Wymagania licencyjne dotyczące analizy przestrzennej

Aby możliwe było przeprowadzanie analizy, administrator Twojej instytucji musi nadać Ci wymagane uprawnienia. Musisz mieć uprawnienia do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów, publikowania hostowanych warstw obiektowych oraz wykonywania analiz przestrzennych.

Wymagane uprawnienia są dostępne za pomocą następujących typów i ról użytkowników:

  • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
  • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Narzędzia analizy rastrowej i funkcje rastrowe wymagają dodatkowych uprawnień do analizy zobrazowań, w tym ArcGIS Image for ArcGIS Online.

W przypadku niektórych narzędzi mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia. W poniższych tabelach podsumowano wymagania licencyjne dla wszystkich narzędzi.

Narzędzia Sumowanie danych

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Sumuj dane:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Agreguj punkty

Brak

Brak

Złącz obiekty

Sumuj w obrębie

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

Sumuj w pobliżu

Brak

Uprawnienie Analiza sieciowa (wymagane do korzystania z trybów podróżowania)

Statystyka strefowa (Podsumuj raster w ramach w Map Viewer Classic)

ArcGIS Image for ArcGIS Online

Brak

Statystyki strefowe jako tabela

Narzędzia Znajdź lokalizacje

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Znajdź lokalizacje:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Znajdź według atrybutów i lokalizacji (Znajdź istniejące lokalizacje i Wyznacz nowe lokalizacje w przeglądarce Map Viewer Classic)

Brak

Brak

Znajdź centroidy

Znajdź podobne lokalizacje

Utwórz obszar widoczności

Utwórz zlewnie

Śledź w dół

Wybierz najlepsze placówki

Brak

Uprawnienie Analiza sieciowa

Lokalizuj regiony

ArcGIS Image for ArcGIS Online

Brak

Narzędzia Wzbogać dane

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Wzbogać dane:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Wzbogać warstwę

Brak

Uprawnienie GeoEnrichment

Uprawnienie Analiza sieciowa (wymagane do korzystania z trybów podróżowania)

Narzędzia Analizuj zależności przestrzenne

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Analizuj zależności przestrzenne:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Oblicz zagęszczenie

Brak

Brak

Znajdź klastry punktów

Interpoluj punkty

Oblicz indeks złożony

Znajdź lokalizacje skupień Hot Spots

Brak

Uprawnienie GeoEnrichment (wymagane do korzystania z danych Esri o zaludnieniu)

Znajdź elementy odstające

Oblicz zagęszczenie (analiza rastrowa)

ArcGIS Image for ArcGIS Online

Brak

Interpoluj punkty (analiza rastrowa)

Narzędzia bliskości

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Narzędzia bliskości:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Utwórz bufory

Brak

Brak

Akumulacja odległości

ArcGIS Image for ArcGIS Online

Brak

Przydział odległości

Ścieżka optymalna jako linia

Ścieżka optymalna jako raster

Optymalne połączenia regionów

Generowanie obszarów podróży (Utwórz obszary czasu przejazdu w Map Viewer Classic)

Brak

Uprawnienie Analiza sieciowa

Planuj trasy

Znajdź najbliższe (Znajdź najbliższe w Map Viewer Classic)

Brak

Uprawnienie Analiza sieciowa (wymagane do korzystania z trybów podróżowania)

Oblicz koszt podróży (Połącz punkty początkowe z docelowymi w Map Viewer Classic)

Narzędzia Zarządzaj danymi

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Zarządzaj danymi:

NarzędzieRozszerzenia typów użytkownikówUprawnienia dodatkowe

Wyodrębnij raster (dostępne w Map Viewer Classic)

ArcGIS Image for ArcGIS Online

Brak

Ponownie przyporządkuj wartości (dostępne w Map Viewer Classic)

Konwertuj obiekt na raster

Konwertuj raster na obiekt

Zastąp najbliższym sąsiadem

Próbka

Agreguj obszary

Brak

Brak

Wydziel dane

Generuj mozaikowania

Połącz warstwy

Nałóż warstwy

Narzędzia Analizuj teren

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Analizuj teren:

Narzędzia Użyj technologii Deep Learning

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Użyj technologii Deep Learning:

Narzędzia Użyj analizy wielowymiarowej

W poniższej tabeli podsumowano wymagania dotyczące licencjonowania dla narzędzi w kategorii Użyj analizy wielowymiarowej:

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: