Planuj trasy (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Planuj trasy (Map Viewer).

Planuj trasy Narzędzie Planuj trasy umożliwia wyznaczenie tras, dzięki którym flota pojazdów może dotrzeć do poszczególnych przystanków w możliwie najkrótszym czasie.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Planuj trasy

Przykłady

 • Zespół czterech inspektorów codziennie przeprowadza niezapowiedziane kontrole w restauracjach w San Diego. Narzędzia Planuj trasy można użyć do przypisania poszczególnym inspektorom restauracji i tras.

  Całą procedurę wykonywania zadań można znaleźć w lekcji Planowanie tras dla inspektorów sanitarnych.

 • Zespół czterech inspektorów budowlanych ma listę 30 miejsc pracy, w których muszą przeprowadzić kontrolę. Kierownik używa narzędzia Planuj trasy do wyznaczania inspektorom miejsc kontroli w taki sposób, aby w ciągu 8 godzin pracy skontrolować jak najwięcej miejsc.

Uwagi dotyczące korzystania

Pojedyncza warstwa punktowa to dane wejściowe reprezentujące wymagane przystanki.

Trasy można przygotować na podstawie jednego z kilku dostępnych trybów podróżowania. Tryby podróżowania może skonfigurować administrator instytucji. Ponadto administrator może dodawać nowe tryby podróżowania lub usuwać te, które są zbędne w instytucji. Domyślną miarą odległości są mile lub kilometry, w zależności od ustawienia Jednostki w profilu.

Tryb podróżowaniaOpis

Czas pieszo Czas pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

Długość trasy w obszarach wiejskich Długość trasy w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

Czas przejazdu Czas przejazdu

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie dane o ruchu drogowym są dostępne.

Długość trasy Długość trasy

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

Odległość pieszo Odległość pieszo

Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

Czas przejazdu w obszarach wiejskich Czas przejazdu w obszarach wiejskich

Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne.

Czas przejazdu samochodem ciężarowym Czas przejazdu samochodem ciężarowym

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie są dostępne, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Odległość dla samochodu ciężarowego Odległość dla samochodu ciężarowego

Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

Stosowane są reguły dotyczące samochodów ciężarowych.

Punkty początkowe można podać za pomocą warstwy punktowej lub narzędzia Rysuj. Jeśli istnieje tylko jeden punkt, wszystkie pojazdy mają tę samą lokalizację początkową. Jeśli jest więcej punktów, liczba pojazdów musi być taka sama jak liczba punktów w warstwie. Pole Identyfikator trasy jest wybierane w celu zidentyfikowania poszczególnych tras, pojazdów lub kierowców.

Wszystkim trasom należy przypisać ten sam czas początkowy. Czas początkowy jest podawany w czasie lokalnym obowiązującym w punktach początkowych.

Trasy mogą kończyć się w jednej z trzech lokalizacji: w lokalizacji lub lokalizacjach początkowych, w pojedynczej lokalizacji końcowej lub w wielu lokalizacjach końcowych. Domyślnie wszystkie trasy kończą się w swoich lokalizacjach początkowych. Aby zmienić lokalizację końcową, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Wróć do początku i dodaj co najmniej jedną lokalizację końcową. Jeśli wszystkie trasy kończą się w tej samej lokalizacji, można ją określić za pomocą warstwy zawierającej jeden punkt lub dodając punkt do mapy za pomocą narzędzia Rysuj. Jeśli jest używanych wiele lokalizacji końcowych, można podać warstwę punktów końcowych. Pole Identyfikator trasy umożliwia identyfikację tras, pojazdów i kierowców. Jeśli istnieje wiele punktów początkowych i końcowych, identyfikatory tras muszą być zgodne. Więcej informacji na temat lokalizacji początkowych i końcowych trasy znajduje się w sekcji Jak działa narzędzie Planuj trasy.

Parametr Maksymalna liczba pojazdów, dla których mają być wyznaczone trasy, określa maksymalną liczbę pojazdów, dla których można wyznaczyć trasy. W poniższej tabeli wyjaśniono maksymalną liczbę pojazdów w zależności od liczby lokalizacji początkowych i lokalizacji końcowych.

Lokalizacje początkoweLokalizacje końcoweMaksymalna liczba pojazdów

Jeden

Jeden

Maksymalnie 100.

Narzędzia można użyć do znalezienia optymalnego rozwiązania dla liczby pojazdów mniejszej niż maksymalna, w zależności od innych parametrów.

Jeden

Więcej niż jeden

Tyle samo co lokalizacji końcowych. Tej wartości nie można edytować.

Więcej niż jeden

Jeden

Tyle samo co lokalizacji początkowych. Tej wartości nie można edytować.

Więcej niż jeden

Więcej niż jeden

Tyle samo co lokalizacji początkowych i końcowych. Tej wartości nie można edytować.

Notatka:

Liczby lokalizacji początkowych i końcowych muszą być takie same.

Parametru Maksymalna liczba przystanków na pojazd można użyć do zrównoważenia obciążenia roboczego pojazdów. Im mniejsza jest maksymalna liczba przystanków na pojazd, tym bardziej wyrównana jest liczba przystanków przypadających na każdego kierowcę.

Parametr Czas każdego postoju jest taki sam dla wszystkich przystanków i powinien być równy przewidywanemu średniemu czasowi postoju.

Parametru Ogranicz czas pokonania całej trasy przez jeden pojazd także można użyć do zrównoważenia obciążenia roboczego pojazdów. Ograniczeniem domyślnym jest 8 godzin, czyli standardowy dzień roboczy, ale można je zmienić lub usunąć, wyłączając zaznaczenie tego pola wyboru.

Dane wynikowe to warstwa grupowa zawierająca trasy reprezentujące najkrótsze ścieżki do poszczególnych przystanków oraz przystanki przypisane do odpowiednich tras. Jeśli przy zastosowaniu podanych parametrów nie można dotrzeć do jakiegoś przystanku, tworzona jest również warstwa nieprzypisanych przystanków.

Parametr Wybierz warstwy barier może być używany do podawania jednego lub większej liczby obiektów, które odgrywają rolę tymczasowych ograniczeń utrudniających podróżowanie po ulicach, na których się znajdują.

Jeśli zostanie wybrana opcja Dołącz warstwy trasy, każda trasa z wyników zostanie także zapisana jako warstwa trasy. Warstwa trasy zawiera wszystkie informacje dotyczące określonej trasy, takie jak przystanki przypisane do trasy i wskazówki dojazdu.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, w analizie będą uwzględniane tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli powyższa opcja nie jest zaznaczona, zostaną uwzględnione wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli będą znajdować się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

 • Można podać co najwyżej 2 000 przystanków.
 • Można przygotować trasę dla co najwyżej 100 pojazdów.
 • Dla każdego pojazdu można podać co najwyżej 200 przystanków.
 • Warunki drogowe nie są dostępne w trybach podróżowania dostępnych w narzędziu Planuj trasy.
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 4 godziny, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.
 • Można zdefiniować do 250 obiektów pełniących rolę barier punktowych.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery liniowe przekracza 500, narzędzie zwraca błąd.
 • Jeśli liczba obiektów ulic przecinanych przez wszystkie bariery poligonowe przekracza 2 000, narzędzie zwraca błąd.
 • Odległość w linii prostej między wszystkimi przystankami oraz lokalizacjami początkowymi i końcowymi trasy nie może przekraczać 27 mil (43,45 kilometra), jeśli trybem podróżowania jest Czas marszu lub Odległość pieszo.

Jak działa narzędzie Planuj trasy

Poniższe sekcje zawierają opis sposobu działania narzędzia Planuj trasy.

Porównanie planowania tras i wyznaczania tras dla jednego pojazdu

Większość osób jest zaznajomiona z narzędziami nawigacji dla jednego pojazdu, które po wybraniu zestawu przystanków wyznaczają najkrótszą trasę umożliwiającą temu pojazdowi do nich dotarcie. Niektóre narzędzia nawigacji dla jednego pojazdu oferują opcję optymalizacji kolejności przystanków w celu eliminacji konieczności zawracania i krzyżowania się odcinków tej samej trasy, co w rezultacie minimalizuje całkowity czas podróży lub odległość do przebycia.

Narzędzie Planuj trasy działa na podobnej zasadzie, jednak zamiast wyznaczania trasy dla tylko jednego pojazdu, wykonuje tę operację dla wielu pojazdów jednocześnie. Ponadto ustala, w jaki sposób należy przydzielić przystanki do wielu tras oraz ustala optymalną kolejność, w jakiej poszczególne pojazdy powinny odwiedzać wybrane lokalizacje.

Lokalizacje początkowe i końcowe

Lokalizacje początkowe i końcowe, czyli te, z których wyruszają i do których przybywają pojazdy, są równie ważne, jak przystanki na trasie. Dzięki wskazaniu tych lokalizacji narzędzie jest w stanie przypisać przystanki do znajdujących się najbliżej pojazdów w celu skrócenia całkowitego czasu podróży. W niektórych przypadkach narzędzie Planuj trasy nadaje trasom wynikowym nazwy na podstawie początku i końca trasy.

W tej sekcji opisano, w jaki sposób określić początek i koniec trasy oraz powiązać je z określonymi kierowcami lub trasami. Możesz przyjrzeć się ilustracjom z poniższych sekcji i zapoznać się z tą zawierającą elementy graficzne najlepiej obrazujące lokalizacje początkowe i końcowe pojazdów, dla których wyznaczasz trasy.

Do wyznaczenia punktów początkowych i końcowych można użyć jednocześnie kombinacji kilku parametrów,. Zostały one przedstawione poniżej wraz z krótkim opisem ich funkcji. Parametry te zostały objaśnione bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach.

Parametry lokalizacji początkowych i końcowych

ParametrOpis

Warstwa początkowa

Ten parametr jest zawsze wymagany. Ważne jest, aby podczas konfigurowania wartości innych wymienionych tutaj parametrów wiedzieć, kiedy należy podać jeden punkt początkowy, a kiedy wiele punktów początkowych. Możesz zdefiniować warstwę zawierającą co najmniej jeden punkt lub określić dokładnie jeden punkt, korzystając z interaktywnego narzędzia do edycji.

Pole identyfikatora warstwy początkowej

Ten parametr jest widoczny i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podano kilka lokalizacji początkowych. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.

Wróć do początku

Zaznacz opcję Wróć do początku, jeżeli chcesz, aby koniec trasy znajdował się w tym samym miejscu co jej początek. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli koniec trasy ma być lokalizacją inną niż początek. Jeśli nie zostanie zaznaczone pole wyboru Wróć do początku, konieczne będzie podanie co najmniej jednej lokalizacji końcowej.

Warstwa końcowa

Ten parametr jest aktywny i wymagany, gdy usunięto zaznaczenie opcji Wróć do początku. Możesz zdefiniować warstwę zawierającą co najmniej jeden punkt lub określić dokładnie jeden punkt, korzystając z interaktywnego narzędzia do edycji.

Pole identyfikatora warstwy końcowej

Jest to parametr wymagany, gdy zaznaczenie opcji Wróć do początku jest usunięte, a jako lokalizację końcową podano warstwę zawierającą co najmniej jeden punkt. Pole identyfikatora może zawierać numer trasy, nazwisko kierowcy lub inną nazwę unikalną.

Jeden punkt początkowy i powrót do początku

Najczęstszym problemem wymagającym rozwiązania są te same lokalizacje dla punktów początkowych i końcowych trasy. Organizacja charytatywna próbująca znaleźć sposób na efektywne przekazywanie datków osobom potrzebującym parkuje należące do niej furgonetki w jednym magazynie. W dniach dostawy wolontariusze ładują furgonetki, które rozjeżdżają się do różnych miejsc docelowych w celu dostarczenia paczek. Po wykonaniu dostaw furgonetki wracają do magazynu.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — warstwa początkowa powinna zawierać tylko jeden punkt, który można wskazać na mapie interaktywnie lub poprzez wybór warstwy z jednym punktem.
 • Wróć do początku — pole wyboru opcji zaznaczone.

Dane wejściowe dla jednej lokalizacji początkowej i powrotu do początku
Dane wejściowe obejmują jedną lokalizację początkową i powrót do początku.
Dane wynikowe dla jednej lokalizacji początkowej i powrotu do początku
Dane wynikowe obejmują jedną lokalizację początkową i powrót do początku.

Początek i koniec tras wynikowych stanowi ta sama, pojedyncza lokalizacja.

Jeden punkt początkowy i jeden punkt końcowy

W niektórych przypadkach początek wszystkich tras stanowi jedna lokalizacja, a ich koniec inna. Na przykład w przypadku planowania tras dla kilku pojazdów osobowych, które wyruszają z zajezdni, odbierają pasażerów spod ich domów, a następnie zabierają ich na miejsce wydarzenia kulturalnego, np. koncertu, zajezdnia zostaje wyznaczona jako pojedyncza lokalizacja początkowa, natomiast miejsce wydarzenia kulturalnego jest pojedynczą lokalizacją końcową.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — warstwa początkowa powinna zawierać tylko jeden punkt (reprezentujący na przykład zajezdnię, gdzie zaparkowane są pojazdy), który można wskazać na mapie interaktywnie lub poprzez wybór warstwy z jednym punktem.
 • Wróć do początku — pole wyboru niezaznaczone.
 • Warstwa końcowa — warstwa końcowa powinna zawierać tylko jeden punkt (reprezentujący na przykład miejsce wydarzenia, do którego transportowani są pasażerowie), wskazywany na mapie interaktywnie lub poprzez wybór warstwy z jednym punktem.

Dane wejściowe dla jednej lokalizacji początkowej i końcowej
Dane wejściowe obejmują jedną lokalizację początkową i końcową.
Dane wynikowe dla jednej lokalizacji początkowej i końcowej
Dane wynikowe obejmują jedną lokalizację początkową i końcową.

Początek wszystkich tras wynikowych stanowi jedna lokalizacja, a ich koniec inna.

Ponieważ wszyscy kierowcy rozpoczynają i kończą podróż w tych samych dwóch lokalizacjach, przyjmuje się założenie, że dowolny kierowca może przejechać którąkolwiek z tras i z tego względu trasy wynikowe otrzymują nazwy, takie jak na przykład Trasa 1Trasa 2.

Wiele punktów początkowych i powrót do początku

Dla tego typu sytuacji każda trasa zaczyna się z unikalnego punktu, przechodzi przez przypisane mu przystanki i kończy się w miejscu jej rozpoczęcia. Przykładem mogą być inspektorzy, którzy rozpoczynają podróż w miejscu zamieszkania, docierają do różnych miejsc, gdzie przeprowadzane są inspekcje, a następnie po zakończeniu dnia pracy wracają do swoich domów lub mieszkań.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — jest to warstwa zawierająca wiele punktów: jeden dla każdej lokalizacji będącej punktem początkowym (punkty mogą na przykład reprezentować miejsca zamieszkania inspektorów). Należy zauważyć, że w przypadku problemu komiwojażera tego typu każda trasa ma inny punkt początkowy. Jeżeli kilka tras rozpoczyna się w tej samej lokalizacji, należy dodać ich punkty początkowe obok siebie lub jeden na drugim, tak aby każda z tras miała przypisaną własną lokalizację początkową.
 • Pole identyfikatora warstwy początkowej — wybierz pole identyfikatora dla tego parametru. Warstwa początkowa musi zawierać pole, które identyfikuje każdą z tras lub każdego z kierowców. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.
 • Wróć do początku — pole wyboru opcji zaznaczone.
Dane wejściowe dla wielu lokalizacji początkowych i powrotu do początku
Dane wejściowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i powrót do początku.
Dane wynikowe dla wielu lokalizacji początkowych i powrotu do początku
Dane wynikowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i powrót do początku.

Początki tras wynikowych stanowią różne lokalizacje, a ich końce znajdują się w lokalizacjach początkowych.

Ponieważ początki tras i tym samym miejsca, z których wyruszają kierowcy, są unikalnymi lokalizacjami, należy określić wartość pola identyfikatora warstwy początkowej. Nazwy tras wynikowych są generowane automatycznie i są zgodne z wartościami w polu identyfikatora, co ułatwia przypisywanie i dostarczanie tras odpowiednim kierowcom.

