Zarządzanie profilem i ustawieniami

Na stronach profilu i ustawień można wyświetlać informacje o koncie użytkownika i ustawienia oraz nimi zarządzać.

Wyświetlanie profilu

Strona profilu zawiera podstawowe informacje o koncie użytkownika, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje biograficzne oraz widoczność profilu. Na stronie profilu znajduje się również lista grup, do których należysz, liczba należących do Ciebie elementów oraz, zależnie od widoczności Twojego profilu, możliwa do dostosowania galeria udostępnionych elementów.

Notatka:

Twoja instytucja może ukryć informacje biograficzne w ramach ustawień bezpieczeństwa.

Aby wyświetlić swój profil, zaloguj się, kliknij swoje imię i nazwisko znajdujące się u góry witryny, a następnie kliknij opcję Mój profil.

Wyświetlanie ustawień

Twoja strona ustawień zawiera ustawienia dotyczące Twojego konta. Aby wyświetlić ustawienia, zaloguj się, kliknij swoje imię i nazwisko znajdujące się u góry witryny i kliknij opcję Moje ustawienia.

Wskazówka:

Ustawienia są również dostępne po kliknięciu opcji Wyświetl moje ustawienia na stronie profilu.

Ustawienia są w następujący sposób uporządkowane na kartach:

 • Ogólne — ustawienia ogólne, takie jak język, format liczb i daty, region i jednostki odległości
 • Bezpieczeństwo — opcje służące do zmiany ustawień bezpieczeństwa, takich jak hasło i pytanie weryfikacyjne

Jeśli masz konto instytucji, Twoja strona ustawień zawiera informacje dodatkowe uporządkowane na kartach w następujący sposób:

 • Ogólne — jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków, wszystkie kategorie członków przypisane do Ciebie są wymienione w sekcji Kategorie członków. Administratorzy i członkowie instytucji mający uprawnienie do wyświetlania członków widzą także przypisane kategorie członków na stronie ustawień.
 • Licencje — szczegóły licencji, takie jak przypisany typ użytkownika, rola i licencje aplikacji. Opcja pobrania aplikacji ArcGIS Pro jest także dostępna, jeśli masz licencję, a Twoja instytucja zezwala na pobieranie aplikacji.
 • Kredyty — liczba kredytów dostępnych dla członka. Jeśli członkowi przyznano kredyty bez limitu lub jeśli w instytucji nie włączono budżetowania kredytów, jako liczba kredytów jest wyświetlana wartość Bez limitu.
  Notatka:

  Sekcja Kredyty jest wyświetlana w ustawieniach członka tylko wówczas, gdy w instytucji została wybrana opcja pokazywania dostępnych kredytów poszczególnych członków.

Modyfikowanie profilu i ustawień

Niektóre informacje o profilu i ustawienia można modyfikować. Możliwości uzyskiwania dostępu do poszczególnych ustawień i modyfikowania ich zależą od typu konta (instytucji lub publiczne) oraz typu loginu (ArcGIS lub specyficzny dla instytucji). Zależnie od widoczności profilu, można także dostosować galerię elementów udostępnionych wyświetlaną na stronie profilu.

Notatka:

Na żadnym typie konta nie jest dopuszczalna zmiana nazwy użytkownika.

Konto instytucji

Jeśli masz konto instytucji, możesz modyfikować następujące elementy:

W zależności od ustawień bezpieczeństwa Twojej instytucji możesz również edytować informacje biograficzne i widoczność profilu. Tylko domyślni administratorzy instytucji mogą zmodyfikować Twój adres e-mail.

Jeśli masz login specyficzny dla instytucji, możesz aktualizować imię i nazwisko, informacje biograficzne, widoczność profilu, język i jednostki.

Zależnie od widoczności profilu, można dostosować galerię elementów udostępnionych wyświetlaną na stronie profilu.

Konto publiczne

Jeśli masz konto publiczne z loginem ArcGIS, możesz zaktualizować następujące elementy:

Jeśli masz konto publiczne utworzone z użyciem danych logowania do serwisu społecznościowego, możesz aktualizować imię i nazwisko, adres e-mail, informacje biograficzne, widoczność profilu, język, region, jednostki i preferencje poczty e-mail.

