Utwórz zlewnie

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Utwórz zlewnie Narzędzie Utwórz zlewnie służy do tworzenia obszarów zlewni dla każdego punktu w warstwie wejściowej.

Notatka:

Narzędzie Utwórz zlewnie nie powoduje wykorzystania kredytów.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Utwórz zlewnie

Przykłady

 • Stowarzyszenie Nova Scotia Salmon Association próbuje zwiększyć populację łososia atlantyckiego, poprawiając połączenia między siedliskami w obszarach z zaporami wodnymi. Narzędzie Utwórz zlewnie jest używane do określenia liczby siedlisk, które staną się dostępne, jeśli na wybranej zaporze zostanie zbudowana przepławka.

  Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Łączenie cieków w celu ułatwienia migracji łososi.

 • Wiele kanałów burzowych jest połączonych z rzekami, jeziorami, oceanami lub innymi drogami wodnymi. Powoduje to, że wszystko, co trafia do kanału, może być potencjalnym zanieczyszczeniem obszarów leżących w dalszym biegu rzeki. Narzędzia Utwórz zlewnie można użyć do określenia miejsca, z którego pochodzi woda wpływająca do kanału burzowego.

  Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Nie zanieczyszczać — kanały prowadzą do oceanu.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagane są pojedyncze dane wejściowe w postaci obiektów punktowych. Punkty można wczytać za pomocą menu rozwijanego danych wejściowych lub utworzyć narzędziem Rysuj. Zlewnia zostanie obliczona dla każdego punktu.

Za pomocą opcji Wyszukaj odległość do najbliższego spływu można poprawić punkty, które nie leżą bezpośrednio na linii spływu. Odległości mogą być mierzone w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach. Aby użyć dokładnej lokalizacji Twoich punktów wejściowych, podaj odległość wyszukiwania równą zeru.

W wyniku uzyskuje się dwie warstwy zawierające zlewnie i dostosowane punkty wejściowe. Warstwa zlewni będzie zawierała te same atrybuty co punkty, a także cztery dodatkowe pola:

 • PourPtID — pole unikalnego identyfikatora z obiektu punktów wejściowych.
 • Area Square Kilometers lub Area Square Miles — obszar zlewni. Jednostki pola powierzchni zależą od ustawienia opcji Jednostki w profilu.
 • Description — informacje opisujące źródłową bazę danych używaną w analizie. US30m — dane pochodzące ze zbioru danych NHDPlusV2.1 dla głębokości 30 m w przypadku obszaru kontynentalnego USA oraz ze zbioru HydroSHEDS dla głębokości 90 m w przypadku obszarów między 60. stopniem szerokości geograficznej północnej i 56. stopniem szerokości geograficznej południowej plus niektóre obszary Kanady i Alaski na północ od 60. równoleżnika.
 • DataResolution — rozdzielczość źródła danych, które została użyta w analizie.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, to do wyznaczenia zlewni użyte zostaną tylko obiekty widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie obiekty w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Ograniczenia

 • Danymi wejściowymi muszą być obiekty punktowe.
 • Dane wejściowe są ograniczone do 1000 obiektów.

Sposób działania narzędzia Utwórz zlewnie

Narzędzie Utwórz zlewnie korzysta z hostowanego numerycznego modelu terenu (DEM) do tworzenia zlewni. Rozdzielczość używanego modelu DEM jest zależna od lokalizacji analizy i zostanie zarejestrowana w polu DataResolution warstwy wynikowej.

Aby zapewnić uzyskanie odpowiednich zlewni, punkty wejściowe muszą znajdować się na liniach spływu. Opcja Wyszukaj odległość do najbliższego spływu przeniesie punkty wejściowe do najbliższej linii spływu z uwzględnieniem odległości wyszukiwania. Jeżeli nie określisz odległości wyszukiwania, narzędzie użyje do obliczeń tradycyjnej odległości wyszukiwania.

Dla celów analizy linie spływu zostały obliczone wcześniej przez Esri przy użyciu standardowych modeli hydrologicznych. Jeżeli w odległości wyszukiwania nie ma linii spływu, zostanie użyta lokalizacja zawierająca najwyższą ilość przepływu w ramach tej odległości wyszukiwania.

Podobne narzędzia

Narzędzie Utwórz zlewnie umożliwia określenie obszaru spływu w górze rzeki (zlewni) na podstawie jednego lub wielu punktów na liniach spływu. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli próbujesz określić ścieżkę spływu w dół od punktów, użyj narzędzia Śledź w dół.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Utwórz zlewnie wykonuje kompletną procedurę wykonywania zadań przy użyciu funkcji podobnych do tych, które są dostępne w zestawie narzędzi Hydrologia.