Lokalizuj regiony

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Lokalizuj regiony identyfikuje najlepsze regiony w rastrze wejściowym, które spełniają określone wymagania dotyczące wielkości i ograniczeń przestrzennych.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się więcej o sposobie działania narzędzia Lokalizuj regiony

Przykłady

Przykładowe scenariusze wykorzystujące powierzchnię utworzoną na podstawie modelu przydatności umożliwiają identyfikację najlepszych regionów w następujących przypadkach:

 • Najbardziej preferowane siedliska jeleni pod kątem ich ochrony. Do utrzymania żywotnej populacji jest potrzebnych osiem płatów siedlisk (regionów), a każdy region musi mieć powierzchnię około 50 (przylegających do siebie) akrów. Aby wspierać możliwości rozrodu w obrębie stada, regiony powinny znajdować się wystarczająco blisko siebie, aby można je było połączyć korytarzami dla dzikich zwierząt.
 • Najlepsze lokalizacje do pozyskiwania drewna. Aby pozyskiwanie drewna było opłacalne, obszary (regiony) muszą mieć powierzchnię co najmniej 250 akrów, a każdy region musi znajdować się w odległości jednej mili od drugiego.
 • Idealna lokalizacja dla nowego centrum handlowego. Centrum handlowe wymaga najlepszych 60 akrów, jednak do celów budowlanych obszar musi być ciągły, a kształt placu budowy (regionu) powinien być jak najbardziej zwarty.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Lokalizuj regiony zawiera konfiguracje warstw wejściowych, ustawień lokalizacji, kryteriów oceny, wymagań dotyczących regionu, specyfikacji powiększania regionów i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Raster wejściowy jest rastrem użyteczności, z którego zostaną wyznaczone regiony.

  Im wyższa wartość w rastrze wejściowym, tym większa użyteczność.

  Ten raster może być typu całkowitoliczbowego lub zmiennoprzecinkowego.

Grupa Opcjonalna warstwa regionów zawiera następujący parametr:

 • Wejściowy raster lub funkcja istniejących regionów identyfikuje miejsca, w których regiony już istnieją.

  Danymi wejściowymi może być raster lub obiekt. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe. Jeśli danymi wejściowymi jest raster, każda lokalizacja w rastrze z prawidłową wartością jest uznawana za już przydzieloną. Wszystkie pozostałe lokalizacje są ustawione na wartość Brak danych.

  W algorytmie sparametryzowanego powiększania regionów (PRG) żaden region nie powiększa się z lokalizacji zidentyfikowanej jako istniejący region. Istniejące regiony zostaną wykorzystane do powiększenia i oceny parametrów Minimalna odległość między regionami i Maksymalna odległość między regionami, jak to wyjaśniono poniżej w odpowiednich opisach parametrów.

Ustawienia lokalizacji

Grupa Ustawienia lokalizacji zawiera następujące parametry:

 • Parametr Powierzchnia całkowita określa całkowitą powierzchnię wszystkich regionów.

  Jeśli dla tego parametru nie zostanie wprowadzona żadna wartość, obliczenia będą oparte na 10 procentach komórek wejściowych w zasięgu przetwarzania.

 • Parametr Jednostki pola powierzchni definiuje jednostki pola powierzchni używane dla parametrów Powierzchnia całkowita, Minimalne pole powierzchni regionu i Maksymalne pole powierzchni regionu.

  Dostępne opcje i odpowiadające im jednostki są następujące:

  • Jednostki powierzchni na mapach — kwadrat jednostek liniowych wynikowego odniesienia przestrzennego. Jest to opcja domyślna.
  • Mile kwadratowe
  • Kilometry kwadratowe
  • Hektary
  • Akry
  • Metry kwadratowe
  • Jardy kwadratowe
  • Stopy kwadratowe
 • Parametr Liczba regionów określa, na ilu regionach zostanie rozdzielona Powierzchnia całkowita.

  Maksymalna liczba regionów, które można określić, wynosi 30. Wartość domyślna to 1.

Kryteria oceny

Grupa Kryteria oceny zawiera następujące parametry:

 • Współczynnik Kompromis kształt/użyteczność (%) określa wagę dla komórek podczas powiększania regionów kandydujących w algorytmie sparametryzowanego powiększania regionów. Ta waga stanowi kompromis między wkładem komórki w zachowanie kształtu regionu a wkładem wartości atrybutu komórki w użyteczność.

  Wyższe wartości wskazują, że zachowanie kształtu regionu jest ważniejsze niż wybór wyższych wartości użyteczności. Dopuszczalne wartości procentowe wynoszą od 0 do 100 włącznie. Domyślną wartością jest 50.

