Oblicz indeks złożony

Narzędzie Oblicz indeks złożony łączy wiele zmiennych liczbowych w celu utworzenia pojedynczego indeksu.

Więcej informacji o sposobie działania narzędzia Oblicz indeks złożony

Przykład

Przykładowe scenariusze korzystania z tego narzędzia:

 • Departament ochrony środowiska chce utworzyć indeks jakości powietrza, aby informować opinię publiczną o zanieczyszczeniach. Gromadzi dane ze stacji monitorujących odpowiadających poszczególnym kryteriom zanieczyszczeń. Analityk może następnie uruchomić narzędzie Oblicz indeks złożony, aby połączyć poszczególne wskaźniki zanieczyszczeń w jeden indeks jakości powietrza.
 • Władze lokalne chcą ubiegać się o dotację na infrastrukturę. Aby zakwalifikować się do dotacji, muszą udowodnić, że zasoby trafią do społeczności o niskim poziomie usług. Mogą stworzyć indeks, który łączy zmienne infrastrukturalne i demograficzne, aby zidentyfikować najbardziej zaniedbane obszary.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz indeks złożony zawiera konfiguracje danych wejściowych, ustawień indeksu i warstwy wynikowej.

Dane wejściowe

Grupa Dane wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Wejściowe obiekty lub tabela to tabela lub obiekty zawierające zmienne, które zostaną połączone w indeks.
 • Zmienne wejściowe to zmienne, które zostaną połączone w celu utworzenia indeksu. Należy podać co najmniej dwie zmienne. Dla każdej zmiennej należy określić następujące parametry:
  • Pole to pole liczbowe z parametrem Wejściowe obiekty lub tabela zawierającym zmienną. Żadne rekordy w polu z brakującymi wartościami nie zostaną uwzględnione w analizie.
  • Opcja Odwróć kierunek określa, czy wartości zmiennej będą odwracane. Po zaznaczeniu obiekt lub rekord, który pierwotnie miał najwyższą wartość, będzie miał najniższą wartość i odwrotnie. Wartości zostaną odwrócone po skalowaniu. Aby utworzyć indeks, zmienne muszą być w zgodnej skali. Odwrócenie niektórych zmiennych może być wymagane w celu zapewnienia, że znaczenie niskich i wysokich wartości w każdej zmiennej jest spójne.

   Dowiedz się więcej o odwracaniu zmiennych

  • Waga to względny wpływ zmiennej na indeks. Każda waga ma domyślną wartość 1, więc każda zmienna ma równy wkład. Należy zwiększyć lub zmniejszyć wagę, aby odzwierciedlić względne znaczenie zmiennej. Jeśli na przykład zmienna jest dwa razy ważniejsza od innej, należy użyć wagi o wartości 2.

   Dowiedz się więcej o ustawianiu wag

Ustawienia indeksu

Grupa Ustawienia indeksu zawiera następujące parametry:

