Analiza rastrowa

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Notatka:

Dostęp do narzędzi analizy rastrowej w przeglądarce Map Viewer Classic wymaga licencji ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Dane zobrazowań i dane rastrowe zawierają bezcenne informacje, które można wykorzystywać do identyfikacji wzorców, znajdowania obiektów i zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazach. Aby wydobyć przydatne informacje ze zobrazowań, możesz przetworzyć lub przeanalizować dane. Można na przykład obliczyć wskaźnik roślinności, aby uzyskać informacje o pokryciu roślinnością z obrazu wielopasmowego, lub znaleźć odpowiednie lokalizacje dla elektrowni słonecznych na podstawie wysokościowych danych rastrowych i danych rastrowych z informacjami dotyczącymi pokrycia terenu dla całego stanu.

Wbudowanych narzędzi analizy rastrowej w usłudze ArcGIS Online można używać bezpośrednio na mapie internetowej. W Edytorze funkcji rastrowych możesz też przetwarzać dane rastrowe za pomocą funkcji rastrowych i tworzyć szablony i łańcuchy funkcji rastrowych.

Do uruchamiania narzędzi analizy rastrowej wymagane są uprawnienia do tworzenia i publikowania zasobów, a także do wykonywania analiz zobrazowań. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie rozszerzeń typów użytkownika .

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi i ich uruchamiania znajdują się w sekcji Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej. Poniżej znajduje się przegląd poszczególnych narzędzi analizy rastrowej. Narzędzia analizy są podzielone na kategorie, które są logicznymi grupami i nie wpływają na sposób uzyskiwania dostępu do zadań ani korzystania z nich.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem interfejsu ArcGIS REST API i interfejsu ArcGIS API for Python.

Notatka:

Jeśli narzędzia Analiza rastrowa nie są widoczne na panelu Analiza w przeglądarce Map Viewer Classic, prawdopodobnie nie została przypisana licencja ArcGIS Image for ArcGIS Online lub w Twojej instytucji nie została opublikowana co najmniej jedna hostowana warstwa obiektowa. Zanim można będzie uzyskać dostęp do narzędzi analizy rastrowej, należy opublikować co najmniej jedną hostowaną warstwę obiektową.

Sumowanie danych

Narzędzia te umożliwiają użycie jednego zestawu danych do zdefiniowania obszarów, które mają zostać podsumowane na podstawie wartości z innego zestawu danych.

NarzędzieOpis

Podsumuj raster w ramach

To narzędzie tworzy podsumowanie wartości rastra w obrębie stref z innego zestawu danych.

Statystyka strefowa jako tabela

To narzędzie tworzy podsumowanie wartości rastra w obrębie stref z innego zestawu danych, a wyniki wyświetla w postaci tabeli.

Analizuj zależności przestrzenne

Te narzędzia umożliwiają znajdowanie wzorców przestrzennych w danych.

NarzędzieOpis

Oblicz zagęszczenie

To narzędzie tworzy mapę zagęszczenia na podstawie obiektów punktowych lub liniowych poprzez rozmieszczenie na mapie znanych wartości ilościowych dotyczących pewnego zjawiska (reprezentowanych przez atrybuty punktów lub linii). Wynikiem uruchomienia narzędzia jest warstwa z obszarami sklasyfikowanymi według gęstości — od najmniejszego do największego zagęszczenia.

Interpoluj punkty

Jest to narzędzie umożliwiające przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów ze zbioru punktów. Korzysta ono z danych punktowych, z których każdy ma określoną wartość i zwraca raster przewidywanych wartości.

Narzędzia bliskości

Za pomocą tych narzędzi można przeprowadzać analizy w oparciu o bliskość i znajdować optymalne ścieżki prowadzące do miejsca docelowego.

NarzędzieOpis

Akumulacja odległości

To narzędzie oblicza dla każdej komórki odległość do źródeł, biorąc pod uwagę odległość w linii prostej, koszt odległości, rzeczywistą odległość powierzchniową, a także składniki poziome i pionowe.

Przydział odległości

To narzędzie oblicza dla każdej komórki odległość do podanych źródeł, biorąc pod uwagę odległość w linii prostej, koszt odległości, rzeczywistą odległość powierzchniową, a także składniki poziome i pionowe.

Ścieżka optymalna jako linia

To narzędzie oblicza optymalną ścieżkę z miejsc docelowych do źródeł jako linię.

Ścieżka optymalna jako raster

To narzędzie oblicza optymalną ścieżkę z miejsc docelowych do źródeł jako raster.

Optymalne połączenia regionów

To narzędzie oblicza sieć połączeń o najmniejszym koszcie między dwoma lub większą liczbą regionów wejściowych.

Analizuj obraz

Narzędzia te pozwalają na analizę zobrazowania wielospektralnego.

NarzędzieOpis

Monitoruj roślinność

To narzędzie wykonuje operacje arytmetyczne na pasmach wielopasmowych warstw rastrowych w celu pozyskania informacji o szacie roślinnej na danym obszarze.

