Konfigurowanie ustawień analizy

Ustawienia analizy to dodatkowe parametry, które wpływają na wyniki i sposób uruchamiania analizy.Ustawienia analizy w przeglądarce Map Viewer obejmują ustawienia środowiskowe i ustawienia kredytowania.

Ustawienia analizy mogą być aktualizowane dla mapy internetowej i pojedynczego narzędzia lub funkcji rastrowej.

Aktualizowanie ustawień analizy dla mapy internetowej

Gdy zostaną skonfigurowane ustawienia środowiskowe analizy na mapie internetowej, każde nowe narzędzie lub funkcja, która zostanie otwarta, odziedziczy ustawienia środowiskowe na poziomie mapy. Tylko niektóre parametry środowiskowe będą używane przez dane narzędzie lub funkcję rastrową. Aby określić środowiska, z których będzie korzystać narzędzie lub funkcja, należy zapoznać się z sekcją Środowiska na stronie referencyjnej narzędzia.

Aby zaktualizować ustawienia analizy dla mapy internetowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
 2. W panelu Analiza kliknij opcję Ustawienia analizy.

  Ustawienia analizy są podzielone na następujące kategorie: Środowiska ogólne, Środowiska rastrowe (dostępne w usłudze ArcGIS Image for ArcGIS Online) i Kredytowanie.

 3. W razie potrzeby zaktualizuj ustawienia.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizowanie ustawień środowiskowych dla narzędzia lub funkcji

Środowiska można skonfigurować indywidualnie dla każdego otwieranego narzędzia lub funkcji na panelu narzędzia lub funkcji rastrowej, w grupie parametrów Ustawienia środowiskowe. Środowiska skonfigurowane dla narzędzia lub funkcji zastąpią te same ustawienia skonfigurowane dla mapy internetowej. Ustawienia te będą używane tylko do momentu zamknięcia narzędzia lub funkcji i nie zostaną zapisane po ponownym otwarciu narzędzia lub funkcji. Jeśli narzędzie lub funkcja zostanie ponownie otwarta z obszaru Historia, zostanie ona ponownie zapełniona środowiskami, które były używane podczas jej poprzedniego uruchomienia.

Ustawienia środowiskowe

Ustawienia środowiskowe zapewniają, że aspekty analizy, takie jak wynikowy układ współrzędnych i zasięg przetwarzania, są kontrolowane pod kątem uruchomień analizy.

Wynikowy układ współrzędnych

Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych analizy i warstwy wynikowej. Dostępne są następujące opcje:

 • Taki sam jak dane wejściowe (opcja domyślna) — wynik analizy będzie w tym samym układzie współrzędnych co dane wejściowe.
 • Wybierz układ współrzędnych — wynik analizy będzie w układzie współrzędnych wybranym przez użytkownika. Kliknij przycisk Wyszukaj układy współrzędnych, aby dokonać wyboru z listy układów współrzędnych.
 • Taki sam jak warstwa — wynik analizy będzie w tym samym układzie współrzędnych co istniejąca warstwa na mapie internetowej. Kliknij przycisk Warstwa, aby wybrać warstwę z listy.
Notatka:

Jeśli wybrano opcję Taki sam jak warstwa, a wybrana warstwa ma układ współrzędnych zdefiniowany przez ciąg znanego tekstu (WKT), ten układ współrzędnych nie zostanie wstawiony w tym parametrze i nie będzie używany w analizie.

Zasięg przetwarzania

Zasięg przetwarzania wskazuje zakres lub granicę podczas uruchamiania analizy. Wszystkie wejściowe obiekty lub komórki znajdujące się w całości w podanym zasięgu lub przecinające ten zasięg zostaną użyte w analizie. Dostępne są następujące opcje:

 • Pełny zasięg (opcja domyślna) — zasięg zapewniany przez narzędzie lub funkcję rastrową.
 • Współrzędne — zasięg jest definiowany przez współrzędne podane w celu utworzenia ramki ograniczającej. Kliknij przycisk Ustaw współrzędne z bieżącego zasięgu wyświetlania, aby wypełnić współrzędne na podstawie bieżącego zasięgu mapy.
 • Zasięg wyświetlania — zasięg jest ustalany na podstawie widocznego zasięgu mapy internetowej w momencie kliknięcia przycisku Uruchom.
 • Warstwa — zasięg jest definiowany przez zasięg przestrzenny istniejącej warstwy na mapie internetowej. Kliknij przycisk Warstwa, aby wybrać warstwę z listy.

Raster dociągania

Raster dociągania dostosowuje zasięg wynikowej warstwy rastrowej do wyrównania komórek podanej warstwy Raster dociągania dla analizy rastrowej. Kliknij przycisk Warstwa, aby wybrać warstwę z listy.

Rozmiar komórki

Rozmiar komórki ustala wielkość komórki lub rozdzielczość używaną do tworzenia wynikowej warstwy rastrowej w analizie rastrowej. Dostępne są następujące opcje:

 • Maksimum danych wejściowych (opcja domyślna) — rozmiar komórki jest definiowany za pomocą rozmiaru największej komórki ze wszystkich warstw wejściowych.
 • Minimum danych wejściowych (opcja domyślna) — rozmiar komórki jest definiowany za pomocą rozmiaru najmniejszej komórki ze wszystkich warstw wejściowych.
 • Jak podano — rozmiar komórki jest definiowany za pomocą niestandardowej podanej wartości liczbowej.
 • Z warstwy — rozmiar komórki jest definiowany za pomocą rozmiaru komórki istniejącej warstwy na mapie internetowej. Kliknij przycisk Warstwa, aby wybrać warstwę z listy.

Maska

Maska wskazuje warstwę rastrową lub warstwę obiektową używaną do zdefiniowania obszaru zainteresowania dla analizy rastrowej. W operacji analizy są brane pod uwagę tylko te komórki, które mieszczą się w obrębie maski analizy. Kliknij przycisk Warstwa, aby wybrać warstwę z listy.

Jeśli maską analizy jest raster, przy definiowaniu maski pod uwagę są brane wszystkie komórki zawierające wartość. Komórki w rastrze maski, które mają wartość NoData, są uznawane za znajdujące się poza maską i będą mieć wartość NoData w warstwie wynikowej analizy.

Jeśli maska analizy jest warstwą obiektową, zostanie w momencie uruchomienia analizy przekształcona wewnętrznie w raster. Dlatego należy zadbać o to, aby dla analizy skonfigurowano odpowiednie wartości ustawień środowiskowych Wielkość komórki i Raster dociągania.

Metoda ponownego próbkowania

Metoda ponownego próbkowania określa sposób interpolacji wartości pikseli podczas transformowania zestawu danych rastrowych. To środowisko jest używane w przypadku analizy rastrowej, gdy dane wejściowe i wynikowe nie są dokładnie zgodne, gdy zmienia się wielkość piksela, gdy dane są przesunięte lub gdy występuje dowolna kombinacja tych czynników. Dostępne są następujące opcje:

 • Najbliższe sąsiedztwo — opcja używana głównie w przypadku danych dyskretnych, takich jak klasyfikacja użytkowania gruntów, ponieważ nie tworzy nowych wartości pikseli. Ta metoda jest również odpowiednia dla danych ciągłych, gdy dla dokładnej analizy wielospektralnej mają zostać zachowane oryginalne wartości odbicia w zobrazowaniu. Jest ona najbardziej wydajna pod względem czasu przetwarzania, ale może wprowadzić niewielkie błędy pozycjonowania w obrazie wynikowym. Obraz wynikowy może być przesunięty maksymalnie o pół piksela, a to może powodować brak ciągłości obrazu i postrzępiony wygląd.
 • Interpolacja dwuliniowa — ta metoda jest najbardziej odpowiednia dla danych ciągłych. Wykonuje interpolację dwuliniową i określa nową wartość komórki na podstawie ważonej średniej odległości środków czterech najbliższych komórek wejściowych. Tworzy ona bardziej wygładzony obraz wynikowy niż metoda Najbliższy sąsiad, ale modyfikuje wartości odbicia, co powoduje rozmycie lub spadek rozdzielczości obrazu.
 • Splot sześcienny — metoda odpowiednia dla danych ciągłych. Ta metoda wykonuje splot sześcienny i określa nową wartość komórki na podstawie dopasowania wygładzonej krzywej przechodzącej przez środki 16 najbliższych komórek wejściowych. Wynik jest geometrycznie mniej zniekształcony niż raster uzyskany przy użyciu opcji Najbliższe sąsiedztwo i ostrzejszy niż w przypadku opcji Interpolacja bilinearna. W niektórych przypadkach może spowodować, że wynikowe wartości pikseli znajdą się poza zakresem wejściowych wartości komórek. Jeśli jest to nie do przyjęcia, należy w zamian użyć metody Interpolacja dwuliniowa. Metoda Splot sześcienny jest wymagająca pod względem obliczeniowym i jej przetwarzanie trwa dłużej.

Kredytowanie

Notatka:

Ustawienia analizy w zakresie kredytowania są dostępne w panelu Ustawienia analizy dla mapy internetowej i nie można ich zaktualizować dla poszczególnych narzędzi ani funkcji rastrowych. Wszystkie uruchomienia analiz będą honorować ustawienia kredytowania.

Poproś o potwierdzenie określa, czy pojawi się komunikat ostrzegawczy, jeśli szacowana liczba kredytów przekroczy określony próg (opcja włączona), czy też analiza zostanie przeprowadzona bez wyświetlania komunikatu niezależnie od szacowanego wykorzystania kredytów (opcja niewłączona). Ten parametr jest domyślnie włączony w instytucjach z włączonym budżetowaniem kredytów.

Próg kredytów określa liczbę kredytów, które mogą zostać wykorzystane w ramach jednego uruchomienia analizy bez wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego. Jeśli szacowana liczba kredytów przekroczy próg, pojawi się komunikat ostrzegawczy z opcjami anulowania analizy lub jej kontynuowania. Domyślny próg kredytów wynosi 100. Próg kredytów jest dostępny, jeśli opcja Poproś o potwierdzenie jest włączona.

Ustawienia te są widoczne tylko wtedy, gdy budżetowanie kredytów jest włączone w instytucji ArcGIS. W analizie nadal będą uwzględniane ustawienia budżetowania kredytów dla instytucji.

Dowiedz się więcej o kredytach w analizie przestrzennej