Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji znajdziesz w temacie Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie (Map Viewer).

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie Narzędzie Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie znajduje obiekty centralne i rozkłady kierunkowe.

Diagram procedury wykonywania zadań

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

Przykłady

  • Administracja lokalna planuje otworzyć nową bibliotekę dla społeczności, która ma utrudniony dostęp do bibliotek. Zebrano centroidy z grup obrębów o odpowiednich strefach planu zagospodarowania i dostępnych działkach. Do wybrania centralnej grupy obrębów, która najlepiej obsłuży społeczność, można użyć opcji Obiekt centralny narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie z naciskiem na populację.
  • Analityk GIS analizuje lokalizacje zgłoszeń na numery alarmowe i lokalizacje jednostek służb alarmowych (policja, straż pożarna i pogotowie). Do porównania średniego środka zgłoszeń na numery alarmowe i średniego środka jednostek służb można użyć opcji Średni środek narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie.
  • Analityk kryminalny chce określić, czy środek mediany dla włamań leży w innym miejscu przy szacowaniu zdarzeń dziennych i nocnych. Za pomocą opcji Środek mediany narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie z grupą pory dnia można określić, gdzie zdarzają się przestępstwa w dzień, a gdzie w nocy.
  • Analityk GIS dla instytucji pozarządowej analizuje rozprzestrzenianie choroby zakaźnej. Za pomocą opcji Elipsa narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie można modelować ognisko tej choroby.

Uwagi dotyczące korzystania

Dane wejściowe narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie to warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Wybierz metodę podsumowania w parametrze Typy podsumowań.

Typ podsumowaniaOpis

Obiekt centralny

Identyfikuje najbardziej centralnie położony obiekt w zestawie danych.

Średni środek

Identyfikuje geograficzny środek (lub środek koncentracji) dla zestawu obiektów.

Środek mediany

Identyfikuje lokalizację, która minimalizuje całkowitą odległość euklidesową do obiektów w zestawie danych.

Elipsa

Tworzy elipsy odchylenia standardowego w celu podsumowania charakterystyk przestrzennych obiektów geograficznych: tendencji centralnej, rozproszenia i trendów kierunkowych. Rozmiary elips mogą odpowiadać 1, 2 lub 3 odchyleniom standardowym.

Pole Waga wg jest używane do określenia wagi lokalizacji ze względu na ich względną ważność. Na przykład wagę sklepów w sieci handlowej można określać według sprzedaży ogółem.

Pole Grupuj wg jest używane do grupowania obiektów w celu przeprowadzenia oddzielnych obliczeń obiektów centralnych i rozproszenia. Na przykład roczne obserwacje dziko żyjących zwierząt można pogrupować według pory roku lub miesiąca.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Podobne narzędzia

Za pomocą narzędzia Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie można znaleźć obiekty centralne i rozkłady kierunkowe w danych. Przydatne mogą być także następujące narzędzia:

Narzędzia analizy aplikacji Map Viewer Classic

Aby znaleźć reprezentatywny środek obiektu wielopunktowego, liniowego lub powierzchniowego, należy użyć narzędzia Znajdź centroidy.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie realizuje funkcję narzędzi Obiekt centralny, Średni środek, Środek mediany oraz Rozkład kierunkowy (elipsa odchylenia standardowego).