Wykrywaj zmiany metodą Deep Learning (Map Viewer)

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Wykrywaj zmiany metodą Deep Learning uruchamia wytrenowany model Deep Learning, aby wykryć zmiany w dwóch warstwach rastrowych.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Przykład

Biorąc pod uwagę dwie spektralnie podobne warstwy zobrazowań i model Deep Learning wskazujący zmienione obszary, wykryj obszary, które uległy zmianie w dwóch warstwach zobrazowań.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wykrywaj obiekty metodą Deep Learning obejmuje konfiguracje warstwy wejściowej, ustawień modelu i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

  • Raster wejściowy przed zmianą to warstwa zobrazowań reprezentująca poprzednią warstwę zobrazowań. Wybrana warstwa zobrazowań powinna opierać się na wymaganiach modelu Deep Learning, który zostanie użyty do klasyfikowania pikseli.
  • Raster wejściowy po zmianie to warstwa zobrazowań, która reprezentuje warstwę zobrazowań po zmianie. Wybrana warstwa zobrazowań powinna opierać się na wymaganiach modelu Deep Learning, który zostanie użyty do klasyfikowania pikseli.

Ustawienia modelu

Grupa Ustawienia modelu zawiera następujące parametry:

  • Model wykrywania zmian wskazuje, który model Deep Learning będzie używany do wykrywania zmian. Model Deep Learning, aby można go było wybrać w narzędziu, musi znajdować się w usłudze ArcGIS Online. Można wybrać własny model, model dostępny publicznie w usłudze ArcGIS Online lub model z usługi ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Parametr Argumenty modelu określa argumenty funkcji zdefiniowane w klasie funkcji rastrowej Python. Wymienione są dodatkowe parametry Deep Learning i argumenty do eksperymentów i udoskonaleń, takie jak próg ufności używany podczas dostosowywania czułości. Nazwy argumentów są uzupełniane z modułu Python.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

  • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
  • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
  • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Dane wynikowe

Dane wynikowe to klasyfikowana tematycznie warstwa zobrazowań oparta na schemacie klasyfikacji zdefiniowanym w modelu Deep Learning.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

  • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
  • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
  • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: