Agreguj punkty (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Agreguj punkty (Map Viewer).

Agreguj punkty Narzędzie Agreguj punkty wykorzystuje obiekty powierzchniowe do sumowania zbioru obiektów punktowych. Granice z obiektu powierzchniowego umożliwiają gromadzenie punktów w poszczególnych obszarach i używanie ich do obliczania wielkości statystycznych. W warstwie wynikowej przy użyciu stopniowanych symboli wyświetlana jest liczba punktów w każdym obszarze.

Notatka:

Agregacja przestrzenna to jedna z metod wizualizowania danych o dużej gęstości. Więcej informacji oraz omówienie innych metod można znaleźć w sekcji Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Agreguj punkty

Przykłady

Tornada to najgwałtowniejsze burze występujące w Stanach Zjednoczonych. Chcesz poznać skutki tornad, w tym liczbę ofiar, liczbę osób, które odniosły obrażenia, szkody dotyczące mienia i straty finansowe w poszczególnych stanach i powiatach. Masz dostęp do informacji o miejscach występowania tornad w Stanach Zjednoczonych, ale potrzebujesz lepszego sposobu wizualizacji danych w wybranych granicach. Możesz zagregować dane dotyczące tornad w granicach stanów i powiatów oraz znormalizować dane według populacji, aby znaleźć obszary, w których skutki tornad są najbardziej odczuwalne.

Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Trąba powietrzna! Tornada w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówka:

Warstwy stanów i powiatów atlasu ArcGIS Living Atlas of the World obejmują dane o ludności i można ich użyć do agregacji danych dotyczących tornad.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Agreguj punkty zaprojektowano z myślą o gromadzeniu i sumowaniu obiektów punktowych w obrębie zbioru granic. Parametry wejściowe muszą obejmować punkty do agregowania oraz obszary agregacji.

Można udostępnić warstwy powierzchniowe używane na potrzeby analizy lub wygenerować kosze określonego rozmiaru i kształtu (sześciokątne bądź kwadratowe), na podstawie których będzie przeprowadzane agregowanie. Rozmiar kosza określa wielkość koszy. W przypadku agregowania w sześciokątach rozmiarem jest wysokość każdego sześciokąta. Szerokość sześciokąta wynikowego jest równa wysokości pomnożonej przez 2 i podzielonej przez pierwiastek kwadratowy z 3. W przypadku agregowania w kwadratach rozmiarem kosza jest wysokość kwadratu, która jest równa jego szerokości.

Pomiary koszy kwadratowych i sześciokątnych
Wskazówka:

Warstwę, której nie ma w przeglądarce map Map Viewer Classic, można dodać do panelu narzędzi, wybierając w menu rozwijanym pozycję Wybierz warstwę analizy.

Pole wyboru Zachowaj obszary bez punktów jest domyślnie zaznaczone. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie obszary używane w analizie są uwzględniane w wyniku bez względu na lokalizację punktów. Obszary bez punktów pozostają puste i mają liczność 0. Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, obszary bez punktów zostają całkowicie usunięte z warstwy wynikowej. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru może mieć znaczący wpływ na obszary wynikowe.

Użycie opcji Zachowaj obszary bez punktów
Ilustracje przedstawiają różnicę w warstwie wynikowej w przypadku zachowania obszarów bez punktów (po lewej) lub ich niezachowania (po prawej).

Najbardziej podstawowe agregacje służą do obliczania liczby punktów w obrębie poszczególnych granic. Podstawowe wielkości statystyczne (suma, minimum, maksimum, średnia i odchylenie standardowe) można również obliczać na podstawie pól liczbowych. Statystyki są obliczane w każdym obszarze osobno.

Obliczenia statystyczne można także grupować za pomocą pola przy użyciu wartości jakościowych. Jeśli statystyka jest grupowana według pola, wielkości statystyczne są obliczane dla obszaru jako całości oraz dla poszczególnych grup. Obie statystyki mogą być wyświetlane w oknie podręcznym warstwy wynikowej. Statystyka ogólna jest podana w postaci liczbowej, a statystyki zgrupowane są podane w formie diagramu w oknie podręcznym. Zostanie również utworzona tabela podsumowania zawierająca poszczególne obiekty i statystyki według wartości pola grupy. Pole wyboru Dodaj mniejszość, większość umożliwia zwrócenie grup o najmniejszej i największej liczności, a pole wyboru Dodaj wartości procentowe powoduje zwrócenie procentu punktów w grupach mniejszości i większości.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, w analizie wezmą udział jedynie obiekty w wejściowej warstwie punktowej i warstwie obszaru widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w wejściowej warstwie punktowej i warstwie obszaru, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Dane wejściowe muszą obejmować warstwę punktową i warstwę powierzchniową. Przy użyciu narzędzia Agreguj punkty nie można agregować linii i obszarów w obrębie granic.

Działanie narzędzia Agreguj punkty

Poniższe sekcje zawierają opis sposobu działania narzędzia Agreguj punkty.

Generowanie koszy

Dla obszarów agregacji można wygenerować kwadratowe i sześciokątne kosze, zamiast agregować punkty w wejściowej warstwie powierzchniowej. Kosze są generowane w niestandardowym układzie współrzędnych odwzorowanych zachowującym powierzchnię przy użyciu określonych wymiarów przestrzennych, aby zapewnić, że rozmiary są równe i odpowiednie dla danego obszaru zainteresowania. Odpowiednie odwzorowanie równopowierzchniowe i parametry są wybierane na podstawie zasięgu geograficznego warstw wejściowych. Utworzone kosze są odwzorowywane z powrotem w układzie współrzędnych danych wejściowych, zanim zostaną użyte w analizie.

Po zakończeniu analizy wynik zostaje odwzorowany w układzie Web Mercator w celu wyświetlania (ustawienie domyślne) lub w odwzorowaniu używanej niestandardowej mapy bazowej. Odwzorowanie Web Mercator może powodować pewne zniekształcenie wyników, zwłaszcza w przypadku dużych koszy lub koszy znajdujących się w pobliżu regionów polarnych. Zniekształcenia te występują wyłącznie podczas wyświetlania i nie oznaczają, że analiza jest niedokładna.

Równania

Odchylenie standardowe jest obliczane na podstawie następującego wzoru:

Wzór na odchylenie standardowe

gdzie:

  • N = liczba obserwacji
  • xi = obserwacje
  • = średnia

Obliczenia

Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem obiektów punktowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli stopniowanych.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy punktowej w obrębie hipotetycznych granic. Do obliczania wielkości statystycznych (Suma, Minimum, Maksimum, Średnia i Odchylenie standardowe) dla warstwy użyto pola Population.

Sumowanie warstwy punktowej
Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem punktów znajdujących się w obrębie warstwy granic. Przykładowa tabela atrybutów jest wyświetlana powyżej. Zawiera ona wartości używane w hipotetycznych obliczeniach statystycznych.

StatystykaWynikowy okręg District A

Suma

280 + 408 + 356 + 361 + 450 + 713 = 2568

Minimum

Minimum z wartości:

[280, 408, 356, 361, 450, 713] = 280

Maksimum

Maksimum z wartości:

[280, 408, 356, 361, 450, 713] = 713

Średnia

2568/6 = 428

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe punktów
= 150,79
Notatka:

Wartości null są wykluczone ze wszystkich obliczeń statystycznych. Na przykład średnia z wartości 10, 5 i null jest równa 7,5 ((10+5)/2).

Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia łącznej liczby uczniów w każdym okręgu szkolnym. Każdy punkt reprezentuje szkołę. W polu Type podany jest typ szkoły (podstawowa, gimnazjum lub liceum), a w polu populacji uczniów znajduje się liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół. W powyższej tabeli podane są obliczenia i wyniki dla okręgu District A. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że w okręgu District A mieszka 2568 uczniów. Po uruchomieniu narzędzia Agreguj punkty obliczone zostaną również wyniki dla okręgu District B.

Podobne narzędzia

Narzędzie Agreguj punkty służy do sumowania punktów w obrębie obszarów. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Do sumowania linii i obszarów należy używać narzędzia Sumuj w obrębie.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Agreguj punkty realizuje funkcje narzędzi Złączenie przestrzenne i Statystyka sumaryczna.