Generuj mozaikowania (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Generuj mozaikowania (Map Viewer).

Generuj mozaikowania Narzędzie Generuj mozaikowania tworzy mozaikowania lub kosze określone przez zasięg, kształt i rozmiar.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Generuj mozaikowania

Przykłady

  • W projektach ponownego zalesiania leśnicy muszą podzielić powierzchnię zbiorów na kosze lub obszary o regularnym kształcie, aby umożliwić dokładne oszacowanie wymaganej liczby sadzonek oraz wielkość innych zasobów, które są niezbędne do skutecznego ponownego zalesienia danego obszaru. Za pomocą narzędzia Generuj mozaikowania można automatycznie utworzyć zestaw danych zawierający kosze o odpowiedniej wielkości dla całego analizowanego obszaru.
  • Kartograf dysponuje zbiorem gęstych danych punktowych i chcę zaprezentować te dane w postaci atrakcyjnej wizualnie i przejrzystej mapy. Za pomocą narzędzia Generuj mozaikowania może on utworzyć obszary o regularnym kształcie, w których te punkty da się agregować i sumować. Po dodaniu tych obszarów do mapy kartograf może opracować dla zsumowanych danych odpowiednie symbole ilustrujące analizowane zagadnienie.
  • Archeolog odkrył starożytne miejsce pochówku zawierające wiele cennych artefaktów i zabytków historycznych. W celu zarejestrowania dokładnych lokalizacji wszystkich artefaktów oraz ich zindeksowania tworzona jest siatka obiektów mozaikowych pokrywających cały badany obszar.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Użyj zasięgu bieżącej mapy jest niedostępny w przypadku narzędzia Generuj mozaikowania. Generowany zasięg mozaikowania jest określany przez parametr Definiuj zasięg. Może to być bieżący zasięg mapy, zasięg istniejącej warstwy lub zasięg interaktywnie narysowanego analizowanego obszaru.

Obiekty wynikowe zawierają pole GRID_ID. Pole GRID_ID udostępnia unikalny identyfikator każdego obiektu w wynikowej klasie obiektów. Format identyfikatorów to: A-1, A-2, B-1, B-2 itd. Litery w identyfikatorach reprezentują kolumny, a liczby reprezentują wiersze, jak na poniższej ilustracji:

Format identyfikatora w mozaikowaniu

Wielkość każdego obiektu mozaikowania lub kosza można obliczyć, określając wartość reprezentującą obszar każdego kosza w jednostkach powierzchni lub określając odległość. Odległość jest obliczana w następujący sposób, gdzie d jest wartością parametru odległości:

Pomiary odległości dla poszczególnych typów kształtu

Sposób działania narzędzia Generuj mozaikowania

Mozaikowania lub kosze są generowane w niestandardowym układzie współrzędnych odwzorowanych zachowującym powierzchnię przy użyciu określonych wymiarów przestrzennych, aby zapewnić, że rozmiary będą równe i odpowiednie dla danego obszaru zainteresowania. Odpowiednie odwzorowanie równopowierzchniowe i parametry są wybierane na podstawie podanego zasięgu geograficznego. Wynik zostaje odwzorowany w układzie Web Mercator w celu wyświetlania (ustawienie domyślne) lub w odwzorowaniu używanej niestandardowej mapy bazowej. Odwzorowanie Web Mercator może powodować pewne zniekształcenie wyników, zwłaszcza w przypadku dużych koszy lub koszy znajdujących się w pobliżu regionów polarnych. Zniekształcenia te występują wyłącznie podczas wyświetlania i nie oznaczają, że analiza jest niedokładna.

Podobne narzędzia

Narzędzie Generuj mozaikowania służy do tworzenia mozaikowań określonych przez podany zasięg, kształt i rozmiar. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy aplikacji Map Viewer Classic

Podczas próby agregowania punktów lub sumowania obiektów znajdujących się w obrębie siatki mozaikowania narzędzia Agreguj punkty i Sumuj w obrębie udostępniają wbudowane opcje tworzenia mozaikowań.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Opcja Generuj mozaikowania realizuje funkcje narzędzia przetwarzania Generuj mozaikowania.