Wiele punktów początkowych i jeden punkt końcowy

W tego typu przypadku każda trasa rozpoczyna się w unikalnym punkcie, przebiega przez przypisane przystanki, a następnie łączy się z pozostałymi trasami w jednej lokalizacji końcowej. Na przykład kierowcy szkolnych autobusów na obszarach wiejskich po skończeniu pracy parkują pojazdy przy swoich domach. Rano rozpoczynają podróż z domu, zabierają uczniów z przystanków i odwożą ich do jednej szkoły.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — jest to warstwa zawierająca wiele punktów: jeden dla każdej lokalizacji będącej punktem początkowym (na przykład jeden punkt może być miejscem zamieszkania kierowcy autobusu). Należy zauważyć, że w przypadku problemu komiwojażera tego typu każda trasa ma inny punkt początkowy. Jeżeli kilka tras rozpoczyna się w tej samej lokalizacji, należy dodać ich punkty początkowe obok siebie lub jeden na drugim, tak aby każda z tras miała przypisaną własną lokalizację początkową.
 • Pole identyfikatora warstwy początkowej — wybierz pole identyfikatora dla tego parametru. Warstwa początkowa musi zawierać pole, które identyfikuje każdą z tras lub każdego z kierowców. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.
 • Wróć do początku — pole wyboru niezaznaczone.
 • Warstwa końcowa — zwiera jeden punkt reprezentujący lokalizację końcową (na przykład szkołę).

Dane wejściowe dla wielu lokalizacji początkowych i jednej lokalizacji końcowej
Dane wejściowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i jedną lokalizację końcową.
Dane wynikowe dla wielu lokalizacji początkowych i jednej lokalizacji końcowej
Dane wynikowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i jedną końcową.

Początki tras wynikowych stanowią różne lokalizacje, a ich punkty końcowe znajdują się w tej samej, pojedynczej lokalizacji.

Ponieważ punkty początkowe tras i tym samym miejsca, z których wyruszają kierowcy, są unikalnymi lokalizacjami, warstwa początkowa zawiera wiele punktów, dlatego też wyświetlane jest pole identyfikatora warstwy początkowej i należy określić jego wartość. Nazwy tras wynikowych są generowane automatycznie i są zgodne z wartościami w polu identyfikatora, co ułatwia przypisywanie i dostarczanie tras odpowiednim kierowcom.

Jeden punkt początkowy i wiele punktów końcowych

W przypadku typu „jeden do wielu” wszystkie trasy rozpoczynają się w jednym punkcie, przebiegają przez przypisane przystanki i kończą się w unikalnych lokalizacjach. Przykładem może być przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, które wywiesza etykietki z upomnieniami na drzwiach klientów zalegających z opłatami i płaci swoim pracownikom dodatkowo za umieszczanie tych etykiet w drodze powrotnej do domu. Pracownicy, którzy zgodzili się na wykonywanie tego zadania odbierają etykiety z siedziby głównej, udają się do różnych lokalizacji w celu ich wywieszenia i kończą tę podróż we własnych miejscach zamieszkania.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — warstwa początkowa powinna zawierać tylko jeden punkt (oznaczający na przykład siedzibę główną), który można wskazać na mapie interaktywnie lub poprzez wybór warstwy z jednym punktem.
 • Wróć do początku — pole wyboru niezaznaczone.
 • Warstwa końcowa — jest to warstwa zawierająca wiele punktów: jeden dla każdej lokalizacji będącej punktem końcowym (punkty mogą na przykład reprezentować miejsca zamieszkania pracowników). Należy zauważyć, że w przypadku problemu komiwojażera tego typu każda trasa ma inny punkt końcowy. Jeżeli kilka tras kończy się w tej samej lokalizacji, należy dodać ich punkty końcowe obok siebie lub jeden na drugim, tak aby każda z tras miała przypisaną własną lokalizację końcową.
 • Pole identyfikatora warstwy końcowej — wybierz pole identyfikatora dla tego parametru. Warstwa końcowa musi zawierać pole, które identyfikuje każdą z tras lub każdego z kierowców. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.

Dane wejściowe dla jednej lokalizacji początkowej i wielu lokalizacji końcowych
Dane wejściowe obejmują jedną lokalizację początkową i wiele lokalizacji końcowych.
Dane wynikowe dla jednej lokalizacji początkowej i wielu lokalizacji końcowych
Dane wynikowe obejmują jedną lokalizację początkową i wiele lokalizacji końcowych.