  Ten parametr służy do identyfikacji możliwych regionów kandydujących. Regiony kandydujące, które zostaną wybrane przez algorytm, są kontrolowane przez parametr Metoda oceny.

 • Metoda oceny identyfikuje kryteria oceny, które mają być stosowane do określania, które z regionów kandydujących zidentyfikowanych w algorytmie sparametryzowanego powiększania regionów są najbardziej preferowane. Preferencje mogą być określone na podstawie określonej statystyki wartości użyteczności lub przestrzennego rozmieszczenia komórek w regionach.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Najwyższa wartość średnia — wybiera regiony na podstawie najwyższej wartości średniej. Jest to opcja domyślna.

  • Najwyższa suma — wybiera regiony na podstawie najwyższej sumy.

  • Najwyższa wartość mediany — wybiera regiony na podstawie najwyższej wartości mediany.

  • Najwyższa wartość — wybiera regiony na podstawie najwyższej wartości pojedynczej komórki znajdującej się w regionie. Opcja ta zapewnia wybór najlepszych pojedynczych komórek.

  • Najniższa wartość — wybiera regiony na podstawie najniższej wartości pojedynczej komórki znajdującej się w regionie. Ta opcja gwarantuje, że wybrane regiony zawierają komórki o niskiej użyteczności.

  • Największy obszar podstawowy — wybiera regiony na podstawie największego obszaru podstawowego. Każda komórka znajdująca się dalej niż jedną komórkę od krawędzi regionu jest uważana za część obszaru podstawowego. Odległość do krawędzi może być kontrolowana przez wielkość komórki analizy. Skonfigurowanie mniejszej wielkości komórki może zwiększyć obszar podstawowy.

  • Najwyższa suma wartości użyteczności obszaru podstawowego — wybiera regiony na podstawie najwyższej skumulowanej sumy wartości użyteczności dla obszaru podstawowego. Odległość do krawędzi może być kontrolowana przez wielkość komórki analizy.

  • Największa krawędź — wybiera regiony na podstawie największej wartości krawędzi przy użyciu współczynnika P1, który jest stosunkiem obwodu kształtu do obwodu okręgu o tej samej powierzchni. Współczynnik P1 dla okręgu wynosi 1.

Wymagania dotyczące regionu

Grupa Wymagania regionu zawiera następujące parametry:

 • Parametr Kształt regionu definiuje charakterystykę kształtu regionów wynikowych.

  Regiony rozpoczynają się od lokalizacji komórek będących punktami zaczepienia i rosną na zewnątrz, przy czym preferowane są komórki, które zachowują pożądany kształt.

  Są dostępne następujące opcje kształtów: Okrąg, Elipsa, Trójkąt równoboczny, Kwadrat, Pięciokąt, Sześciokąt i Ośmiokąt. Domyślnym ustawieniem jest Okrąg. Gdy określony jest kształt, komórki, które zachowują określone regiony kształtu, otrzymają większą wagę.

 • Parametr Orientacja regionu określa orientację zdefiniowanego kształtu. Regiony są powiększane z lokalizacji będących punktami zaczepienia, przy czym preferowane są komórki, które zachowują pożądaną orientację kształtów regionów.

  Wartości orientacji podawane są w stopniach kompasu w zakresie od 0 do 360, rosnąco zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od kierunku północnego. Domyślna wartość to 0.

  Wartość domyślna 0 określa następującą orientację kształtów:

  • Okrąg — brak wpływu.
  • Elipsa — krótsza oś jest równoległa z osią północ-południe.
  • Trójkąt i Pięciokąt — jeden punkt jest ustawiony dokładnie u góry.
  • Kwadrat, Sześciokąt i Ośmiokąt — jeden płaski bok jest równoległy z osią wschód-zachód.

  Jeśli Kształt regionu jest skonfigurowany jako Okrąg, parametr Orientacja regionu jest niedostępny.

 • Minimalne pole powierzchni regionu określa minimalne pole powierzchni dozwolone dla każdego regionu.

  Użyte zostaną jednostki określone przez parametr Jednostki pola powierzchni.

 • Maksymalne pole powierzchni regionu określa maksymalne pole powierzchni dozwolone dla każdego regionu.

  Użyte zostaną jednostki określone przez parametr Jednostki pola powierzchni.

 • Minimalna odległość między regionami definiuje minimalną dozwoloną odległość między regionami. Żadne dwa regiony nie mogą znajdować się w tej odległości.

  Ten parametr wpływa na algorytm sparametryzowanego powiększania regionów. Jeśli komórka może zostać dodana do regionu kandydującego, ale znajduje się w tej odległości od dowolnego pojedynczego regionu w zestawie danych określonym przez parametr Wejściowy raster lub funkcja istniejących regionów, nie zostanie uwzględniona jako region kandydujący. Ustawienie minimalnej odległości nie jest stosowane do lokalizacji wykluczonych (komórek o wartości Brak danych).

  Użyte zostaną jednostki określone przez parametr Jednostki odległości.

 • Maksymalna odległość między regionami definiuje maksymalną dozwoloną odległość między regionami. Żaden region nie może znajdować się dalej niż w tej odległości od co najmniej jednego innego regionu.

  Podczas sekwencyjnego wybierania regionów, jeśli następny najlepszy region znajduje się dalej niż ta odległość od któregokolwiek z już wybranych regionów, nie będzie on brany pod uwagę w tym momencie, ale może zostać wybrany później, gdy wybranych zostanie więcej regionów.

  Maksymalna odległość jest stosowana do zestawu danych określonego w parametrze Wejściowy raster lub funkcja istniejących regionów, w taki sposób, że co najmniej jeden z wybranych regionów musi znajdować się w maksymalnej odległości od istniejących regionów. Ustawienie maksymalnej odległości nie jest stosowane do obszarów wykluczonych (komórek o wartości Brak danych) i nie ma wpływu na algorytm sparametryzowanego powiększania regionów.

  Użyte zostaną jednostki określone przez parametr Jednostki odległości.

 • Parametr Jednostki odległości definiuje jednostki odległości, które będą używane dla parametrów Minimalna odległość między regionami i Maksymalna odległość między regionami.

  Dostępne opcje i odpowiadające im jednostki są następujące:

  • Jednostki na mapie — jednostki liniowe wynikowego odniesienia przestrzennego. Jest to opcja domyślna.
  • Mile
  • Kilometry
  • Metry
  • Jardy
  • Stopy

Specyfikacje powiększania regionów

Grupa Specyfikacja powiększania regionów zawiera następujące parametry:

 • Parametr Liczba sąsiadów do wykorzystania w powiększaniu określa, które sąsiednie komórki mają być wykorzystywane do powiększania regionów.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Cztery — tylko czterej bezpośredni (ortogonalni) sąsiedzi komórek regionu będą brani pod uwagę podczas powiększania regionu.
  • Osiem — ośmiu najbliższych sąsiadów (ortogonalnych i diagonalnych) będzie branych pod uwagę podczas powiększania regionu. Jest to opcja domyślna.
 • Parametr Wyspy niedozwolone w regionach określa, czy są dozwolone wyspy w potencjalnych regionach.

  • Zaznaczone — algorytm sparametryzowanego powiększania regionów gwarantuje, że w regionie nie będzie żadnych wysp. Jest to opcja domyślna.

   Algorytm pola zalewowego jest implementowany w ramach przetwarzania końcowego po utworzeniu regionów, ale przed ich wybraniem. Jeśli w regionie znajdują się wyspy, zostaną one wypełnione, a komórki dołączą do regionu. Ponieważ proces wypełnienia następuje przed procesem wybierania, użyteczność komórek wysp zostanie dodana do regionu, a ich wartości zostaną uwzględnione w procesie wyboru regionów i w danych statystycznych regionów wynikowych. W wyniku procesu wypełnienia prawdopodobne jest, że całkowity przydzielony obszar przekroczy wartość docelową określoną przez parametr Powierzchnia całkowita.

  • Niezaznaczone — wyspy będą dozwolone.

 • Parametr Liczba punktów zaczepienia na potrzeby powiększania określa liczbę punktów zaczepienia, z których mają zostać powiększane potencjalne regiony.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Na podstawie danych wejściowych — liczba punktów zaczepienia będzie zależeć od liczby komórek w rastrze wejściowym. Jest to opcja domyślna.

   Gdy raster wejściowy ma 100 000 komórek lub mniej, narzędzie używa maksymalnej liczby punktów zaczepienia. Gdy raster wejściowy ma więcej niż 100 000 komórek, używana jest mała liczba punktów zaczepienia.