Notatka:

Jeśli ustawisz widoczność profilu konta publicznego na wartość Wszyscy (publiczne), możesz także dostosować galerię elementów udostępnionych wyświetlaną na stronie profilu.

Imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika

Twoje imię i nazwisko zostanie wyświetlone u góry strony profilu, gdy ktoś kliknie Twoją nazwę użytkownika w witrynie. Na przykład znaleziono element mapy internetowej utworzony przez użytkownika Krystal_Aikins_doc. Po kliknięciu nazwy Krystal_Aikins_doc uzyskasz dostęp do profilu Krystal Aikins. W tym przykładzie Krystal_Aikins_doc jest nazwą użytkownika, a Krystal Aikins to imię i nazwisko. Możesz zmienić swoje imię i nazwisko, ale nie nazwę użytkownika.

Notatka:

Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

Dane osobowe i zdjęcie profilowe

Dodanie informacji biograficznych pozwala innymi użytkownikom dowiedzieć się więcej o Tobie, Twoich grupach i udostępnionych przez Ciebie zasobach. Profil może połączyć użytkownika z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i ustanowić zakres posiadanych uprawnień w zakresie informacji geograficznych, projektowania map, opracowywania aplikacji itd. Może także zachęcać do przyłączenia się do danych grup oraz korzystania z udostępnionych przez użytkownika map i aplikacji. Warto zawrzeć dane kontaktowe i informacje o specjalizacji i zainteresowaniach.

Można również zamieścić miniaturę ze swoim zdjęciem, logo lub innym reprezentatywnym dla siebie symbolem. W celu uzyskania najlepszych wyników obraz powinien mieć szerokość 200 pikseli i wysokość 200 pikseli oraz format PNG, GIF lub JPEG. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10 MB.

Notatka:

Możesz nie mieć zezwolenia na edycję informacji biograficznych w zależności od ustawień bezpieczeństwa Twojej instytucji.

Widoczność profilu

Domyślnie członkowie Twojej instytucji mogą wyszukiwać Twoje imię i nazwisko w witrynie, aby wyświetlić Twój profil, znaleźć należące do Ciebie zasoby oraz grupy, a także zapraszać Cię do przyłączenia się do ich grup. W przypadku konta publicznego wszyscy mogą domyślnie przeglądać profil.

Aby zmienić ustawienie decydujące o tym, kto może widzieć Twój profil, wybierz inną wartość w polu Widoczność profilu na swojej stronie profilu. Aby na przykład ograniczyć możliwość wyświetlania informacji o Tobie przez innych użytkowników, jako widoczność profilu ustaw Prywatne.

Notatka:

Zależnie od ustawień bezpieczeństwa danej instytucji, możesz nie mieć uprawnień do zmiany widoczności swojego profilu.

Członkowie instytucji mogą skonfigurować widoczność swojego profilu na jedną z następujących wartości:

 • Prywatne — członkowie Twojej instytucji i innych instytucji (z wyjątkiem administratorów domyślnych i użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi do wyświetlania i aktualizowania członków instytucji) nie będą mogli znaleźć Twojej nazwy na liście członków i będą mogli zapraszać Cię do dołączenia do grup tylko wtedy, gdy wyszukają Twoją pełną nazwę użytkownika. Członkowie innych instytucji nie widzą imion, nazwisk ani pełnej nazwy, kiedy szukają nazwy użytkownika. Jeśli udostępniasz elementy albo grupy instytucji lub publicznie, każdy, kto je znajdzie, może kliknąć Twoją nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do ograniczonych informacji profilowych.
 • Instytucja — członkowie Twojej instytucji mogą wyszukiwać Twoją nazwę na liście członków, zapraszać Cię do dołączenia do grup i wyświetlać Twój profil. Członkowie innych instytucji mogą zapraszać Cię do dołączenia do grup tylko wtedy, gdy znają Twoją dokładną nazwę użytkownika.
 • Wszyscy (publiczne) — jeśli dana instytucja zezwala na udostępnianie zasobów na zewnątrz, możesz ustawić swój profil jako widoczny dla wszystkich. Członkowie z uprawnieniami administracyjnymi do przeglądania i aktualizowania członków oraz publicznego udostępniania ich zasobów mogą sprawić, że Twój profil będzie widoczny, nawet jeśli publiczne udostępnianie jest wyłączone w instytucji. Jeśli skonfigurujesz swój profil jako widoczny publicznie, wszyscy użytkownicy będą mogli zapraszać Cię do dołączenia do grup i wyświetlać Twój profil.

Notatka:

Domyślni administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi do wyświetlania i aktualizowania członków mogą wyświetlać i edytować Twój pełny profil i ustawienia, nawet jeśli widoczność tego profilu jest skonfigurowana jako prywatna.

Jeśli masz konto publiczne, możesz w profilu skonfigurować w polu Widoczność profilu wartość Prywatne lub Wszyscy (publiczne). Jeśli masz profil prywatny, ale udostępniasz publicznie grupy lub elementy, każdy, kto znajdzie te elementy lub grupy, może kliknąć Twoją nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do ograniczonych informacji profilowych.

Galeria elementów

Zależnie od widoczności profilu na stronie profilu może być wyróżniona galeria udostępnionych elementów. Można wybierać elementy, które mają być widoczne w galerii lub ustalać kolejność wyświetlania elementów na podstawie istotności. Można także zmienić kolejność wyświetlania miniatur elementów w galerii, przeciągając je.

Notatka:

Jeśli widoczność profilu jest ustawiona na Instytucja, członkowie instytucji widzą elementy udostępnione publicznie lub w instytucji, a jeśli jest ustawiona na wartość Wszyscy (publiczne), każdy użytkownik zalogowany w systemie ArcGIS widzi elementy udostępnione publicznie. Jeśli widoczność profilu jest ustawiona na Prywatne, żadna galeria elementów nie jest wyświetlana ani dostępna do skonfigurowania.

Aby wybrać elementy, które mają być widoczne w galerii elementów na stronie profilu, kliknij przycisk Dostosuj elementy. Włącz zaznaczenie pól wyboru na kartach elementów, które mają być widoczne, lub kliknij opcję Wybierz wszystkie elementy na stronie, aby wybrać wszystkie elementy. Aby usunąć elementy z galerii, można wyłączyć zaznaczenie pól wyboru na kartach elementów lub anulować ich wybór na liście wybranych elementów. Aby znaleźć elementy, użyj funkcji wyszukiwania, filtrów i opcji sortowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Aby powrócić do wyświetlania elementów w kolejności zgodnej z istotnością, kliknij przycisk Przywróć wartości domyślne.

Adres e-mail

Jeśli jesteś domyślnym administratorem lub masz konto publiczne, możesz zmienić swój adres e-mail na karcie Ogólne strony ustawień. Jeśli używasz loginu specyficznego dla instytucji, nie możesz zmienić swojego adresu e-mail.

Możesz także zweryfikować adres e-mail w ustawieniach użytkownika lub podczas logowania się w instytucji. Weryfikowanie poprawności adresów e-mail ułatwia użytkownikom i administratorom usługi ArcGIS Online uzyskiwanie najważniejszych informacji z usługi ArcGIS Online, takich jak te dotyczące resetowania hasła i zmiany konta. Kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail, a następnie kliknij Wyślij weryfikacyjną wiadomość. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym wprowadź go w polu tekstowym Kod weryfikacyjny i kliknij przycisk Weryfikuj. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić na stronę ustawień.

Strona startowa

Jeśli masz konto instytucji, możesz użyć ustawienia Strona startowa na karcie Ogólne strony ustawień, aby podać stronę wyświetlaną przy każdym logowaniu w witrynie. Aby na przykład po zalogowaniu przejść bezpośrednio do strony zasobów, z rozwijanego menu wybierz opcję Zasoby. Dostępne do wyboru strony zależą od uprawnień. Jeśli nie zmodyfikujesz tego ustawienia, podczas logowania będzie nadal wyświetlana domyślna strona startowa Twojej roli (strona instytucji w przypadku administratorów i osób z uprawnieniami administratora lub strona startowa w przypadku pozostałych użytkowników).

Podstawowa przeglądarka map

Administrator być może określił podstawową przeglądarkę map (Map Viewer lub Map Viewer Classic) dla instytucji. Jeśli chcesz używać innej przeglądarki map podczas pracy z mapami i warstwami w usłudze ArcGIS Online, możesz ją zmienić. Podana przez Ciebie przeglądarka map jest domyślnie otwierana po kliknięciu łącza Mapa u góry witryny internetowej lub otwarciu map i obsługiwanych warstw na stronach zasobów albo elementów.

Notatka:

Zarówno przeglądarka map Map Viewer, jak i przeglądarka map Map Viewer Classic są dostępne z poziomu aplikacji App Launcher niezależnie od wybranej podstawowej przeglądarki map.

Język, region oraz format liczb i daty

Administrator mógł wcześniej skonfigurować język i region instytucji. Język można zmienić na karcie Ogólne strony ustawień. Członkowie instytucji nie mogą zmieniać regionu.

Jeśli w profilu jest skonfigurowany język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański, możesz zmienić sposób wyświetlania liczb i dat w usłudze ArcGIS Online. Na przykład, jeśli ustawiony jest język angielski, możesz wybrać wyświetlanie dat i liczb w formacie określonym w dokumencie Common Locale Data Repository (CLDR) dla Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych. Mogą obowiązywać niektóre ograniczenia.

Jeśli masz konto publiczne, język, region oraz format liczb i daty (dla języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego) możesz skonfigurować we własnych ustawieniach.

Jednostki

Administratorzy mogą konfigurować domyślne jednostki używane na podziałce liniowej mapy, podczas korzystania z narzędzia Zmierz, wyznaczania tras i przeprowadzania analiz. Wyświetlane jednostki można zmienić, modyfikując ustawienie Jednostki na karcie Ogólne strony ustawień. Gdy wybrana jest opcja Standard amerykański, używane jednostki to mile, stopy i cale. W przypadku opcji Metryczne stosowane są kilometry, metry i centymetry.

Powiązane konta ArcGIS Online

Jeśli na potrzeby usługi ArcGIS Online i witryn internetowych Esri używa się wielu kont, można je powiązać, aby można było przełączać się między nimi i udostępniać dane klientów Esri przy użyciu witryny My Esri, e-Learning i Społeczność Esri. Można połączyć konta instytucji (ArcGIS, specyficzne dla instytucji i społecznościowe) i publiczne (ArcGIS i społecznościowe). Twoje zasoby i uprawnienia są unikalne dla każdego konta. Na Twojej liście powiązanych kont witryn Esri wyświetlane są tylko te konta, dla których włączono dostęp Esri.

Aby skonfigurować powiązane konta i używać ich, kliknij swoją nazwę użytkownika u góry witryny i kliknij opcję Przełącz konta lub kliknij opcję Zarządzaj powiązanymi kontami na karcie Ogólne na stronie ustawień. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby dodać konto, kliknij przycisk Podłącz konto i zaloguj się na koncie, które ma zostać powiązane.
 • Aby przełączyć się na inne konto, wybierz je i jeśli to konieczne, zaloguj się na nim przy użyciu odpowiednich poświadczeń.
 • Aby usunąć powiązanie konta, kliknij przycisk Odłącz konto, wybierz konto i kliknij przycisk Odłącz konta.

Uwagi

 • Automatycznie łączone są konta pochodzące z tej samej sieci społecznościowej lub od tego samego dostawcy specyficznego dla instytucji.
 • Podczas przełączania się między kontami użytkownik pozostanie zalogowany na bieżącym koncie, chyba że przed przełączeniem wyczyści pole wyboru Pozostań zalogowany na bieżącym koncie podczas przełączania. Można się zalogować do jednego publicznego konta jednocześnie. Jeśli użytkownik ma wiele kont w tej samej instytucji, może pozostawać zalogowany tylko do jednego z nich.
 • Aby móc przełączać się między kontami, w przeglądarce muszą być włączone okna podręczne.

Zarządzanie korespondencją e-mail od firmy Esri

Jeśli masz konto publiczne lub konto instytucji z włączonym dostępem Esri, na karcie Ogólne strony ustawień jest widoczna opcja Skonfiguruj preferencje poczty e-mail. Opcja ta umożliwia subskrybowanie aktualnościEsri. Otrzymuj informacje o najnowszym oprogramowaniu ArcGIS, najlepszych praktykach, aktualnościach GIS z danej branży i historiach klientów.

Hasło i pytanie weryfikacyjne

W przypadku konta ArcGIS można zmienić powiązane z nim hasło. Możesz również zmienić pytanie weryfikacyjne. Usługa ArcGIS Online używa pytania weryfikacyjnego, aby zresetować zapomniane hasło.

Jeśli masz login specyficzny dla instytucji, skontaktuj się z administratorem systemu logowania, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany hasła.

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić hasło i pytanie weryfikacyjne konta ArcGIS:

 1. Na karcie Bezpieczeństwo strony ustawień kliknij przycisk Zmień hasło, wprowadź stare hasło i podaj nowe.

  Jeśli masz konto instytucji ArcGIS, Twoje hasło musi spełniać wymagania Twojej instytucji. Jeśli Twoja instytucja używa dla haseł domyślnej polityki ArcGIS lub jeśli masz publiczne konto ArcGIS, hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. W haśle jest rozróżniana wielkość liter i nie może być ono takie same jak nazwa użytkownika.

  Notatka:

  Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

 2. Wpisz ponownie i potwierdź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

  Zostanie wyświetlony komunikat informujący o zmianie hasła.

 3. Aby powrócić do strony ustawień, zamknij okno komunikatu.
 4. W sekcji Pytania weryfikacyjne kliknij opcję Aktualizuj.
 5. Wybierz nowe pytanie z listy rozwijanej i wpisz odpowiedź.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Uwierzytelnianie wielopoziomowe zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń, wymagając podania dodatkowych informacji podczas logowania. Jeśli w instytucji skonfigurowano funkcję korzystania z uwierzytelniania wielopoziomowego, na stronie ustawień możesz włączyć funkcję uwierzytelniania wielopoziomowego. Jeśli Twoja instytucja egzekwuje uwierzytelnianie wielopoziomowe, musisz wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować uwierzytelnianie wielopoziomowe przed zalogowaniem się.

Notatka:

Ta opcja kontroluje uwierzytelnianie wielopoziomowe dla kont instytucji ArcGIS z loginami ArcGIS. Aby skonfigurować uwierzytelnianie wielopoziomowe dla loginów specyficznych dla instytucji (SAML lub OpenID Connect), skontaktuj się z dostawcą tożsamości w celu skonfigurowania odpowiednich opcji.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe nie jest obsługiwane dla kont instytucji ArcGIS utworzonych za pomocą loginów społecznościowych ani kont publicznych ArcGIS.

Aby włączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe, na swoim urządzeniu przenośnym musisz mieć zainstalowaną aplikację uwierzytelniającą obsługiwaną przez ArcGIS Online. ArcGIS Online obsługuje aplikacje uwierzytelniające oparte na algorytmie TOTP (Time-based One-Time Password), takim jak Google Authenticator dla Android i iOS. Aplikacje uwierzytelniające TOTP można znaleźć w wybranym sklepie z aplikacjami.

Konfigurowanie uwierzytelniania wielopoziomowego

Aby skonfigurować uwierzytelnianie wielopoziomowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Bezpieczeństwo strony ustawień kliknij opcję Włącz w polu Uwierzytelnianie wielopoziomowe.
  Notatka:

  Opcja włączenia lub wyłączenia uwierzytelniania wielopoziomowego nie jest dostępna, jeśli instytucja egzekwuje uwierzytelnianie wielopoziomowe. Jednak członkowie na liście wyjątków nadal będą mieli możliwość włączenia lub wyłączenia uwierzytelniania wielopoziomowego.

 2. W razie potrzeby zainstaluj obsługiwaną aplikację uwierzytelniającą na urządzeniu przenośnym. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej zeskanuj wyświetlony kod QR i kliknij przycisk Dalej.

  W razie problemów z zeskanowaniem kliknij opcję Nie możesz zeskanować kodu, wpisz wyświetlony, 16-znakowy kod i kliknij przycisk Dalej.

  Ten 16-znakowy kod jest używany tylko do skonfigurowania konta użytkownika w aplikacji uwierzytelniającej. Nie należy go zapisywać ze względów bezpieczeństwa.

 4. Wprowadź niepowtarzalny, dynamiczny, 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlony w aplikacji i kliknij przycisk Dalej.
 5. Wykonaj następujące czynności, aby zapisać listę jednorazowych kodów odzyskiwania, których możesz użyć w przypadku utraty fizycznego dostępu do urządzeń uwierzytelniających:
  Notatka:

  Kody odzyskiwania to kody jednorazowego użytku, które zapewniają drugi etap weryfikacji podczas logowania się na konto ArcGIS. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w Twojej instytucji włączono odzyskiwanie kodów.

  1. Kliknij opcję Drukuj lub Pobierz, aby wydrukować lub pobrać listę kodów odzyskiwania.
  2. Zaznacz pole wyboru Kody odzyskiwania zostały zapisane i kliknij opcję Gotowe.

   Uwierzytelnianie wielopoziomowe jest teraz włączone dla Twojego konta. Przy każdym logowaniu się do swojej instytucji musisz podać nazwę użytkownika, hasło oraz kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą. Jeśli w Twojej instytucji włączono opcję logowania za pomocą kodu odzyskiwania, zobaczysz również opcję logowania za pomocą kodu odzyskiwania.

   Wskazówka:

   W każdej chwili możesz ponownie wygenerować nowy zestaw kodów odzyskiwania, klikając Generuj nowe kody odzyskiwania na karcie Zabezpieczenia na stronie ustawień.

 6. Opcjonalnie ustaw klucze zabezpieczeń dla bezpieczniejszej i wygodniejszego drugiego etapu weryfikacji, jak poniżej, lub kliknij opcję Pomiń w tym momencie:
  1. Dla klucza wprowadź alias klucza zabezpieczeń i kliknij opcję Zarejestruj klucz.
  2. Powtórz poprzedni etap dla wszystkich dodatkowych kluczy zabezpieczeń.

   Możesz teraz zalogować się, używając zarejestrowanych kluczy zabezpieczeń.

   Wskazówka:

   Klucz zabezpieczeń można zarejestrować w dowolnym momencie, klikając opcję Dodaj klucze zabezpieczeń na karcie Zabezpieczenia na stronie ustawień.

 7. W razie napotkania problemu dotyczącego uwierzytelniania wielopoziomowego możesz poprosić o pomoc administratora za pośrednictwem łącza Masz problemy z zalogowaniem się za pomocą kodu na stronie, na której została wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego. Dostępne są także Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Uwierzytelnianie wielopoziomowe można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając przycisk Wyłącz. Administratorzy mają również możliwość wyłączenia funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego.

Klucze zabezpieczeń

Członkowie instytucji, którzy skonfigurowali uwierzytelnianie wielopoziomowe, mogą również rejestrować klucze zabezpieczeń na stronie swoich ustawień. Klucze zabezpieczeń umożliwiają członkom instytucji bezpieczniejsze i wygodniejsze przeprowadzenie drugiego etapu weryfikacji podczas logowania się na swoje konto ArcGIS. Po skonfigurowaniu kluczy zabezpieczeń tylko członek posiadający klucz zabezpieczeń może autoryzować dostęp do swojego konta po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.

Notatka:

Klucze zabezpieczeń nie są obsługiwane w przypadku kont instytucji ArcGIS utworzonych za pomocą loginów społecznościowych ani publicznych kont ArcGIS.

Można skonfigurować klucze zabezpieczeń, takie jak urządzenia USB, Bluetooth lub Near Field Communication (NFC), albo zintegrowane z urządzeniem uwierzytelnianie platformy, które wykorzystuje dane biometryczne (na przykład Windows Hello, AppleTouch ID i Android Biometrics). Muszą one obsługiwać jeden z następujących standardów otwartych:

Notatka:

Nie są obsługiwane logowania bez hasła ani klucze dostępu.

