Agreguj obszary (Map Viewer Classic)

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Agreguj obszary (Map Viewer).

Agreguj obszary Narzędzie Agreguj obszary scala obszary, które się nakładają lub mają wspólną granicę, w jeden obszar.

Diagram procedury wykonywania zadań

Diagram procedury wykonywania zadań narzędzia Agreguj obszary

Przykłady

Władze miejskie chcą kontrolować sprzedaż alkoholi, odmawiając nowych koncesji sklepom znajdującym się w odległości do 1000 stóp od szkół, bibliotek i parków. Po utworzeniu bufora o wielkości 1000 stóp wokół szkół, bibliotek i parków zbuforowane warstwy można połączyć, a granice zagregować, aby utworzyć jedną warstwę obszarów objętych ograniczeniem.

Kompletna procedura wykonywania zadań znajduje się w analizie przypadku W pobliżu szkół.

Uwagi dotyczące korzystania

Dane wejściowe muszą być jedną warstwą obiektów powierzchniowych.

W poniższej tabeli podano opis dwóch opcji służących do agregowania obszarów: obszary sąsiadujące lub nakładające się na siebie i wartość pola:

OpcjaOpis

Obszary sąsiadujące lub nakładające się na siebie

Dwa lub więcej obszarów, których granice nakładają się lub które mają wspólną granicę, zostaną scalone w jeden obszar.

Obszary o tej samej wartości pola

Obszary, które się nakładają lub mają wspólną granicę, zostaną połączone w jeden obszar, jeśli mają tę samą wartość pola. Aby scalić obszary, można wybrać więcej niż jedno pole.

Narzędzie Agreguj obszary udostępnia opcję obliczenia statystyk pól liczbowych dla obszarów, które zostały zagregowane ze sobą. Statystyki te obejmują sumę, średnią, minimum, maksimum i odchylenie standardowe. Każde wprowadzenie wartości w polu Pole lub Statystyka spowoduje dodanie nowego wiersza do panelu narzędzia, tak aby jednocześnie można było obliczyć więcej niż jedną wielkość statystyczną.

Wynik działania narzędzia Agreguj obszary zawiera pole Count, które reprezentuje liczbę obiektów wejściowych, które spełniają kryteria metody agregacji.

Dane wynikowe narzędzia Agreguj obszary mogą obejmować obiekty wieloczęściowe lub jednoczęściowe. Obiekt wieloczęściowy jest zdefiniowany jako jeden obiekt podzielony na części, które nie graniczą ze sobą. Na przykład Hawaje można uważać za obiekt wieloczęściowy, ponieważ jego osobne części geometryczne są uznawane za jeden stan. Decydując się na utworzenie danych wynikowych wieloczęściowych lub jednoczęściowych, można skorzystać z następujących opcji:

OpcjaOpis

Prawda (zaznaczona)

Jako dane wynikowe zostaną utworzone wszelkie obiekty wieloczęściowe, jeśli będą miały zastosowanie.

Fałsz (niezaznaczona)

Jako dane wynikowe zostaną utworzone tylko obiekty jednoczęściowe.

Notatka:

Jeśli wejściowa warstwa powierzchniowa zawiera geometrię wieloczęściową, a opcja Utwórz obiekty wieloczęściowe jest ustawiona na Fałsz (niezaznaczona), istniejące obiekty wieloczęściowe zostaną zwrócone w wyniku jako obiekty jednoczęściowe.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, zagregowane zostaną jedynie obiekty w warstwie wejściowej widoczne w zasięgu bieżącej mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wszystkie obiekty w warstwie wejściowej zostaną agregowane, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Ograniczenia

Narzędzia Agreguj obszary można użyć tylko dla obiektów powierzchniowych.

W metodzie agregacji Obszary o tej samej wartości pola rozróżniana jest wielkość liter. Aby agregować pola z różnymi wielościami liter, utwórz nowe pole znakowe i użyj narzędzia Oblicz pole do przekształcenia tekstu pola w tekst o takiej samej wielkości liter.

Podobne narzędzia

Narzędzie Agreguj obszary jest używane do agregowania nakładających się lub sąsiadujących obszarów w jeden obszar. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Obydwa narzędzia Utwórz bufory i Utwórz obszary czasu dojazdu udostępniają opcję agregowania nakładających się obszarów bez korzystania z narzędzia Agreguj obszary.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Agreguj obszary pełni funkcję podobną do narzędzia Agreguj.