łączy co najmniej dwie warstwy w jedną. Nakładanie można postrzegać jako tworzenie z zestawu nakładających się map pojedynczej mapy zawierającej wszystkie informacje w nich zawarte. Nakładanie to znacznie więcej niż połączenie ze sobą rysunków. Wszystkie atrybuty obiektów biorące udział w operacji nakładania są przenoszone do wynikowego produktu. Nakładanie służy do uzyskania odpowiedzi na jedno z najbardziej podstawowych pytań z dziedziny geografii: „Co się z czym pokrywa?”

Na przykład można udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Które działki znajdują się na obszarze zalewania przez powodzie 100-letnie? (Gdy coś znajduje się „w obrębie” czegoś to znaczy również, że leży na obszarze czegoś.)
 • Które drogi znajdują się w granicach poszczególnych powiatów?
 • Na jakiego rodzaju glebach prowadzi się określone rodzaje upraw?
 • Które studnie znajdują się w obrębie opuszczonych jednostek wojskowych?

Analiza rastrowa

Oprócz wymienionych powyżej narzędzi można wykonywać analizy zobrazowań i rastrów, korzystając z narzędzi analizy rastrowej. Narzędzia te są zgrupowane w kategorie zgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład kategoria Zarządzanie danymi zawiera narzędzia do obcinania, ponownej klasyfikacji, przekształcania i próbkowania danych zobrazowań lub rastrów, a kategoria narzędzi Deep Learning zawiera narzędzia do wykonywania klasyfikacji opartej na metodzie Deep Learning z użyciem warstw zobrazowań.

Jeśli wśród narzędzi w panelu Analiza rastrowa nie ma dokładnie takiego, jakiego szukasz, możesz użyć ponad 150 funkcji rastrowych, aby wykonać analizę, a nawet połączyć te funkcje w łańcuch w Edytorze funkcji rastrowych, aby uzyskać bardziej złożone procedury wykonywania zadań.

Analizy zobrazowań i rastrów wymagają dodatkowych uprawnień i licencji. Szczegółowe informacje zawiera temat Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem interfejsu REST API usługi analizy rastrowej i interfejsu ArcGIS API for Python.