  • Mała — liczba punktów zaczepienia będzie równa 10% liczby komórek w rastrze wejściowym po wykluczeniu komórek o wartości Brak danych, ale nie przekroczy 1600 punktów zaczepienia.
  • Średnia — liczba punktów zaczepienia będzie równa 20% liczby komórek w rastrze wejściowym po wykluczeniu komórek o wartości Brak danych, ale nie przekroczy 2500 punktów zaczepienia.
  • Duża — liczba punktów zaczepienia będzie równa 30% liczby komórek w rastrze wejściowym po wykluczeniu komórek o wartości Brak danych, ale nie przekroczy 3600 punktów zaczepienia.
  • Maksymalna — powiększanie regionu nastąpi w każdej dostępnej komórce rastra wejściowego. Dostępne komórki to wszystkie komórki, które nie mają wartości Brak danych i nie zostały zidentyfikowane jako istniejący region.
 • Parametr Rozdzielczość powiększania określa rozdzielczość używaną do powiększania regionu.

  Raster wejściowy zostanie ponownie próbkowany do rozdzielczości określonej przez liczbę komórek określonych przez ten parametr. Po wybraniu regionów z ponownie próbkowanego rastra pośredniego wybrane regiony zostaną ponownie próbkowane do wielkości komórki analizy skonfigurowanej w obszarze Ustawienia środowiskowe lub obliczonej wewnętrznie przez narzędzie na podstawie dostarczonych danych wejściowych.

  Dostosowanie rozdzielczości docelowych określonych poniżej może być implementowane, jeśli liczba komórek w pożądanej średniej wielkości regionu jest zbyt mała lub zbyt duża. Dostosowanie to zapewnia, że w każdym pożądanym regionie będzie wystarczająca liczba komórek i że nie wystąpi niepotrzebne przetwarzanie. W rezultacie łączna liczba komórek dla pośredniego ponownie próbkowanego rastra dla każdej z określonych poniżej rozdzielczości może być niższa lub wyższa niż docelowa liczba komórek.

  Jeśli dane wejściowe mają mniej niż 147 356 komórek lub wybrano opcję Maksymalna, nie następuje ponowne próbkowanie, a powiększanie regionu jest przetwarzane we wszystkich komórkach rastra wejściowego. Jeśli raster wejściowy ma mniej niż 147 356 komórek, opcje Niska, Średnia lub Wysoka nie odnoszą żadnego skutku.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Na podstawie danych wejściowych — rozdzielczość będzie zależeć od liczby komórek w rastrze wejściowym. Jest to opcja domyślna.

   Gdy raster wejściowy ma 500 000 komórek lub mniej, narzędzie używa maksymalnej rozdzielczości. Gdy raster wejściowy ma więcej niż 500 000 komórek, używana jest niska rozdzielczość.

  • Niska — analiza zostanie przeprowadzona na rastrze pośrednim zawierającym 147 356 (384 x 384) komórek rozmieszczonych w tym samym stosunku wartości x i y, co raster wejściowy.

  • Średnia — analiza zostanie przeprowadzona na rastrze pośrednim zawierającym 262 144 (512 x 512) komórek rozmieszczonych w tym samym stosunku wartości x i y, co raster wejściowy.

  • Wysoka — analiza zostanie przeprowadzona na rastrze pośrednim zawierającym 589 824 (768 x 768) komórek rozmieszczonych w tym samym stosunku wartości x i y, co raster wejściowy.

  • Maksymalna — analiza zostanie przeprowadzona na wszystkich komórkach rastra wejściowego.

 • Parametr Metoda wyboru regionów określa sposób wyboru regionów.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Na podstawie liczby regionów — metoda wyboru jest oparta na parametrze Liczba regionów. Jeśli parametr Liczba regionów ma wartość osiem lub mniej, jest używana Kombinatoryczna metoda wyboru. Jeśli parametr Liczba regionów jest większy niż osiem, używana jest Sekwencyjna metoda wyboru. Jest to opcja domyślna.

  • Kombinatoryczna — wybiera najlepsze regiony w oparciu o określoną metodę oceny, przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń przestrzennych, testując wszystkie kombinacje żądanej liczby regionów w regionach kandydujących z algorytmu sparametryzowanego powiększania regionów.

  • Sekwencyjna — wybiera najlepsze regiony na podstawie metody oceny, które spełniają ograniczenia przestrzenne, aż do osiągnięcia żądanej liczby regionów.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa rastra wynikowego to nazwa wynikowej warstwy rastrowej, która zostanie utworzona i dodana do mapy.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Wynikiem jest jeden raster regionów. Każdy region ma unikalny numer o wartości większej od zera. Komórkom, które nie należą do żadnego regionu, przypisywana jest wartość zero.

Wynikiem jest zawsze raster typu całkowitoliczbowego.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: