Oblicz zagęszczenie

Oblicz zagęszczenie Oblicz zagęszczenie to narzędzie, które umożliwia utworzenie mapy zagęszczenia na podstawie znanych wartości ilościowych dotyczących pewnego zjawiska przez rozmieszczenie tych wartości na mapie.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Oblicz zagęszczenie

Przykłady

Poniżej przedstawiono następujące przykładowe zastosowania tego narzędzia:

  • Tworzenie map nasilenia przestępczości pomagających w opracowywaniu odpowiedniego przydziału sił policji do obszarów o wysokiej przestępczości.
  • Obliczanie liczby szpitali w określonym powiecie. Warstwa wynikowa będzie przedstawiać obszary o dużej i niskiej dostępności szpitali — informacja ta może zostać wykorzystana w procesie podejmowania decyzji o budowie nowych szpitali.
  • Identyfikacja obszarów wysokiego zagrożenia pożarami lasów na podstawie lokalizacji wcześniejszych pożarów lasów
  • Lokalizowanie społeczności zamieszkujących tereny oddalone od głównych dróg w celu zaplanowania przebiegu nowych dróg.

Uwagi dotyczące korzystania

Jeśli dane wejściowe to obiekty punktowe, każdy punkt powinien prezentować lokalizację określonego wydarzenia lub zdarzenia, natomiast warstwa wynikowa przedstawia liczbę zdarzeń na jednostkę powierzchni. Większa wartość zagęszczenia w nowej lokalizacji oznacza, że w pobliżu tego miejsca znajduje się więcej punktów. W wielu przypadkach warstwa wynikowa może być traktowana jako powierzchnia zagrożenia dotycząca przyszłych wydarzeń. Na przykład, jeżeli dane punktowe reprezentują miejsca uderzenia pioruna, warstwę wynikową można interpretować jako powierzchnię zagrożenia przyszłymi uderzeniami piorunów.

Gdy danymi wejściowymi są obiekty liniowe, powierzchnia zagęszczenia linii reprezentuje wszystkie części linii znajdujące się w pobliżu danej lokalizacji. Jednostka, w której wyrażane są obliczone wartości zagęszczenia, to długość linii na jednostkę powierzchni. Jeżeli na przykład linie reprezentują rzeki, warstwa wynikowa będzie przedstawiać całkowitą długość tych części rzek, które znajdują się w promieniu wyszukiwania. Uzyskana w ten sposób warstwa może zostać użyta do identyfikacji właściwych obszarów dla zwierząt pastwiskowych.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz wejściową warstwę punktową lub liniową, na podstawie której ma zostać obliczone zagęszczenie

Wejściowa warstwa punktowa lub liniowa, która zostanie użyta do obliczania zagęszczenia.

Użyj pola liczbowego (opcjonalnie)

Opcja umożliwiająca skorzystanie z pola określającego liczbę zdarzeń w danej lokalizacji. Jeżeli na przykład dane punktowe reprezentują miasta, możesz użyć pola określającego liczbę mieszkańców miasta jako pola zliczania. Wtedy w wynikowej warstwie zagęszczenia ludności przedstawione zostaną duże wartości gęstości zaludnienia znajdujące się w pobliżu miast o dużej liczbie mieszkańców.

Jeżeli użyta zostanie domyślna wartość Brak, przyjęte zostanie założenie, że każda lokalizacja reprezentuje określoną liczbę.

Odległość wyszukiwania (opcjonalnie)

Opcja umożliwiająca podanie wartości określającej maksymalną odległość, w jakiej wyszukiwane mają być punkty lub linie podczas obliczania zagęszczenia. Jeżeli na przykład podana odległość wyszukiwania wynosi 10 000 metrów, zagęszczenie w danej lokalizacji w warstwie wynikowej jest obliczane na podstawie obiektów znajdujących się w odległości do 10 000 metrów od tej lokalizacji. Jeżeli w odległości do 10 000 metrów od określonej lokalizacji nie ma żadnych zdarzeń, lokalizacji tej przypisana zostanie wartość zagęszczenia równa zero.

Jeżeli odległość nie zostanie podana, na podstawie lokalizacji obiektów wejściowych oraz wartości w polu zliczania (jeżeli podano pole zliczania) obliczona zostanie wartość domyślna.

Jednostki powierzchni danych wynikowych (opcjonalnie)

Opcja umożliwiająca podanie jednostek wynikowych powierzchni. Zagęszczenie to wartość liczbowa podzielona przez wielkość powierzchni, a parametr ten określa jednostkę powierzchni używaną w obliczeniach wartości zagęszczenia.

Dostępne jednostki to mile kwadratowe, stopy kwadratowe, metry kwadratowe oraz kilometry kwadratowe.

Wielkość komórki danych wynikowych (opcjonalnie)

Wielkość komórki i jednostka dla rastrów wynikowych.

Jednostkami mogą być kilometry, metry, mile i stopy.

Wybierz obiekty bariery (opcjonalnie)

Zestaw danych definiujący bariery.

Barierami może być warstwa obiektowa zawierająca obiekty poliliniowe lub poligonowe.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
  • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
  • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
  • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
  • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Za pomocą narzędzia Oblicz zagęszczenie można utworzyć mapę zagęszczenia na podstawie znanych wartości ilościowych dotyczących pewnego zjawiska przez rozmieszczenie tych wartości na mapie. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic i funkcje rastrowe

Za pomocą funkcji rastrowej Gęstość skupień można utworzyć mapę zagęszczenia na podstawie znanych wartości ilościowych dotyczących pewnego zjawiska przez rozmieszczenie tych wartości na mapie. Do rozwiązywania podobnych, ale nieco innych problemów, mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Gęstość skupień jest dostępne w skrzynce narzędziowej Spatial Analyst.

Narzędzie Oblicz zagęszczenie jest dostępne w skrzynce narzędziowej Analiza rastrowa.

Narzędzie Gęstość skupień jest dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby deweloperów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania CalculateDensity.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z kernel_density witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.functions.gbl.