Do korzyści płynących z rejestrowania i używania kluczy zabezpieczeń należą między innymi:

 • Klucze zabezpieczeń zapewniają bezpieczne zatwierdzanie logowań, odporne na ataki typu phishing.
 • Klucze zabezpieczeń są wygodniejsze niż wpisywanie sześciocyfrowego kodu uwierzytelniającego w drugim etapie weryfikacji.
 • Możliwość zarejestrowania dodatkowych kluczy zabezpieczeń na wypadek zgubienia lub kradzieży zapewnia większą elastyczność.
 • Urządzenia USB, Bluetooth i Near Field Communication (NFC) obsługujące klucze zabezpieczeń nie wymagają oddzielnej baterii ani połączenia z siecią.

Aby pomyślnie skonfigurować klucz zabezpieczeń lub urządzenie zintegrowane z platformą na potrzeby drugiego etapu weryfikacji, muszą być spełnione następujące wymagania:

 1. W instytucji jest włączone uwierzytelnianie wielopoziomowe.
 2. Na swojej stronie ustawień użytkownik skonfigurował uwierzytelnianie wielopoziomowe.
 3. Przeglądarka lub urządzenie mobilne, którego użytkownik używa do zalogowania się na swoje konto, obsługuje klucze zabezpieczeń. Klucze zabezpieczeń są obsługiwane przez następujące przeglądarki: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Safari.
  Wskazówka:

  Aby autoryzować próbę logowania z przeglądarki lub urządzenia, które nie obsługuje kluczy zabezpieczeń, musisz użyć aplikacji uwierzytelniającej innej firmy, która obsługuje algorytm TOTP (Time-based One-Time Password) na potrzeby drugiego etapu weryfikacji.

Klucze zabezpieczeń można zarejestrować w ramach wstępnej konfiguracji uwierzytelniania wielopoziomowego lub bezpośrednio na karcie Zabezpieczenia na stronie ustawień. Podczas logowania z użyciem klucza zabezpieczeń upewnij się, że masz go pod ręką i możesz go podłączyć, gdy pojawi się monit. Jeśli będziesz czekać zbyt długo, upłynie limit czasu próby rejestracji. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się przy użyciu klucza zabezpieczeń, skorzystaj ze wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z uwierzytelnianiem wielopoziomowym.

Kody odzyskiwania

Jeśli w Twojej instytucji włączono kody odzyskiwania, możesz je wydrukować lub pobrać ze strony ustawień. Kody odzyskiwania to kody jednorazowego użytku, które zapewniają drugi etap weryfikacji podczas logowania się na konto ArcGIS. Logowanie przy użyciu kodów odzyskiwania jest przydatne w przypadku utraty fizycznego dostępu do urządzeń uwierzytelniających, np. utraty dostępu do telefonu podczas podróży lub kradzieży telefonu lub kluczy zabezpieczeń. Aby zalogować się za pomocą kodu odzyskiwania, musisz podać prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Po weryfikacji nazwy użytkownika i hasła pojawi się opcja wpisania kodu odzyskiwania.

Wygenerowane kody odzyskiwania są prezentowane tylko raz. ArcGIS Online nie przechowuje tych kodów, aby można je było później uzyskać. Ważne jest, aby zaraz po wygenerowaniu kodów wydrukować je i zapisać w bezpiecznym, ale dostępnym miejscu, na przykład w osobistym menedżerze haseł. Kody odzyskiwania można wygenerować w ramach wstępnej konfiguracji uwierzytelniania wielopoziomowego lub bezpośrednio na karcie Zabezpieczenia na stronie ustawień.

Zaleca się wygenerowanie nowego zestawu kodów odzyskiwania w następujących przypadkach:

 • Myślisz, że nastąpiła utrata dostępu do Twoich kodów lub bezpieczeństwo Twoich kodów odzyskiwania zostało naruszone.
 • Pozostało tylko kilka niewykorzystanych kodów odzyskiwania.

Po wygenerowaniu nowych kodów odzyskiwania, poprzedni zestaw kodów odzyskiwania zostaje unieważniony.