Analizuj teren

Narzędzia służące do obliczania spadku, ekspozycji i widoczności powierzchni na podstawie numerycznych modeli terenu (DEM).

NarzędzieOpis

Oblicz spadki

To narzędzie umożliwia utworzenie powierzchni zawierającej informacje o spadku wejściowych danych wysokościowych. Spadek reprezentuje szybkość zmian wysokości dla każdej komórki numerycznego modelu terenu (DEM).

Utwórz obszar widoczności

To narzędzie identyfikuje obszary widoczne dla wejściowych lokalizacji obserwatorów, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Wejściowe lokalizacje punktów mogą reprezentować albo obserwatorów (np. ludzi na ziemi lub obserwatorów w wieży pożarowej) albo obserwowane obiekty (takie jak turbiny wiatrowe, wieże ciśnień, pojazdy lub inni ludzie). Wynikiem będą obszary widoczne z lokalizacji obserwatorów.

Wyznacz ekspozycje

Za pomocą tego narzędzia można utworzyć mapę ekspozycji na podstawie źródła danych wysokościowych. Ekspozycja identyfikuje kierunek spadku dla maksymalnej szybkości zmian wartości w danej komórce względem komórki sąsiadującej. Ekspozycję można traktować jako kierunek spadku. Wartości rastra wynikowego wskazują kierunek ekspozycji.

Zlewnia

To narzędzie oblicza obszar spływu powyżej zestawu komórek w rastrze.

Zarządzanie danymi

Narzędzia służące do zarządzania danymi rastrowymi, między innymi do przycinania i maskowania, ponownego przyporządkowania wartości pikseli oraz konwersji danych rastrowych na dane obiektowe i odwrotnie.

NarzędzieOpis

Konwertuj obiekt na raster

To narzędzie przekształca obiekty w zestaw danych rastrowych.

Konwertuj raster na obiekt

To narzędzie konwertuje raster na zestaw danych obiektów, takich jak punkty, linie lub poligony.

Wyodrębnij raster

Za pomocą tego narzędzia można przyciąć raster do granicy, tworząc prostokątny obszar lub kształt definiowany interaktywnie na ekranie. Raster można przyciąć do rozmiaru wyznaczanego przez zasięg obszaru aktualnie wyświetlanego na mapie lub przez analizowany obszar zdefiniowany przez poligon.

Ponownie przyporządkuj wartości

To narzędzie umożliwia modyfikowanie lub ponowne klasyfikowanie wartości pikseli w danych rastrowych. Wartości pikseli są ponownie przyporządkowywane poprzez podanie zakresu wartości pikseli, które mają być przyporządkowane do wynikowej wartości piksela. Wynikową wartością piksela może być prawidłowa wartość lub wartość NoData oznaczająca piksele, z którymi nie są powiązane żadne znane wartości.

Próbka

To narzędzie tworzy tabelę lub klasę obiektów punktowych, która pokazuje wartości komórek z rastra lub zestawu rastrów dla zdefiniowanych lokalizacji. Lokalizacje są zdefiniowane przez komórki rastra, obiekty poligonowe, obiekty poliliniowe lub zbiór punktów.

Deep Learning

Te narzędzia służą do wykrywania konkretnych obiektów w obrazie lub do klasyfikowania pikseli w zestawie danych rastrowych z użyciem narzędzi wnioskowania Deep Learning.

NarzędzieOpis

Klasyfikuj obiekty metodą Deep Learning

To narzędzie uruchamia w rastrze wejściowym model wytrenowany metodą Deep Learning i opcjonalnie klasę obiektów w celu utworzenia klasy obiektów lub tabeli, w której każdy obiekt wejściowy ma przypisaną etykietę klasy.

Klasyfikuj piksele metodą Deep Learning

To narzędzie uruchamia na rastrze wejściowym model wytrenowany metodą Deep Learning, tworząc sklasyfikowany raster, w którym każdy piksel ma przypisaną etykietę klasy.

Wykrywaj obiekty metodą Deep Learning

To narzędzie uruchamia na rastrze wejściowym model wytrenowany metodą Deep Learning, tworząc klasę obiektów zawierającą znalezione obiekty. Obiektami tej klasy mogą być prostokąty lub poligony ograniczające znalezione obiekty albo punkty znajdujące się w środkach znalezionych obiektów.

Analiza wielowymiarowa

Narzędzia te umożliwiają znajdowanie wzorców czasowych w zobrazowaniach szeregów czasowych i w danych rastrowych.

NarzędzieOpis

Agreguj raster wielowymiarowy

To narzędzie generuje zestaw danych rastra wielowymiarowego, łącząc istniejące zmienne rastra wielowymiarowego wzdłuż wymiaru.

Znajdź statystyki argumentu

To narzędzie wyodrębnia wartość wymiaru lub indeks pasma, przy którym dana statystyka jest osiągana dla każdego piksela w rastrze wielowymiarowym lub wielopasmowym.

