Znajdź centroidy (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Znajdź centroidy (Map Viewer).

Znajdź centroidy Narzędzie Znajdź centroidy tworzy obiekty punktowe reprezentujące geometryczne środki (centroidy) obiektów wielopunktowych, liniowych i powierzchniowych.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Znajdź centroidy

Przykłady

Analityk w Scotland Department of Environment dokonuje wstępnego przeglądu wniosków dotyczących farm wiatrowych, aby określić, które z nich pokrywają się z naturalnymi obszarami lub są z nich widoczne. Aby utworzyć widoczność dla każdego naturalnego obszaru, analityk musi najpierw utworzyć obiekty punktowe reprezentujące wszystkie naturalne obszary. Narzędzie Znajdź centroidy może być użyte do tworzenia centroidów wewnątrz każdego naturalnego obszaru.

Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Ocena środowiskowa.

Miasto planuje utworzenie nowego parku, który będzie obszarem zieleni dostępnym dla kilku osiedli mieszkaniowych. Analityk chce użyć narzędzia Wybierz najlepsze placówki, aby znaleźć najlepsze lokalizacje, które zapewnią, że jak największa liczba mieszkańców miasta będzie mieszkać w odległości 5-minutowego spaceru od parku. Jednakże warstwa obiektowa działek, do której ma dostęp analityk, zawiera obszary, a narzędzie Wybierz najlepsze placówki wymaga danych wejściowych w postaci punktów. Za pomocą narzędzia Znajdź centroidy można wygenerować punkty centralne wszystkich obszarów, a następnie użyć ich jako danych wejściowych dla narzędzia Wybierz najlepsze placówki.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są pojedyncze dane wejściowe w postaci obiektów wielopunktowych, liniowych lub powierzchniowych. Centroidy są wyznaczane dla każdego obiektu wielopunktowego, liniowego lub powierzchniowego.

Domyślnie narzędzie Znajdź centroidy wyznacza reprezentatywny środek lub centroid każdego obiektu. Wybór opcji według obiektów wejściowych w parametrze Pokaż lokalizacje wynikowe powoduje, że punkty wyjściowe znajdują się najbliżej rzeczywistych centroidów, ale jednocześnie wewnątrz lub w obrębie granic obiektu wejściowego.

Jeśli włączono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, w analizie będą brane pod uwagę jedynie obiekty w wejściowej warstwie wielopunktowej, liniowej lub powierzchniowej widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Proste obiekty punktowe nie mogą służyć do tworzenia centroidów.

Podobne narzędzia

Narzędzie Znajdź centroidy pozwala znaleźć reprezentatywny środek obiektu wielopunktowego, liniowego lub powierzchniowego. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy aplikacji Map Viewer Classic

Aby połączyć obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe z obiektami punktowymi, należy użyć narzędzia Połącz obiekty.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Znajdź centroidy realizuje funkcję narzędzia Obiekt na punkt.