Wydziel dane (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wydziel dane (Map Viewer).

Wydziel dane Za pomocą narzędzia Wydziel dane można w wygodny sposób pakować warstwy mapy w zestawy danych, które mogą być używane w aplikacjach ArcGIS Pro, Microsoft Excel i innych produktach. W ramach narzędzia Wydziel dane na stronie Zasoby tworzony jest element zawierający dane z Twoich warstw. Dane te można później pobierać z tego elementu.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Wydziel dane

Przykłady

Kierownik niewielkiej firmy dostarczającej produkty spożywcze otrzymał zadanie zoptymalizowania tras podczas godzin szczytowego ruchu oraz zbadania potencjalnych lokalizacji nowych restauracji. Kierownik tworzy zestaw danych składający się z lokalizacji dostaw oraz danych demograficznych, a następnie za pomocą narzędzia Wydziel dane tworzy plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), którego można użyć w dalszej analizie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub w aplikacjach GIS takich jak ArcGIS Pro.

Z pełną procedurą wykonywania zadań można zapoznać się w lekcji Usprawnienie dostaw dzięki analizie czasu przejazdu.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wydziel dane wymaga co najmniej jednej warstwy, którą można wyeksportować. Jeśli w przeglądarce Map Viewer Classic nie ma żadnych warstw, które można wyeksportować, narzędzie będzie wyłączone.

Do wyeksportowania można wybrać jedną lub większą liczbę warstw. Wybrać można tylko własne warstwy lub warstwy, których właściciel włączył możliwość eksportowania.

Konieczne jest wybranie granic, za pomocą których zostaną wydzielone dane. Granice może wyznaczać widoczny zasięg mapy (tak jak na ekranie), zasięg jednej z warstw lub można użyć granic niestandardowych utworzonych za pomocą narzędzia Rysuj. Obiekty znajdujące się w obrębie granic mogą zostać wydzielone przy użyciu jednej z dwóch metod: Wybierz obiekty lub Wytnij obiekty.

MetodaOpis

Wybierz obiekty

Całe obiekty przecinające granicę analizowanego obszaru zostaną wydzielone.

Obiekty wycinające

Zostaną wydzielone tylko te podzbiory obiektów, które znajdują się na analizowanym obszarze.

Dane mogą zostać wyeksportowane do następujących formatów:

  • CSV
  • Geobaza plikowa
  • KML
  • Plik shape

Dane wynikowe będą używać układu współrzędnych odwzorowanych Web Mercator 1984. W danych wynikowych CSV pola szerokości i długości geograficznej (Lat oraz Long) zostaną dodane do tabeli danych. Jeśli zestaw danych zawiera już pola szerokości i długości geograficznej, na przykład SHAPE_X oraz SHAPE_Y, zostaną one również uwzględnione w danych wynikowych.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

  • Warstwy, które można wydzielić, to warstwy własne oraz te, dla których włączono możliwość eksportowania.
  • Podczas eksportowania linii lub obszarów do pliku CSV wydzielane są wyłącznie atrybuty nieprzestrzenne.
  • Załączniki mogą być wydzielane tylko wtedy, gdy format danych wynikowych jest geobazą plikową, a metodą wydzielania jest Wybierz obiekty. Dodatkowo warstwę należy skonfigurować w taki sposób, aby inni użytkownicy mogli eksportować dane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Eksportowanie danych z hostowanych warstw obiektowych.

Jak działa narzędzie Wydziel dane

Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje o sposobie działania narzędzia Wydziel dane, w tym dotyczące ustawień pozwalających na wyodrębnianie warstw, eksportowania danych w postaci plików CSV oraz opcji eksportu ze strony elementu.

Zapewnienie możliwości wydzielania danych z warstw

Aby warstwa została wyświetlona na liście warstw do wydzielenia danych, musi być hostowaną warstwą obiektową, warstwą notatek mapy lub zbiorem obiektów. Ponadto prawdziwe musi być jedno z poniższych twierdzeń:

  • Jesteś właścicielem hostowanej warstwy obiektowej.
  • Jesteś administratorem usługi ArcGIS Online w instytucji.
  • Nie jesteś właścicielem hostowanej warstwy obiektowej ani administratorem, jednak warstwa obiektowa została skonfigurowana przez właściciela lub administratora w taki sposób, że inne osoby mogą eksportować dane. To ustawienie można zmienić, klikając kartę Ustawienia na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej, a następnie zaznaczając pole Zezwól innym na eksport do innych formatów na liście Eksportuj dane. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie do pliku CSV

W procesie eksportowania obiektów punktowych do pliku CSV (pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami) eksportowane są wszystkie pola atrybutów oraz współrzędne x i y każdego punktu. Podczas eksportowania do pliku CSV obiektów liniowych i powierzchniowych eksportowane są wszystkie pola atrybutów, jednak bez współrzędnych x i y. Wynika to z faktu, że na obiekty liniowe i powierzchniowe składa się wiele współrzędnych x i y, w związku z czym nie można ich przedstawić w pojedynczej kolumnie w pliku CSV. Jeżeli wymagane jest wyeksportowanie atrybutów przestrzennych obiektów liniowych lub poligonowych, należy przeprowadzić eksport obiektów do pliku shape.

Eksportowanie danych ze strony elementu

W ramach narzędzia Wydziel dane udostępniono wiele opcji, z jakich można korzystać podczas eksportowania danych. Wśród nich można znaleźć opcję eksportu obiektów, które występują na zdefiniowanym przez użytkownika obszarze badań. W celu wydzielenia całego zestawu danych do pliku shape lub CSV można skorzystać z narzędzia Wydziel dane lub wyeksportować dane, opierając się na wskazówkach opisanych w sekcji Korzystanie z warstw.

Podobne narzędzia

Za pomocą narzędzia Wydziel dane można wybrać i pobrać dane dla określonego obszaru. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Wydziel dane pełni funkcję podobną do narzędzi na pasku narzędzi Konwersja. Więcej informacji na temat eksportowania danych z aplikacji ArcGIS Pro zawiera sekcja Eksport danych.