Nałóż warstwy (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nałóż warstwy (Map Viewer).

Nałóż warstwy Narzędzie Nałóż warstwy łączy dwie warstwy w jedną warstwę za pomocą jednej z trzech metod: Przetnij, Sumuj lub Usuń.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań dla narzędzia Nałóż warstwy

Przykłady

  • Projekt Half-Earth działa na rzecz ochrony połowy lądów i mórz na Ziemi w celu ochrony wystarczającej ilości siedlisk dla 85% lub większej liczby gatunków na Ziemi. Analitycy GIS w projekcie wykorzystują analizę przestrzenną do określenia, które siedliska powinny być chronione w oparciu, o ich różnorodność gatunkową i rzadkość występowania. Narzędzie Nałóż warstwy jest używane do przycinania danych o gatunkach do określonego analizowanego obszaru, np. krajów Afryki.

    Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Wykorzystanie wzorców rozmieszczenia gatunków do oceny obszarów chronionych.

  • Rada nadzorcza powiatu Loudoun poszukuje odpowiedniej lokalizacji dla nowego szpitala. Miejsce musi znajdować się w odległości dwóch mil od obszarów miejskich, ponad 20 minut jazdy od obecnego głównego szpitala i w odległości jednej mili od głównych dróg. Bufory i czasy przejazdu są używane do tworzenia warstw w oparciu o podane kryteria, a narzędzie Nałóż warstwy jest używane do łączenia warstw w celu określenia, które obszary spełniają wszystkie kryteria.

    Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera lekcja Lokalizacja dla nowego szpitala.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Nałóż warstwy wymaga dwóch danych wejściowych: warstwy wejściowej i warstwy nakładanej. Dostępność metody nakładania zależy od tego, czy warstwa wejściowa i warstwa nakładana są punktami, liniami, czy też powierzchniami.

Gdy używana jest metoda nakładania Usuń, obiekty wejściowe muszą mieć typ takiego samego lub niższego rzędu co warstwa nakładania. Obsługiwane są następujące opcje usuwania:

  • Obiekt punktowy można usunąć za pomocą obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych
  • Obiekt liniowy można usunąć za pomocą obiektów liniowych lub powierzchniowych.
  • Obiekt powierzchniowy można usunąć za pomocą obiektów powierzchniowych.

Metoda nakładaniaObiekty wejścioweObiekty nakładaneOpis

Przetnij Przetnij

Punkty, linie lub obszary

Punkty, linie lub obszary

Zachowywane są obiekty lub części obiektów wejściowych, na które nakładają się obiekty nakładane.

Jako typ danych wynikowych przy przecinaniu obiektów liniowych lub powierzchniowych można podać Punkty, Linie lub Obszary. Wymiar wynikowego typu geometrii musi być taki sam lub mniejszy niż wymiary danych wejściowych i nakładanych, gdzie punkty mają 0 wymiarów, linie mają 1 wymiar, a obszary mają 2 wymiary.

To jest metoda domyślna.

Sumuj Sumuj

Obszary

Obszary

Powierzchnia wejściowa i nakładana są łączone.

Usuń Usuń

Punkty

Punkty, linie lub obszary

Obiekty lub ich części z warstwy wejściowej niepokrywające się z obszarami w warstwie nakładanej.

Linie

Linie lub obszary

Obszary

Obszary

Typ obiektów wynikowych zależy od metody nakładania i danych wejściowych. Wszystkie atrybuty z warstwy wejściowej i nakładanej zostaną przeniesione do warstwy wynikowej.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu, nałożone zostaną jedynie obiekty w warstwie wejściowej i warstwie nakładanej widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nałożone zostaną wszystkie obiekty — zarówno w warstwie wejściowej, jak i warstwie nakładanej — nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Podobne narzędzia

Narzędzie Nałóż warstwy umożliwia połączenie dwóch warstw w jedną warstwę za pomocą metody Przetnij, Sumuj lub Usuń. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

W przypadku łączenia obiektów o takim samym typie w jedną warstwę obiektową bez względu na zależność przestrzenną należy użyć narzędzia Połącz warstwy.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Nałóż warstwy wykonuje funkcję narzędzi Przetnij, Sumuj i Usuń.