Znajdź podobne lokalizacje (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji znajdziesz w temacie Znajdź podobne lokalizacje (Map Viewer).

Znajdź podobne lokalizacje Na podstawie podanych kryteriów narzędzie Znajdź podobne lokalizacje oblicza podobieństwo lokalizacji w warstwie propozycji wyszukiwania do co najmniej jednej lokalizacji referencyjnej.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Znajdź podobne lokalizacje

Przykłady

  • Firma deweloperska szuka lokalizacji dla ośrodka dla emerytów. Za pomocą narzędzia Wzbogać warstwę uzyskuje dane demograficzne dotyczące otoczenia swoich najlepszych ośrodków. Następnie za pomocą narzędzia Znajdź podobne lokalizacje ocenia możliwe lokalizacje budowy na podstawie ich podobieństwa do tych informacji demograficznych.

    Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku Lokalizacja nowego ośrodka dla emerytów.

  • Właściciel firmy chce wiedzieć, który ze sklepów jest najbardziej podobny pod względem profili klientów do sklepów mających najlepsze wyniki.

  • Przy uwzględnieniu charakterystyki miejscowości, w których wystąpiła największa koncentracja przypadków zachorowań na daną chorobę, można wskazać, które inne miejscowości są najbardziej zagrożone.

  • Miejski pozalekcyjny program fitness okazał się być wielkim sukcesem! Organizatorzy chcą znaleźć inne miasta o zbliżonych cechach, w których można by rozwijać ten program.

  • Analityk kryminalny jest zainteresowany przeszukaniem bazy danych obejmującej wszystkie przypadki łamania prawa w celu określenia, czy w związku z niedawnym przestępstwem można wykazać szersze zależności lub tendencje.

  • Menedżer ds. zasobów ludzkich może chcieć modyfikować skalę płac obowiązującą w firmie. Po znalezieniu miast zbliżonych pod względem wielkości, kosztów życia i udogodnień może przeanalizować skale płac na wybranych stanowiskach i określić, czy odpowiadają zarobkom w firmie.

Uwagi dotyczące korzystania

Wymagana jest wejściowa warstwa referencyjna z obiektami punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi.

Tworząc tę warstwę referencyjną, można użyć wszystkich obiektów znajdujących się w warstwie wejściowej lub tylko wybranych. Wyboru można dokonać interaktywnie za pomocą przycisku Wybierz przycisk Wybierz lub korzystając z filtru za pomocą przycisku Zapytanie przycisk Zapytanie. Aby wybrać wiele obiektów lub anulować ich wybór, można użyć przycisku Wybierz i kliknąć przyciskiem myszy. Aby dokonać wyboru na warstwie referencyjnej, można użyć tylko jednego zapytania.

Wymagana jest wejściowa warstwa propozycji. Obiekty znajdujące się w warstwie propozycji są oceniane pod kątem podobieństwa do lokalizacji referencyjnych.

Ocenione podobieństwo bazuje na polach podanych w parametrze Podobieństwo na podstawie. Można podać więcej niż jedno pole. Wybierać można tylko pola liczbowe o nazwach pasujących do warstwy referencyjnej. Obiekty o najniższej ocenie są najbardziej podobne do warstwy referencyjnej.

Domyślnie wszystkie obiekty w warstwie proponowanych lokalizacji są szeregowane od najbardziej do najmniej podobnych. Za pomocą parametru Pokaż mi można podać liczbę obiektów, które mają zostać zwrócone.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

  • Warstwa referencyjna i warstwa propozycji muszą zawierać co najmniej jedno pole liczbowe o zgodnej nazwie.
  • Parametru Pokaż mi można użyć do wybrania najbardziej podobnych lokalizacji, a nie najmniej podobnych.

Sposób działania narzędzia Znajdź podobne lokalizacje

Aby użyć narzędzia Znajdź podobne lokalizacje, należy podać lokalizacje referencyjne, proponowane lokalizacje wyszukiwania oraz pola reprezentujące kryteria, jakie mają być spełniane. Warstwa wybrana do analizy musi zawierać lokalizacje referencyjne lub porównawcze. Na przykład: lokalizacje referencyjne mogą znajdować się w warstwie zawierającej sklepy z najlepszymi wynikami lub miejscowości z największą liczbą przypadków zachorowań na daną chorobę. Następnie należy podać warstwę zawierającą proponowane lokalizacje wyszukiwania. Mogą to być wszystkie sklepy lub wszystkie inne miejscowości. Na koniec należy określić co najmniej jedno pole używane do obliczenia podobieństwa. Następnie za pomocą narzędzia Znajdź podobne lokalizacje wszystkie proponowane lokalizacje wyszukiwania są szeregowane według stopnia podobieństwa do lokalizacji referencyjnych z uwzględnieniem wszystkich wybranych pól.

W niektórych przypadkach warstwa analizy będzie zawierać zarówno lokalizacje referencyjne, jak i proponowane lokalizacje wyszukiwania. Na przykład, dysponując pojedynczą warstwą zawierającą wszystkie sklepy, użytkownik chce uszeregować je od najbardziej do najmniej zbliżonego wynikami do sklepu osiągającego najlepsze wyniki. Użyć warstwy ze sklepami jako warstwy analizy oraz warstwy propozycji wyszukiwania. Następnie za pomocą wybranego narzędzia selekcji należy zidentyfikować, który sklep osiąga najlepsze wyniki. Możesz wybrać lokalizacje referencyjne za pomocą interaktywnego zapytania lub przez utworzenie zapytania. Można również wykonać kopię warstwy ze sklepami, dzięki czemu dostępne będą dwie wersje tabeli zawartości. Aby wybrać sklep z najlepszymi wynikami, kliknij przycisk filtra w pierwszej kopii i zdefiniuj filtr. Następnie kliknij przycisk Filtruj w drugiej warstwie i zdefiniuj filtr w celu wybrania proponowanych lokalizacji wyszukiwania (mogą to być wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepu z najlepszymi wynikami). Pierwsza warstwa to warstwa analizy (kliknij przycisk Wykonaj analizę poniżej warstwy lub przycisk Analiza u góry mapy i przejdź do opcji Znajdź podobne lokalizacje, rozwijając kategorię Wyszukiwanie lokalizacji). Podaj drugą warstwę z przeznaczeniem do użycia w parametrze Wyszukaj podobne lokalizacje w. To są Twoje proponowane lokalizacje wyszukiwania.

W innych przypadkach należy się spodziewać osobnych warstw referencyjnych i warstw propozycji wyszukiwania. Może się okazać, że w jednej warstwie ze sklepami będzie zlokalizowany sklep osiągający najlepsze wyniki oraz pola opisujące bazę klientów sklepu (np. pola z informacjami o średnich zarobkach i stanie cywilnym), natomiast w drugiej warstwie znajdować się będą wytypowane działki, spośród których użytkownik wybierze najlepsze miejsce na budowę nowego sklepu. W tym przypadku, jeśli warstwa referencyjna zawiera nie tylko lokalizacje referencyjne użytkownika, w pierwszej kolejności należy określić lokalizacje referencyjne za pomocą jednego z opisanych powyżej narzędzi wyboru. Jeżeli warstwa zawiera jedynie lokalizacje referencyjne użytkownika (np. sklep osiągający najlepsze wyniki), nie trzeba dokonywać tego wyboru. Następnie należy podać warstwę z działkami jako proponowaną lokalizację wyszukiwania (parametr nr dwa). Jeżeli zarówno działki, jak i sklep osiągający najlepsze wyniki mają przypisane pola opisujące bazę klientów, możesz uruchomić opcję Znajdź podobne lokalizacje, aby wyszukać działki z cechami danych demograficznych najbardziej zbliżonymi do cech klientów sklepu osiągającego najlepsze wyniki. Jeżeli do wytypowanych działek nie są przypisane dane demograficzne, należy rozważyć użycie opcji Wzbogać warstwę, które umożliwia pozyskanie danych do analizy.

Jeżeli stosowanych jest wiele lokalizacji referencyjnych, podobieństwo jest określane na podstawie średniej ze wskazanych pól. Jeśli na przykład dostępne są dwie lokalizacje referencyjne, a użytkownik chce sprawdzić podobieństwo między grupami populacji, w narzędziu znajdowane są proponowane lokalizacje wyszukiwania z grupami populacji, które najbardziej odpowiadają uśrednionej populacji z dwóch lokalizacji referencyjnych. Jeśli wartości lokalizacji referencyjnych wynoszą przykładowo 100 i 102, w narzędziu znajdowane są proponowane lokalizacje wyszukiwania o populacji wynoszącej 101 osób. Z tego względu należy wybierać pola lokalizacji referencyjnych o podobnych wartościach. Na przykład: jeżeli populacja w jednej lokalizacji referencyjnej wynosi 100, a w drugiej 100 000, w narzędziu znajdowane są proponowane lokalizacje wyszukiwania o liczebności populacji zbliżonej do średniej obu wartości: 50 050. Należy zwrócić uwagę, że uśredniona liczebność w niczym nie przypomina populacji w żadnej z lokalizacji referencyjnych.

Podobne narzędzia

Narzędzie Znajdź podobne lokalizacje umożliwia pomiar podobieństwa lokalizacji w warstwie propozycji i warstwie referencyjnej. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Jeśli podejmowana jest próba wybrania istniejących lokalizacji przy użyciu zapytania, należy użyć narzędzia Znajdź istniejące lokalizacje.

Jeśli podejmowana jest próba użycia zapytania w celu utworzenia nowych obiektów, należy użyć narzędzia Wyznacz nowe lokalizacje.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Znajdź podobne lokalizacje pełni funkcję narzędzia Wyszukiwanie podobieństw.