Agreguj raster wielowymiarowy (Map Viewer Classic)

Agreguj raster wielowymiarowy Narzędzie Agreguj raster wielowymiarowy generuje zestaw danych rastra wielowymiarowego, łącząc istniejące zmienne rastra wielowymiarowego wzdłuż wymiaru.

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Agreguj raster wielowymiarowy (Map Viewer).

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Agreguj raster wielowymiarowy

Przykład

Mając dane o temperaturze powierzchni morza z 30 lat, zbierane co miesiąc co 5 metrów do głębokości 100 metrów, można je agregować następująco:

 • Agreguj miesięczne dane o temperaturze w dane roczne.
 • Agreguj miesięczne dane o temperaturze w 4-miesięczne interwały.
 • Agreguj dane o temperaturze dla głębokości od 0 do 25 metrów, od 25 do 50 metrów, a następnie od 50 do 100 metrów.

Uwagi dotyczące korzystania

To narzędzie pozwala matematycznie łączyć przekroje w wielowymiarowy zestaw danych.

Informacje na temat publikowania wielowymiarowych warstw zobrazowań zawiera sekcja Publikowanie wielowymiarowych warstw zobrazowań.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz wielowymiarową warstwę zobrazowań do zagregowania

Wejściowa warstwa zobrazowań zawierająca dane wielowymiarowe do zagregowania.

Wybierz wymiar, wzdłuż którego ma być przeprowadzana agregacja

Wymiar agregacji. Jest to wymiar, wzdłuż którego zmienne będą agregowane.

Wybierz zmienną lub zmienne do zagregowania

Zmienna lub zmienne, które będą agregowane wzdłuż danego wymiaru. Jeśli nie zostanie podana żadna zmienna, będą agregowane wszystkie zmienne z podanym wymiarem.

Aby na przykład agregować dzienne dane o temperaturze w miesięczne wartości średnie, jako zmienną do agregowania podaj temperaturę. Jeśli nie podasz żadnej zmiennej i masz zarówno zmienne z dzienną temperaturą, jak i dziennymi opadami atmosferycznymi, obie te zmienne będą agregowane w miesięczne wartości średnie i wynikowy raster wielowymiarowy będzie zawierał obie zmienne.

Wybierz metodę agregacji

Określa metodę matematyczną, która zostanie użyta do połączenia agregowanych przekrojów w przedział.

 • Średnia — zostanie obliczona średnia wartość pikseli na wszystkich przekrojach w tym przedziale. Jest to opcja domyślna.
 • Maksimum — zostanie obliczona wartość maksymalna pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Większość — zostanie obliczona wartość, która występowała najczęściej w przypadku pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Minimum — zostanie obliczona wartość minimalna pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Mniejszość — zostanie obliczona wartość, która występowała najrzadziej w przypadku pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Mediana — zostanie obliczona wartość mediany pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Zakres — zostanie obliczony zakres wartości dla pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Odchylenie standardowe — zostanie obliczone odchylenie standardowe wartości pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Suma — zostanie obliczona suma wartości pikseli na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Zróżnicowanie — zostanie obliczona liczba unikalnych wartości pikseli znajdujących się na wszystkich przekrojach w tym przedziale.
 • Dostosowanie — zostanie obliczona wartość piksela na podstawie szablonu niestandardowej funkcji rastrowej.

Wybierz definicję agregacji

Określa przedział wymiaru, dla którego będą agregowane dane.

 • Wszystkie — wartości danych będą agregowane dla wszystkich przekrojów. Jest to opcja domyślna.
 • Słowo kluczowe przedziału — dane zmiennej będą agregowane przy użyciu najczęściej używanego przedziału.
 • Wartość przedziału — dane zmiennej będą agregowane przy użyciu jednostki i przedziału podanych przez użytkownika.
 • Zakresy przedziałów — dane zmiennej będą agregowane między podaną parą wartości lub dat.

Wybierz interwał słów kluczowych

Określa interwał słów kluczowych, który będzie używany przy agregowaniu wzdłuż wymiaru.

