Wypełnienie

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Wypełnienie wypełnia obniżenia i szczyty rastra powierzchni w celu usunięcia drobnych niedokładności danych.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wypełnienie uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy i warstwy wynikowej.

Warstwa wejściowa

Grupa Warstwa wejściowa zawiera następujący parametr:

 • Wejściowy raster powierzchni to raster wysokości, który zostanie użyty do obliczeń.

  Obniżenie to komórka o nieokreślonym kierunku spływu, w przypadku której żadna z sąsiednich komórek nie znajduje się niżej. Szczyt to komórka, w przypadku której żadna z sąsiednich komórek nie znajduje się wyżej. Aby usunąć szczyty, Wejściowy raster powierzchni musi zostać odwrócony. Można to zrobić za pomocą narzędzia Minus. Należy podać najwyższą wartość rastra powierzchni jako pierwsze wejście i raster powierzchni jako drugie wejście narzędzia Minus. Następnie należy użyć narzędzia Wypełnienie. Aby uzyskać powierzchnię o oryginalnych wartościach rastra powierzchni z usuniętymi szczytami, należy odwrócić wyniki.

Ustawienie wypełnienia

Grupa Ustawienie wypełnienia zawiera następujący parametr:

 • Parametr Limit Z określa maksymalną różnicę wysokości do wypełnienia pomiędzy głębokością obniżenia a jego punktem wylewu.

  Limit Z nie jest maksymalną głębokością, do której obniżenia zostaną wypełnione.

  Jeśli dla tego parametru nie zostanie określona wartość, wszystkie obniżenia zostaną wypełnione bez względu na głębokość.

  Wartość parametru Limit Z musi być większa niż zero.

  Jeśli różnica wartości Z między obniżeniem a punktem wylewu jest większa niż podana wartość parametru Limit Z, obniżenie nie zostanie wypełnione.

  Parametr Limit Z może być również stosowany podczas wypełniania szczytów. Jeśli wartość parametru Limit Z nie zostanie podana, wszystkie szczyty zostaną usunięte. Jeśli wartość parametru Limit Z zostanie podana i różnica wartości Z między szczytem, a jego najwyższym przylegającym sąsiadem jest większa niż wartość parametru Limit Z, szczyt ten nie zostanie usunięty.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa rastra wynikowego to nazwa wynikowej warstwy rastrowej, która zostanie utworzona i dodana do mapy.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Parametr Nazwa rastra wynikowego przechowuje raster powierzchni po wypełnieniu obniżeń.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów:

 • Wypełnienie w interfejsie ArcGIS REST API
 • fill w interfejsie ArcGIS API for Python
 • Wypełnienie w aplikacji ArcGIS Pro z rozszerzeniem Analiza rastrowa
 • Wypełnienie w aplikacji ArcGIS Pro z rozszerzeniem Spatial Analyst