Generuj anomalię wielowymiarową

To narzędzie oblicza anomalię dla każdego przekroju w istniejącym rastrze wielowymiarowym, aby wygenerować nowy raster wielowymiarowy. Anomalia to odchylenie obserwacji od jej wartości standardowej lub średniej.

Generuj raster trendu

To narzędzie szacuje trend każdego piksela wzdłuż wymiaru dla co najmniej jednej zmiennej w rastrze wielowymiarowym.

Prognozuj przy użyciu rastra trendu

To narzędzie oblicza prognozowany raster wielowymiarowy za pomocą wynikowego rastra trendu z narzędzia Generuj raster trendu.

Funkcje rastrowe

Oprócz narzędzi analizy rastrowej, do wykonywania złożonych procedur wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem obrazów i rastrów można używać funkcji rastrowych. Możesz użyć pojedynczych funkcji rastrowych lub narzędzia Edytor funkcji rastrowych, aby połączyć wiele funkcji rastrowych w łańcuchy przetwarzania lub szablony funkcji rastrowych, używając narzędzi do programowania wizualnego. Szablony funkcji rastrowych edytować, zapisywać i udostępniać innym członkom instytucji.

W przeglądarce map Map Viewer Classic otwórz panel Analiza rastrowa i kliknij przycisk Edytor funkcji rastrowych Edytor funkcji rastrowych przeglądarki map Map Viewer, aby otworzyć okno edytora funkcji rastrowych. Edytor funkcji rastrowych zawiera dużą galerię funkcji rastrowych.

Aby uzyskać dostęp do zapisanego wcześniej szablonu funkcji rastrowej lub użyć jednej z wbudowanych funkcji rastrowych, kliknij przycisk Przeglądaj szablony funkcji rastrowych Przeglądaj szablony funkcji rastrowych na panelu Analiza rastrowa.

Dostęp do narzędzi i funkcji analizy rastrowej

Istnieje kilka sposobów uzyskania dostępu do narzędzi i funkcji analizy rastrowej.

Dostęp z poziomu przeglądarki map Map Viewer Classic

Jeśli masz wymagane uprawnienia do wykonywania analizy rastrowej, możesz uzyskać dostęp do narzędzi i funkcji z poziomu przeglądarki map Map Viewer Classic.

Aby otworzyć narzędzia analizy rastrowej, kliknij opcję Analiza, a następnie panel Analiza rastrowa.

Aby otworzyć funkcje analizy rastrowej, kliknij opcję Analiza, panel Analiza rastrowa, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj szablony funkcji rastrowych Przeglądaj szablony funkcji rastrowych lub przycisk Edytor funkcji rastrowych Edytor funkcji rastrowych przeglądarki map Map Viewer.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS Pro

Oprócz wymienionych powyżej możliwości analizy rastrowej, w aplikacji ArcGIS Pro dostępnych jest wiele funkcji rastrowych i narzędzi geoprzetwarzania zobrazowań i rastrów. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Pierwsze kroki z przetwarzaniem obrazów i rastrów.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS REST API

Usługi analizy rastrowej są dostępne nie tylko z poziomu aplikacji klienckich interfejsu użytkownika aplikacji ArcGIS Pro lub przeglądarki map Map Viewer Classic, ale również za pośrednictwem interfejsu ArcGIS REST API.

Rozproszone analizy rastrowe można wykonywać przy użyciu obszernego zestawu zadań usług rastrowych, takich jak usługi obrazowe, zadania analizy rastrowej i zadania tworzenia ortofotomap. Przy użyciu zadania analizy Generuj raster można wykonywać zadania przetwarzania obrazów i zapisywać ich wyniki. To zadanie jako dane wejściowe przyjmuje odpowiednio zdefiniowany obiekt JSON funkcji rastrowej i przeprowadza analizę na podstawie definicji funkcji. Można bezpośrednio użyć wbudowanej w system funkcji rastrowej obsługiwanej przez serwer ArcGIS REST API lub utworzyć własne niestandardowe modele rastrowe.

Programiści mogą używać obiektów funkcji rastrowych na potrzeby przetwarzania rozproszonych analiz rastrowych i przechowywania rozproszonych danych wynikowych.

Dostęp z poziomu interfejsu ArcGIS API for Python

ArcGIS API for Python pozwala na wykonywanie zapytań, wizualizowanie, analizowanie i przekształcanie danych przestrzennych przy użyciu narzędzi analizy rastrowej dostępnych w instytucji. Więcej informacji na temat możliwości analitycznych dostępnych w interfejsie API znajduje się w dokumentacji interfejsu ArcGIS API for Python.

Dostęp do narzędzi służących do analizy rastrowej można uzyskać w module arcgis.raster.analytics. Dostęp do funkcji analizy rastrowej można uzyskać w module arcgis.raster.functions module i modułach arcgis.raster.functions.gbl module. Do pracy z szablonami funkcji rastrowych należy używać modułu arcgis.raster.functions.RFT. Dostęp do zadań tworzenia ortofotomap można uzyskać w module arcgis.raster.orthomapping.