 • Co godzinę — wartości danych będą agregowane w godzinowe etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdą godzinę w postaci szeregów czasowych.
 • Codziennie — wartości danych będą agregowane w dzienne etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdy dzień w postaci szeregów czasowych.
 • Co tydzień — wartości danych będą agregowane w tygodniowe etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdy tydzień w postaci szeregów czasowych.
 • Co miesiąc — wartości danych będą agregowane w miesięczne etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdy miesiąc w postaci szeregów czasowych.
 • Co kwartał — wartości danych będą agregowane w kwartalne etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdy kwartał w postaci szeregów czasowych.
 • Co rok — wartości danych będą agregowane w roczne etapy czasowe i wynik będzie zawierać każdy rok w postaci szeregów czasowych.
 • Powtarzane codziennie — wartości danych będą agregowane w dzienne etapy czasowe i wynik będzie zawierać jedną agregowaną wartość na dzień juliański. Dane wynikowe będą zawierać maksymalnie 366 dziennych przekrojów czasu.
 • Powtarzane co tydzień — wartości danych będą agregowane w tygodniowe etapy czasowe i wynik będzie zawierać jedną agregowaną wartość na tydzień. Dane wynikowe będą zawierać maksymalnie 53 tygodniowe klatki czasu.
 • Powtarzane co miesiąc — wartości danych będą agregowane w miesięczne etapy czasowe i wynik będzie zawierać jedną agregowaną wartość na miesiąc. Dane wynikowe będą zawierać maksymalnie 12 miesięcznych klatek czasu.
 • Powtarzane co kwartał — wartości danych będą agregowane w kwartalne etapy czasowe i wynik będzie zawierać jedną agregowaną wartość na kwartał. Dane wynikowe będą zawierać maksymalnie 4 kwartalne klatki czasu.
 • Co dziesięć lat — wartości danych będą agregowane w 3 okresy po 10 dni każdy. Ostatni okres może zawierać mniej lub więcej niż 10 dni. Dane wynikowe będą zawierać 3 klatki dla każdego miesiąca.
 • Co pięć — wartości danych będą agregowane w 6 okresów po 5 dni każdy. Ostatni okres może zawierać mniej lub więcej niż 5 dni. Dane wynikowe będą zawierać 6 klatek dla każdego miesiąca.

Ten parametr jest wymagany, gdy definicja agregacji ma skonfigurowaną wartość Słowo kluczowe przedziału, a agregacja jest przeprowadzana w pewnym okresie.

Przedział wartości

Wielkość przedziału, który będzie używany podczas agregacji. Aby na przykład agregować 30 lat miesięcznych danych o temperaturze w 5-letnie przyrosty, wprowadź wartość 5 w parametrze Przedział wartości, a jako wartość parametru Jednostka wprowadź Lata.

Ten parametr jest wymagany, gdy definicja agregacji ma skonfigurowaną wartość Wartość przedziału.

Jednostka

Jednostka, która będzie używana dla wartości przedziału.

Ten parametr jest wymagany, gdy definicja agregacji ma skonfigurowaną wartość Wartość przedziału, a agregacja jest przeprowadzana w pewnym okresie.

Zdefiniuj zakresy

Zakresy przedziałów będą używane do agregowania grup wartości. Składają się z par wartości zakresu minimalnego i maksymalnego o typie danych Podwójnej precyzji lub Data.

Ten parametr jest wymagany, gdy definicja agregacji ma skonfigurowaną wartość Zakresy przedziałów.

W obliczeniach ignoruj brakujące wartości

Określa, czy w analizie są ignorowane brakujące wartości.

 • Zaznaczone — analiza obejmie wszystkie poprawne piksele w danym wymiarze i zignoruje piksele o wartości NoData. Jest to opcja domyślna.
 • Niezaznaczone — wynikiem analizy będzie wartość NoData, jeśli dla pikseli w danym wymiarze istnieją jakiekolwiek wartości NoData.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Za pomocą narzędzia Agreguj raster wielowymiarowy można matematycznie łączyć przekroje w raster wielowymiarowy. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Agreguj raster wielowymiarowy jest dostępne w skrzynkach narzędziowych Image Analyst oraz Spatial Analyst.

Narzędzie Agreguj raster wielowymiarowy jest również dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Aggregate Multidimensional Raster.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z aggregate_multidimensional_rasterwitryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.