Początek tras wynikowych stanowi ta sama, pojedyncza lokalizacja, a ich końce znajdują się w różnych lokalizacjach.

Ponieważ końce tras i tym samym miejsca, w których kierowcy kończą podróż, są unikalnymi lokalizacjami, warstwa końcowa zawiera wiele punktów, dlatego też wyświetlane jest pole identyfikatora warstwy końcowej i należy podać jego wartość. Nazwy tras wynikowych są generowane automatycznie i są zgodne z wartościami identyfikatora trasy, co ułatwia przypisywanie i dostarczanie tras odpowiednim kierowcom.

Wiele punktów początkowych i końcowych

W przypadku niektórych operacji planowania wszystkie trasy rozpoczynają i kończą się w różnych lokalizacjach początkowych i końcowych.

Konfiguracja lokalizacji początkowych i końcowych wygląda następująco:

 • Warstwa początkowa — jest to warstwa zawierająca wiele punktów: jeden dla każdej lokalizacji będącej punktem początkowym. Należy zauważyć, że w przypadku problemu komiwojażera tego typu każda trasa ma inny punkt początkowy. Jeżeli kilka tras rozpoczyna się w tej samej lokalizacji, należy dodać ich punkty początkowe obok siebie lub jeden na drugim, tak aby każda z tras miała przypisaną własną lokalizację początkową.
 • Pole identyfikatora warstwy początkowej — wybierz pole identyfikatora dla tego parametru. Warstwa początkowa musi zawierać pole, które identyfikuje każdą z tras lub każdego z kierowców. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.
 • Wróć do początku — pole wyboru niezaznaczone.
 • Warstwa końcowa — jest to warstwa zawierająca wiele punktów: jeden dla każdej lokalizacji będącej punktem końcowym. Należy zauważyć, że w przypadku problemu komiwojażera tego typu każda trasa ma inny punkt końcowy. Jeżeli kilka tras kończy się w tej samej lokalizacji, należy dodać ich punkty końcowe obok siebie lub jeden na drugim, tak aby każda z tras miała przypisaną własną lokalizację końcową.
 • Pole identyfikatora warstwy końcowej — wybierz pole identyfikatora dla tego parametru. Warstwa końcowa musi zawierać pole, które identyfikuje każdą z tras lub każdego z kierowców. Może to być numer trasy, nazwisko kierowcy lub inna nazwa unikalna.

Dane wejściowe dla wielu lokalizacji początkowych i końcowych
Dane wejściowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i końcowych.
Dane wynikowe dla wielu lokalizacji początkowych i końcowych
Dane wynikowe obejmują wiele lokalizacji początkowych i końcowych.

Zarówno początki, jak i końce tras wynikowych stanowią różne lokalizacje.

Korzyści wynikające z używania narzędzia Planuj trasy

Z korzystaniem z narzędzia Planuj trasy wiążą się następujące korzyści:

 • Umożliwia ono uproszczenie złożonego zadania wyznaczania tras dla floty pojazdów.
 • Narzędzie generuje optymalne trasy pozwalające zaoszczędzić czas oraz zasoby dostępne dla całej instytucji oraz ogranicza zużycie paliwa i tym samym emisję spalin.
 • Przechowuje ono uzyskane wyniki w usłudze ArcGIS Online, co usprawnia udostępnianie tras kierowcom.

Warstwy trasy

Tworzenie warstw tras jest przydatne, jeśli chcesz udostępnić poszczególne trasy innym członkom w instytucji lub jeśli chcesz dodatkowo zmodyfikować trasy przy użyciu przycisku Wskazówki dojazdu w przeglądarce map Map Viewer Classic. Unikalna nazwa każdej warstwy trasy jest tworzona poprzez dodanie nazwy trasy wygenerowanej podczas wykonywania analizy do prefiksu będącego nazwą warstwy obiektowej.

Podobne narzędzia

Narzędzie Planuj trasy służy do planowania tras podróży z wieloma przystankami dla floty pojazdów. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Do pomiaru czasu lub odległości między parami punktów służy narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Planuj trasy pełni podobną funkcję do rozwiązania Problem wyznaczania tras dla pojazdów w rozszerzeniu Rozszerzenie ArcGIS Network Analyst.