Dane obsługiwane w narzędziach analizy

Notatka:

Narzędzia do analizy są obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wykonywanie analiz (Map Viewer).

Podczas wybierania warstwy do analizy dostępne są następujące opcje:

 • Wybór warstwy z mapy.
 • Użyj opcji Wybierz warstwę analizy, aby wyświetlić i wybrać dowolną warstwę w portalu, do której masz dostęp, w tym warstwy obiektowe należące do Twoich zasobów lub udostępnione Tobie albo warstwy analizy atlasu ArcGIS Living Atlas.

Notatka:

Niektóre narzędzia działają tylko na określonych typach danych, na przykład narzędzie Agreguj punkty wymaga warstwy wejściowej zawierającej obiekty punktowe, natomiast narzędzie analizy rastrowej Monitoruj roślinność wymaga wielopasmowego zobrazowania.

Niektóre złożone zestawy danych z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World nie są obsługiwane przez narzędzia Wzbogać warstwę. Zamiast warstwy złożonej należy używać równoważnej warstwy analizy atlasu ArcGIS Living Atlas.

Wskazówka:
Użyj gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego podczas wyszukiwania zasobów w oknie Wybierz warstwę analizy. Jeśli na przykład szukasz warstw zawierających w tytule słowo Australia, szukaj ciągu znaków Aus*.

Możesz wykonać analizę następujących typów warstw i danych:

 • Usługa obiektowa

  Usługa obiektowa musi być dostępna publicznie. Oznacza to, że adres URL usługi musi być publicznym adresem URL, który nie jest dostępny wyłącznie za zaporą sieciową. Warstwy oparte na podstawie niedostępnych usług obiektowych nie będą posiadały w menu opcji Wykonaj analizę.

  Usługi obiektowe serwera ArcGIS Server dodane do usługi ArcGIS Online nie mogą zawierać więcej niż 100 000 obiektów przeznaczonych do analizy. W miarę zwiększania się złożoności obiektów w usłudze zmniejsza się liczba obiektów, które można przeanalizować. Jeśli na przykład usługa zawiera obiekty poligonowe, z których każdy obejmuje tysiące wierzchołków, może się okazać, że będzie można przeprowadzić analizę tylko kilkuset obiektów. Jeśli złożoność obiektów przekroczy liczbę, którą może obsłużyć narzędzie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Usługa mapowa

  Podobnie jak w przypadku usług obiektowych, usługa mapowa musi być dostępna publicznie.

 • Usługa rastrowa

  Usług obrazowych można używać jako danych wejściowych narzędzi analizy rastrowej. Wymaga to dodatkowych uprawnień i licencji. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Wykonywanie analiz rastrowych.

  Podobnie jak w przypadku usług obiektowych, usługa obrazowa musi być dostępna publicznie.

 • Hostowane warstwy zobrazowań

  Usług obrazowych można używać jako danych wejściowych narzędzi analizy rastrowej.

 • Hostowane warstwy obiektowe
 • Hostowane warstwy WFS
 • Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (.csv)
 • Warstwy KML

  W przypadku warstw KML dostęp do narzędzi analizy należy uzyskiwać za pomocą przycisku Wykonaj analizę znajdującego się poniżej warstwy. Przycisk Wykonaj analizę jest dostępny w przypadku warstw obiektowych znajdujących się w pliku KML.

  Dostęp do narzędzi analizy można uzyskać przy użyciu przycisku znajdującego się poniżej warstwy.
 • Plik shape (.zip)
 • Plik w formacie wymiany danych GPS (.gpx)
 • Źródło internetowe GeoRSS
 • Notatki na mapie
 • Warstwy trasy
 • Warstwy WFS
 • Tabele hostowane
 • Plik pakietu Deep Learning (.dlpk)

  Narzędzia modelu Deep learning wymagają wstępnie wytrenowanego modelu zapisanego w pliku pakietu Deep Learning.

Notatka:

Nie możesz wykonywać analizy warstw spoza instytucji, które wykorzystują uwierzytelnianie w warstwie internetowej.