Podsumuj raster w ramach

Podsumuj raster w ramach Narzędzie Podsumuj raster w ramach służy do podsumowywania wartości rastra w ramach stref innego zestawu danych

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Statystyka strefowa.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Narzędzie Podsumuj raster w ramach

Przykłady

Poniżej przedstawiono przykładowe zastosowania tego narzędzia:

 • Mając warstwę zlewni i warstwę granic użytkowania terenu według typu użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
 • Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Uwagi dotyczące korzystania

Jeśli strefa jest obiektem, zostanie wewnętrznie przekształcona w raster z użyciem rozmiaru komórki i wyrównania komórki z rastra wartości.

Jeśli zarówno strefa, jak i dane wejściowe wartości są rastrami o takim samym rozmiarze komórki i komórki są wyrównane, zostaną użyte bezpośrednio w narzędziu i podczas wykonywania narzędzia nie będą ponownie próbkowane wewnętrznie.

Jeśli wartości rozmiar komórki strefy i raster wartości różnią się, rozmiar komórki danych wynikowych będzie wynosić Maksimum danych wejściowych, a raster wartości będzie używany wewnętrznie jako raster dociągania. Jeśli rozmiar komórki jest taki sam, ale komórki nie są wyrównane, raster wartości będzie używany wewnętrznie jako raster dociągania. Dowolny z tych przypadków spowoduje wewnętrzne ponowne próbkowanie przed wykonaniem operacji na strefie.

Jeśli strefa nie nakłada się ze środkiem komórki rastra wartości, strefa będzie miała wartość NoData. W takim przypadku należy określić odpowiednią rozdzielczość rastra, w jakiej będą reprezentowane szczegóły rastra wejściowego lub danych wejściowych strefy obiektów i użycie tej rozdzielczości jako rozmiaru komórki w ustawieniach analizy rastrowej środowiska.

Jeśli strefa jest obiektem punktowym, możliwe jest zawarcie więcej niż jednego punktu w konkretnej komórce wejściowego rastra wartości. W przypadku takich komórek wartość strefy jest określana na podstawie punktu z najniższą wartością w polu ObjectID (na przykład OID lub FID).

Jeśli jest zaznaczona opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy, przeanalizowane zostaną tylko obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą wszystkie obiekty w warstwie wejściowej i warstwie sumowania, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie

Wybierz warstwę powierzchniową do zsumowania warstwy rastrowej w obrębie zdefiniowanych granic

Dane wejściowe definiujące granice stref lub obszarów, które zostaną podsumowane.

Dane wejściowe mogą zawierać całkowitoliczbowe dane rastrowe lub obiektowe. W przypadku rastrów strefy są definiowane przez wszystkie lokalizacje w danych wejściowych, które mają tą samą wartość komórki. W przypadku obiektów strefy te mogą się nakładać. Obszary nie muszą być ciągłe.

Wybierz pole do zdefiniowania granic

Pole zawierające wartości definiujące poszczególne strefy.

Może to być pole całkowitoliczbowe lub znakowe zestawu danych strefy.

Wybierz warstwę rastrową do sumowania

Raster zawierający wartości, na podstawie których są obliczane statystyki.

Może być typu całkowitoliczbowego lub zmiennoprzecinkowego. Jednak jeśli jest on typu zmiennoprzecinkowego, opcje obliczania większości, mniejszości i zróżnicowania strefy nie będą dostępne.

Wybierz statystykę do obliczenia (opcjonalnie)

Wskazuje typ statystyki do obliczenia.

Można używać następujących wartości wejściowych: Średnia, Większość, Maksimum, Mediana, Minimum, Mniejszość, Percentyl, Zakres, Odchylenie standardowe, Sum lub Zróżnicowanie. Wartością domyślną jest Średnia.

Wartość percentylowa (opcjonalnie)

Percentyl do obliczenia. Wartość domyślna to 90. Oznacza ona 90. percentyl.

Wartość należy do zakresu od 0 do 100. Wynik podania zerowego percentyla jest właściwie równoważny statystyce Minimum, a setny percentyl odpowiada statystyce Maksimum. Wartość 50 da praktycznie taki sam wynik jak statystyka Mediana.

Ten parametr jest obsługiwany tylko wtedy, gdy parametr Wybierz statystykę do obliczenia jest ustawiony na wartość Percentyl.

W obliczeniach ignoruj brakujące wartości (opcjonalnie)

Określa, czy w analizie są ignorowane brakujące wartości.

 • Zaznaczone — podczas przeprowadzania tej analizy zostaną dołączone komórki, które mają wartość w wejściowym rastrze wartości w obrębie każdej strefy, aby określić wartość wynikową dla tej strefy. Komórki z wartościami NoData w rastrze wartości będą ignorowane podczas obliczeń statystyk. Jest to opcja domyślna.
 • Niezaznaczone — wynikiem analizy będzie wartość NoData, jeśli dla komórek rastra wartości w ramach określonej strefy występują jakiekolwiek wartości NoData.

Przetwarzaj jako wielowymiarowe (opcjonalnie)

Decyduje o tym, jak będą przetwarzane wejściowe wielowymiarowe usługi obrazowe (jeśli są one wielowymiarowe).

 • Zaznaczone – statystyki zostaną obliczone z bieżącego przekroju zestawu danych wielowymiarowych. Jest to opcja domyślna.
 • Niezaznaczone – statystyki zostaną obliczone dla wszystkich wymiarów wejściowego zestawu danych wielowymiarowych.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Narzędzie Podsumuj raster w ramach służy do podsumowywania rastrów w ramach granic. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe przeglądarki map Map Viewer Classic

Narzędzie Statystyka strefowa jako tabela służy do podsumowywania rastrów w ramach granic i raportowania wyników w postaci tabeli. Funkcja rastrowa Statystyka strefowa umożliwia wykonywanie podobnych analiz.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzia geoprzetwarzania Statystyka strefowa i Statystyka strefowa jako tabela są dostępne w skrzynkach narzędziowych rozszerzeń Image Analyst i Spatial Analyst.

Narzędzia Podsumuj raster w ramach i Statystyka strefowa jako tabela są dostępne w skrzynce narzędziowej rozszerzenia Analiza rastrowa.

Narzędzie Statystyka strefowa jest także dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Summarize Raster Within lub Zonal Statistics As Table.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z summarize_raster_within witryny ArcGIS for Python API lub zonal_statistics_as_table witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics albo skorzystaj z zonal_statistics witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.functions.gbl.