 • Metoda skalowania i łączenia zmiennych zawiera metody, które będą używane do skalowania zmiennych wejściowych i łączenia skalowanych zmiennych w celu utworzenia indeksu. Skalowanie jest rodzajem wstępnego przetwarzania, które zapewnia zgodność skali zmiennych przed ich połączeniem. Te skalowane zmienne są następnie łączone w celu utworzenia pojedynczej wartości indeksu. Dostępne są następujące opcje:
  • Połącz wartości skalowane (średnia wartości skalowanych) tworzy indeks przez skalowanie zmiennych wejściowych w zakresie od 0 do 1 (skalowanie minimum-maksimum) i obliczanie średniej skalowanych wartości. Ta metoda jest przydatna do tworzenia indeksu, który można łatwo interpretować. Kształt rozkładu i elementy odstające w zmiennych wejściowych będą miały wpływ na indeks.
  • Połącz rangi (średnia percentyli) tworzy indeks przez skalowanie rang zmiennych wejściowych w zakresie od 0 do 1 (skalowanie według percentyla) i obliczanie średniej skalowanych rang. Opcja ta jest przydatna, gdy rankingi wartości zmiennych są ważniejsze niż różnice między wartościami. Kształt rozkładu i elementy odstające w zmiennych wejściowych nie będą miały wpływu na indeks.
  • Połącz wartości nieprzetworzone (średnia wartości nieprzetworzonych) tworzy indeks przez obliczenie średniej nieprzetworzonych zmiennych wejściowych. Opcja ta jest przydatna, gdy zmienne są już w zgodnej skali.
  • Złóż wartości skalowane (średnia geometryczna wartości skalowanych) tworzy indeks przez skalowanie zmiennych wejściowych w zakresie od 0 do 1 (skalowanie minimum-maksimum) i obliczanie średniej geometrycznej skalowanych wartości. Wysokie wartości nie anulują niskich wartości, więc ta opcja jest przydatna do tworzenia indeksu, w którym wyższe wartości indeksu będą występować tylko wtedy, gdy wysokie wartości występują w wielu zmiennych.
  • Złóż rangi (średnia geometryczna percentyli) tworzy indeks przez skalowanie rang zmiennych wejściowych w zakresie od 0 do 1 (skalowanie według percentyla) i obliczanie średniej geometrycznej skalowanych rang. Ta opcja jest przydatna, gdy rankingi wartości zmiennych są ważniejsze niż różnice między wartościami i gdy wysokie wartości zmiennych nie powinny anulować niskich wartości zmiennych.
  • Złóż wartości nieprzetworzone (średnia geometryczna wartości nieprzetworzonych) tworzy indeks przez obliczenie średniej geometrycznej nieprzetworzonych zmiennych wejściowych. Ta opcja jest przydatna, gdy zmienne są już w zgodnej skali i gdy wysokie wartości zmiennych nie powinny anulować niskich wartości zmiennych.
  • Wyróżnij wartości skrajne (liczba powyżej 90. percentyla) tworzy indeks przez zliczenie zmiennych wejściowych o wartościach większych lub równych 90. percentylowi. Metoda ta jest przydatna do zidentyfikowania lokalizacji, które można uznać za najbardziej ekstremalne lub najbardziej potrzebne.

  Dowiedz się więcej o skalowaniu zmiennych

  Dowiedz się więcej o łączeniu zmiennych

 • Opcja Odwróć wartości indeksu określa, czy wartości indeksu wynikowego będą miały odwrócony kierunek. Po zaznaczeniu tej opcji wysokie wartości indeksu będą traktowane jako niskie wartości indeksu i odwrotnie. Odwrócenie jest stosowane po połączeniu skalowanych zmiennych.

  Dowiedz się więcej o odwracaniu wartości indeksu

 • Wartości minimalna i maksymalna indeksu to minimalna i maksymalna wartość indeksu wynikowego. Podanie wartości minimalnej i maksymalnej spowoduje zastosowanie skalowania minimum-maksimum do połączonych zmiennych.

  Dowiedz się więcej o skalowaniu indeksu

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Ograniczenia

Tworzenie odpowiedniego indeksu złożonego zależy od dokładnego rozważenia pytania, na które indeks próbuje odpowiedzieć, wyboru zmiennych i zastosowanych metod.

Poznaj najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia indeksów złożonych

Dane wynikowe

Dane wynikowe narzędzia zawierają warstwę z wynikami indeksu. Warstwa obejmuje pola zawierające zmienne wejściowe po wstępnym przetworzeniu (odwróceniu i skalowaniu), nieprzetworzony indeks przed odwróceniem i/lub skalowaniem minimum-maksimum, wartość indeksu, rangę indeksu i percentyl indeksu. Zawiera również pola z wartością indeksu przeklasyfikowaną do klas kwantyli, klas równych przedziałów i klas odchylenia standardowego. Zastosuj style i skonfiguruj diagramy z tymi polami, aby poznać wzorce przestrzenne i rozkłady wyników.

Dowiedz się więcej o interpretacji wyników

Dodatkowe szczegóły dotyczące analizy można wyświetlić na stronie elementu warstwy wynikowej. Aby uzyskać dostęp do strony elementu warstwy, kliknij opcję Analiza Analiza na pasku narzędzi Ustawienia. Kliknij opcję Historia, a następnie znajdź i kliknij pomyślne uruchomienie narzędzia. Szczegóły analizy zostaną otwarte na karcie Wyniki. Kliknij przycisk opcji obok warstwy wynikowej, a następnie kliknij opcję Otwórz szczegóły elementu.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: