Monitoruj roślinność

Monitoruj roślinność Narzędzie Monitoruj roślinność wykonuje operacje arytmetyczne na pasmach wielopasmowych warstw zobrazowań w celu wyodrębnienia informacji o szacie roślinnej.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Monitoruj roślinność

Przykłady

Dysponujesz zobrazowaniem Sentinel-2 i chcesz wyróżnić zdrową, zieloną roślinność w jałowym regionie. Możesz użyć narzędzia Monitoruj roślinność, aby obliczyć wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby (SAVI), który uwzględnia jasność gleby podczas przedstawiania roślinności na mapie.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie to umożliwia wygenerowanie wskaźnika roślinności z wykorzystaniem zobrazowań wielopasmowych. Dane wynikowe zawierają wartość wskaźnika roślinności dla każdego piksela obrazu.

Narzędzie to wymaga zobrazowań wielopasmowych, ponieważ każdy indeks pasma wymaga wielu pasm spektralnych do wygenerowania danych wynikowych. Wymagane pasma dla każdego wskaźnika zostaną wybrane po wybraniu metody monitorowania roślinności.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko piksele widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, analizowana jest cała wejściowa warstwa zobrazowań.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz dane wejściowe

Wybierz wielopasmową warstwę zobrazowań. Warstwa zobrazowań musi mieć odpowiednie pasma wymagane przez wybraną metodę monitorowania roślinności.

Wybierz metodę monitorowania roślinności

Pozwala wybrać metodę używaną do tworzenia warstwy monitorowania roślinności. Metody wskaźnika roślinności ułatwiają wyróżnianie określonych obiektów lub redukowanie szumów informacyjnych.

 • Wskaźnik globalnego monitorowania środowiskowego — GEMI, jest nieliniowym indeksem roślinności służącym do globalnego monitorowania środowiska przy użyciu zobrazowań satelitarnych. Jest on podobny do indeksu NDVI, jednak jest mniej wrażliwy na zjawiska atmosferyczne. Na indeks ten wpływają puste obszary, zatem nie zaleca się używania go w obszarach o niskim lub umiarkowanym zagęszczeniu roślinności.
 • Wskaźnik roślinności zielonej - Landsat TM — GVI, został początkowo zaprojektowany na podstawie zobrazowania Landsat MSS, ale został zmodyfikowany w taki sposób, że można go używać ze zobrazowaniem Landsat TM. Jest on także znany pod nazwą Landsat TM Tasseled Cap green vegetation index (indeks roślinności zielonej Landsat TM Tasseled Cap).
 • Zmodyfikowany wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby — MSAVI2, jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu pustych obszarów na metodę SAVI.
 • Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji — NDVI, jest standardowym indeksem umożliwiającym generowanie obrazów obszarów zielonych lub względnej biomasy. Ten indeks wykorzystuje silną absorpcję chlorofilu w paśmie czerwieni i wysoki współczynnik odbicia roślinności w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR). Jest to opcja domyślna.
 • Wskaźnik roślinności pionowej — PVI, jest podobny do różnicowego wskaźnika roślinności (DVI), jednak jest wrażliwy na zmiany warunków atmosferycznych. Ta metoda powinna być używana tylko do obrazów, w przypadku których wyeliminowano wpływ warunków atmosferycznych.
 • Wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby — SAVI, jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu jasności obrazu gleb przy użyciu współczynnika korygującego jasność obrazu gleb. Jest on często używany na jałowych obszarach o niskim zagęszczeniu szaty roślinnej.
 • Formuła Sułtana — Formuła Sułtana wykorzystuje 8-bitowy obraz zawierający sześć pasm i stosuje względem niego algorytm generujący 8-bitowy obraz zawierający trzy pasma. Wynikowy obraz pozwala wyróżnić spotykane na wybrzeżach formacje skalne nazywane ofiolitami. Ten wzór został zaprojektowany na podstawie pasm TM i ETM sceny Landsat 5 lub 7.
 • Przekształcony wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby — TSAVI, jest indeksem roślinności, w przypadku którego podjęto próbę zminimalizowania wpływu jasności obrazu gleb, przyjmując, że linia gleb ma arbitralny spadek i przecięcie.

Określanie wskaźników dla pasm

Podaj indeksy pasm potrzebnych do obliczenia wybranej metody monitorowania roślinności.

Wszystkie czujniki satelitarne i kamery lotnicze przechwytują informacje w różnych pasmach długości fali i każde pasmo ma numer wskazujący jego kolejność na liście pasm dla czujnika. Na przykład pasmo NIR dla czujnika OLI na pokładzie satelity Landsat 8 to pasmo 5.

Spadki linii gleb

Wartość spadku linii szacującej relację liniową między pasmami bliskiej podczerwieni i czerwieni na diagramie punktowym.

Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy jako metoda monitorowania roślinności jest skonfigurowany Przekształcony wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby.

Przecięcie

Jest to wartość pasma NIR, gdy współczynnik odbicia pasma czerwieni wynosi 0.

Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy jako metoda monitorowania roślinności jest skonfigurowany Przekształcony wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby.

Wielkość pokrycia roślinnością zieloną

Określa wielkość pokrycia roślinnością zieloną:

 • W przypadku obszarów bez szaty roślinnej wprowadź 1.
 • W przypadku obszarów o umiarkowanym zagęszczeniu szaty roślinnej wprowadź 0.5.
 • W przypadku obszarów o wysokim zagęszczeniu szaty roślinnej wprowadź 0.

Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy jako metoda monitorowania roślinności jest skonfigurowany Wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby.

Współczynnik dostosowania

Określa współczynnik korygujący pomagający ograniczyć wpływ efektu gleb. Niska wartość oznacza, że efekt gleb jest ignorowany. Wysoka wartość oznacza, że gleby będą miały wpływ na wynik. Wartość domyślna wynosi 0,08.

Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy jako metoda monitorowania roślinności jest skonfigurowany Przekształcony wskaźnik roślinności dostosowany względem gleby.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Narzędzie Monitoruj roślinność umożliwia wygenerowanie wskaźnika roślinności z wykorzystaniem zobrazowań wielopasmowych. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe przeglądarki map Map Viewer Classic

Użyj funkcji rastrowej Arytmetyka pasma, aby wygenerować szereg wskaźników pasm, w tym wskaźników roślinności i innych opcji przetwarzania. Użyj funkcji rastrowej NDVI i funkcji rastrowej Kolorowanie NDVI, aby wygenerować normalizowany różnicowy wskaźnik roślinności (NDVI) z wykorzystaniem zobrazowań wielopasmowych.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Monitoruj roślinność pełni podobną funkcję co funkcje rastrowe Arytmetyka pasma, NDVI i Kolorowanie NDVI w aplikacji ArcGIS Pro.