Oblicz spadki

Oblicz spadki Narzędzie Oblicz spadki generuje powierzchnię wyświetlającą spadki, korzystając z danych wysokościowych. Spadki to szybkość zmian wysokości między komórkami w numerycznym modelu terenu (DEM).

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Oblicz spadki

Przykłady

 • Przy podanym zestawie danych wysokościowych zidentyfikuj obszary o najmniejszych wartościach spadków, aby określić miejsca nowych budów.
 • Przy podanym zestawie danych wysokościowych zidentyfikuj obszary z wartościami spadków mieszczącymi się w zakresie przydatności pod siedliska pumy.

Uwagi dotyczące korzystania

Do przetwarzania danych to narzędzie używa ruchomego okna o wymiarach 3 na 3 komórki. Jeśli przetwarzana komórka jest komórką NoData, dane wynikowe dla tej lokalizacji również będą typu NoData.

To narzędzie wymaga, aby z ośmiu komórek sąsiadujących z przetwarzaną komórką co najmniej siedem miało poprawną wartość. Jeśli poprawnych komórek jest mniej niż siedem, obliczenie nie zostanie przeprowadzone i danymi wynikowymi dla przetworzonej w ten sposób komórki będą dane NoData.

Komórki znajdujące się w najbardziej zewnętrznych wierszach i kolumnach rastra wynikowego będą typu NoData. Dzieje się tak, ponieważ komórki leżące wzdłuż granic wejściowego zestawu danych nie mają wystarczającej liczby poprawnych komórek sąsiadujących.

Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego próbkowania rastra wejściowego, używana jest technika dwuliniowa. Przykładem sytuacji, w jakiej konieczne jest wykonanie ponownego próbkowania rastra wejściowego, jest sytuacja, kiedy wynikowy układ współrzędnych, zasięg lub wielkość komórki jest inna niż odpowiedni element wejściowy.

Jeśli raster wejściowy zawiera niepożądane szumy spowodowane błędami próbkowania, przed uruchomieniem tego narzędzia można wygładzić raster za pomocą filtra dolnoprzepustowego, na przykład opcji Średnia funkcji Statystyki rastra.

Aby przekształcić jednostki wysokości z metrów na stopy, skonfiguruj współczynnik skalowania na wartość 3,28084. Aby przekształcić jednostki wysokości ze stóp na metry, skonfiguruj współczynnik skalowania na wartość 0,3048.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko piksele widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, analizowana jest cała wejściowa warstwa zobrazowań.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz dane wejściowe do obliczania spadków

Wejściowe dane wysokościowe, na podstawie których ma zostać obliczony spadek.

Określ współczynnik skalowania dla wysokości

Wprowadź współczynnik skalowania. Ta wartość jest używana do konwertowania wartości wysokości w dwóch celach:

 • Konwersji jednostek wysokości (takich jak metry lub stopy) na poziome jednostki współrzędnych warstwy, takie jak stopy, metry lub stopnie
 • Dodania pionowego wyniesienia dla efektu wizualnego

Skonfiguruj współczynnik na wartość 1, aby zachować wartości wejściowych danych wysokościowych.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Użyj narzędzia Oblicz spadki do wygenerowania powierzchni spadków. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe przeglądarki map Map Viewer Classic

Narzędzie Wyznacz ekspozycje służy do obliczenia kierunku spadków terenu.

Za pomocą funkcji rastrowych Spadki lub Aspekt-Spadki można wykonywać operacje zbliżone w działaniu do narzędzia Wyznacz ekspozycje. Połącz te funkcje w łańcuch z innymi funkcjami, aby utworzyć niestandardową procedurę wykonywania zadań.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzia geoprzetwarzania Spadki i Parametry powierzchni są dostępne w skrzynkach narzędziowych Spatial Analyst i 3D Analyst. Można ich używać do przeprowadzania zaawansowanych analiz. Inne narzędzia w zestawie narzędzi Powierzchnia wykonują operacje na powierzchniach z wykorzystaniem danych wysokościowych.

Narzędzia Spadki i Aspekt-Spadki są również dostępne jako funkcje rastrowe.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z slopewitryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.functions.