Główne składowe wielowymiarowe (Map Viewer)

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Główne składowe wielowymiarowe przekształca wielowymiarowe warstwy zobrazowań w zredukowaną liczbę składowych, które uwzględniają wariancję danych, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować wzorce przestrzenne i czasowe.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Przykłady

Narzędzie Główne składowe wielowymiarowe może być wykorzystane do zmniejszenia złożoności i skoncentrowaniu się na analizie 30-letnich danych dotyczących zasolenia powierzchni morza. Wyniki pracy narzędzia mogą zostać wykorzystane do skupienia dalszej analizy na pasmach rastrowych, które odpowiadają za największą wariancję.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Główne składowe wielowymiarowe zawiera konfiguracje warstwy wejściowej, ustawień składowych i warstwy wynikowej.

Warstwa wejściowa

Grupa Warstwa wejściowa zawiera następujące parametry:

 • Wielowymiarowa warstwa zobrazowań — wskazuje, która warstwa zobrazowań będzie analizowana. Jeśli w narzędziu nie ma dostępnych do wybrania warstw zobrazowań, do mapy należy dodać wielowymiarową warstwę zobrazowań. Narzędzie przetwarza dane wzdłuż jednego wymiaru, takiego jak raster szeregów czasowych lub kostka danych zdefiniowana przez wymiar inny niż czasowy [X, Y, Z]. Jeśli zmienna wejściowa zawiera wiele wymiarów, takich jak głębokość i czas, domyślnie zostanie użyta wartość pierwszego wymiaru.
 • Wymiar — wskazuje, która statystyka zostanie wyodrębniona. Jeśli raster wejściowy nie jest rastrem wielowymiarowym, ten parametr nie jest wymagany.
 • Parametr Zmienna wskazuje, która zmienna zostanie zagregowana wzdłuż wybranego wymiaru. Jeśli nie zostanie podana żadna zmienna, będą analizowane wszystkie zmienne z podanym wymiarem.

Ustawienia składowych

Grupa Ustawienia składowych zawiera następujące parametry:

 • Tryb określa metodę, która zostanie użyta do przeprowadzenia analizy składowych głównych. Opcje parametru Tryb są następujące:
  • Redukcja wymiarów — wejściowe dane szeregów czasowych będą traktowane jako zestaw obrazów. Obliczone zostaną składowe główne, które wyodrębniają dominujące wzorce w czasie. Jest to opcja domyślna.
  • Redukcja przestrzenna — wejściowe dane szeregów czasowych będą traktowane jako zestaw pikseli. Składowe główne, które wyodrębniają dominujące wzorce i lokalizacje w czasie, będą obliczane jako zestaw jednowymiarowych tablic przechowywanych w tabeli.
 • Parametr Liczba składowych głównych określa liczbę składowych głównych do obliczenia, zwykle mniejszą niż liczba rastrów wejściowych.

  Ten parametr ma również postać wartości procentowej (%). Na przykład wartość 90% oznacza, że obliczona zostanie liczba składowych, które mogą wyjaśnić 90% wariancji w danych.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Parametr Wynikowe składowe główne określa nazwę danych wynikowych.

  Gdy Tryb jest określony jako Redukcja wymiarów, dane wynikowe będą wielopasmową warstwą zobrazowań ze składowymi jako pasmami. Pierwsze pasmo to pierwsza składowa główna o największej wartości własnej, drugie pasmo to składowa główna o drugiej największej wartości własnej itd.

  Gdy Tryb jest ustawiony jako Redukcja przestrzenna, dane wynikowe to warstwa tabelaryczna zawierająca zestaw danych szeregów czasowych reprezentujących składowe główne.
 • Wynikowa tabela obciążeń określa nazwę danych współtworzących składowe główne.

  Gdy Tryb jest ustawiony jako Redukcja wymiarów, dane wynikowe będą warstwą tabelaryczną zawierającą wagi, które każdy raster wejściowy wniósł do składowych głównych. Wagi te definiują korelacje danych wejściowych i wynikowych składowych głównych.

  Gdy parametr Tryb jest ustawiony na opcję Redukcja przestrzenna, danymi wynikowymi jest warstwa zobrazowań, w której wartości pikseli są wagami współtworzącymi składowe główne. Piksele o większych wartościach są bardziej skorelowane ze składowymi głównymi. Dane wynikowe mogą mieć większą wielkość komórki niż raster wejściowy, ponieważ w celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej stosowana jest losowe ponowne odwzorowanie.
 • Parametr Wynikowa tabela wartości własnych określa nazwę warstwy wynikowej tabeli wartości własnych. Wartości własne to wartości wskazujące procent wariancji każdej składowej. Wartości własne pomagają określić liczbę składowych głównych, które są potrzebne do reprezentowania zestawu danych.
 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna wielowymiarowa warstwa zobrazowań zawierająca pasma rastrowe lub jedna warstwa tabelaryczna jednowymiarowych tablic, która przedstawia dominujące wzorce czasowe w oparciu o parametr Tryb.
 • Jedna warstwa tabelaryczna pokazująca dane pomocnicze przy wyborze składowych głównych zwana tabelą obciążeń.
 • Opcjonalnie, jedna warstwa tabelaryczna pokazująca wartości własne wskazujące procent wariancji dla każdej składowej.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: