Wzbogać warstwę

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Wzbogać warstwę Narzędzie Wzbogać warstwę udostępnia dane demograficzne i krajobrazowe dla osób, miejsc i firm powiązanych z lokalizacjami danych punktowych, liniowych i poligonowych. Korzysta ono z usługi ArcGIS GeoEnrichment Service lub niestandardowej usługi GeoEnrichment.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań Wzbogać warstwę

Przykłady

 • Pracownicy biblioteki chcą sprawić, aby oferta programowa w poszczególnych oddziałach bibliotek efektywnie służyła społecznościom lokalnym. Używając narzędzia Wzbogać warstwę do gromadzenia informacji o ludziach mieszkających w pobliżu poszczególnych bibliotek, pracownicy uzyskują jasny obraz potencjalnych klientów oddziałów. Dzięki temu mogą efektywniej przygotować ofertę programową odpowiednią do potrzeb lokalnych społeczności.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Otoczenia bibliotek.

 • Firma deweloperska szuka lokalizacji dla nowego ośrodka dla emerytów. Za pomocą narzędzia Wzbogać warstwę uzyskuje dane demograficzne dotyczące otoczenia swoich najlepszych ośrodków. Następnie ocenia możliwe lokalizacje budowy na zasadzie podobieństwa do tych informacji demograficznych.

  Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Lokalizacja nowego ośrodka dla emerytów.

 • Hydrolog musi określić priorytety rewitalizacji cieków wodnych w obrębie zlewni miejskiej. Zgromadzone dane dotyczące jakości wody i występujących gatunków wodnych hydrolog może połączyć z danymi demograficznymi i danymi dotyczącymi ukształtowania terenu za pomocą narzędzia Wzbogać warstwę. Umożliwia to hydrologowi utworzenie indeksu kondycji cieków.

 • Miejski analityk kryminalny dysponuje liczbą przestępstw w poszczególnych komórkach siatki sześciokątnej obejmującej dane miasto. Aby określić skalę przestępczości, analityk używa narzędzia Wzbogać warstwę w celu uzyskania liczby osób mieszkających w obrębie każdego sześciokąta.

Uwagi dotyczące korzystania

Dane wejściowe, które mają zostać wzbogacone, mogą być obiektami punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi. Narzędzie Wzbogać warstwę używa podziału danych w celu udostępnienia precyzyjnych danych szacunkowych nawet dla geometrii niestandardowej.

Wskazówka:

Warstwę, której nie ma w przeglądarce map Map Viewer Classic, można dodać do panelu narzędzi, wybierając w menu rozwijanym pozycję Wybierz warstwę analizy.

Niektóre złożone zestawy danych z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World nie są obsługiwane przez narzędzia Wzbogać warstwę. Zamiast warstwy złożonej należy używać równoważnej warstwy analizy atlasu ArcGIS Living Atlas.

W oknie dialogowym Przeglądarka danych wyświetlane są wszystkie zmienne dostępne w narzędziu Wzbogać warstwę. Okno to można otworzyć, klikając przycisk Wybierz zmienne. W przypadku niektórych krajów dostępne są dodatkowe opcje listy rozwijanej umożliwiające sortowanie danych w oknie dialogowym Przeglądarka danych. Dostępność danych zależy od lokalizacji obiektów.

Wskazówka:

Możesz utworzyć listę ulubionych zmiennych, których używasz najczęściej. Kliknij gwiazdkę znajdującą się obok nazwy zmiennej, aby dodać zmienną do listy ulubionych. Dostęp do ulubionych można uzyskać, klikając opcję Pokaż ulubione zmienne na stronie menu okna dialogowego Przeglądarka danych.

Ostatecznie narzędzie Wzbogać warstwę wczytuje dane dla obiektów powierzchniowych. Jeśli jako dane wejściowe używane są punkty lub linie, podaj obszary do powiązania z każdym obiektem. Na przykład dla obiektów punktowych można podać wartość Czas przejazdu wynoszącą 15 minut lub wartość Długość trasy wynoszącą 5 mil. W ten sposób tworzony jest obszar dla każdego punktu skonstruowanego z użyciem istniejącej sieci drogowej. Pobierane dane zależą od tych obiektów powierzchniowych czasu podróży lub odległości podróży. Można utworzyć bufory linii prostych wokół obiektów liniowych lub punktowych, używając opcji Odległość w linii prostej dla parametru Zdefiniuj obszary do wzbogacenia danych. Dane są pobierane dla obszarów buforowych.

Pomiaru czasu można dokonywać w sekundach, minutach lub godzinach. Pomiaru odległości można dokonywać w milach, jardach, stopach, kilometrach lub metrach.

Domyślnie pole wyboru Zwróć wynik jako obszary graniczne nie jest zaznaczone. Gdy to pole nie jest zaznaczone, wyniki są zwracane jako punkty lub linie, w zależności od obiektów wejściowych. Gdy to pole jest zaznaczone, wyniki są zwracane jako obszary na podstawie lokalizacji obiektów wejściowych i definicji obszaru.

Jeśli opcja Użyj bieżącego zasięgu mapy jest zaznaczona, wzbogacone zostaną tylko obiekty w warstwie wejściowej widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wszystkie obiekty w warstwie wejściowej zostaną wzbogacone, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Kredyty nie będą naliczane, jeśli jest używana niestandardowa usługa GeoEnrichment, chyba że jako opcja dla parametru Zdefiniuj obszary do wzbogacenia danych jest używany tryb podróżowania. W takim przypadku kredyty zostaną wykorzystane przez Obszary obsługiwane Esri.

Ograniczenia

 • Dostępność danych zależy od lokalizacji obiektów wejściowych.
 • Aby używać narzędzia Wzbogać warstwę, wymagane są uprawnienia GeoEnrichment.
 • Aby używać trybów podróżowania, wymagane są uprawnienia analizy sieci.
 • Odległości w linii prostej są ograniczone do 1000 mil (1609 kilometrów).
 • Czasy przejazdu nie mogą przekraczać 9 godzin (540 min) w przypadku trasy pieszej lub 5 godzin (300 min) w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Odległości przejazdu nie mogą przekraczać 27 mil (43,45 km) w przypadku trasy pieszej lub 300 mil (482,8 km) w przypadku wszystkich pozostałych odległości przejazdu.
 • Tryby podróżowania nie bazują na warunkach drogowych. Jeśli wymagane są obszary obiektów bazujące na warunkach drogowych, najpierw użyj narzędzia Utwórz obszary czasu dojazdu w celu utworzenia obszarów obiektów, a następnie wzbogać je za pomocą narzędzia Wzbogać warstwę.

Sposób działania narzędzia Wzbogać warstwę

Wysokiej jakości dane, które są dostępne podczas korzystania z narzędzia Wzbogać warstwę, pochodzą z różnych źródeł i są regularnie aktualizowane. Dodatkowo, oprócz używania przeglądarki danych narzędzia Wzbogać warstwę, można używać przeglądarki danych demograficznych lub mapy Globalne dane demograficzne Esri, aby sprawdzić, jakie dane są dostępne w danej kategorii i danym kraju.

Do pobierania danych w zależności od dostępnych poziomów geograficznych dla lokalizacji wzbogacanych obiektów używa się różnych metod przydzielania danych. W poniższych artykułach opisano przydzielanie i podział danych:

Dodatkowe zasoby