Odległość przepływu

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Odległość przepływu oblicza odległość spadku w poziomie lub w pionie z każdej komórki do strumienia, do którego następuje przepływ.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Odległość przepływu uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Parametr Wejściowy raster strumieniowy jest warstwą rastrową reprezentującą sieć ciągłych strumieni.

  Zaleca się, aby utworzyć Wejściowy raster strumieniowy z użyciem tego samego Wejściowego rastra powierzchni, który stanowi dane wejściowe tego narzędzia.

  Wejściowy raster strumieniowy można utworzyć na podstawie Wejściowego rastra powierzchni odpowiednio za pomocą narzędzia Kierunek przepływu, Przepływ zbiorczy lub Con.

  Aby użyć strumieni z innych źródeł, w celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy przekształcić je najpierw w Wejściowy raster powierzchni. Następnie należy uruchomić narzędzie Kierunek przepływu na uzyskanych danych wynikowych.

 • Wejściowy raster powierzchni to raster wysokości, który zostanie użyty do obliczeń.

  Jeśli ten Wejściowy raster powierzchni jest pozbawiony obniżeń, pomiary odległości są wykonywane do komórek strumienia reprezentowanych przez wartość Wejściowego rastra strumieniowego.

  Jeśli w tym Wejściowym rastrze powierzchni występują obniżenia, niektóre ścieżki przepływu mogą kończyć się, spływając do obniżeń przed osiągnięciem strumieni. W takim przypadku odległości przepływu dla tych komórek są obliczane tylko do komórek obniżeń, do których następuje przepływ.

Grupa Warstwa opcjonalna zawiera następujący parametr:

 • Parametr Wejściowy raster kierunku przepływu określa raster, który pokazuje kierunek przepływu od każdej komórki. Raster kierunku przepływu można utworzyć za pomocą narzędzia Kierunek przepływu przy użyciu metody D8, MFD (Multiple Flow Direction) lub DINF (D-Infinity). Parametr Typ kierunek przepływu umożliwia wskazanie metody, która została użyta podczas tworzenia rastra kierunku przepływu.

  Zaleca się utworzenie Wejściowego rastra kierunku przepływu przy użyciu Wejściowego rastra powierzchni, który stanowi dane wejściowe do narzędzia.

  Wejściowy raster kierunku przepływu ogranicza kierunki, wzdłuż których mierzona jest odległość przepływu.

  Jeśli nie określono Wejściowego rastra kierunku przepływu, odległość przepływu jest oceniana z uwzględnieniem wszystkich możliwych ścieżek przepływu w kierunku spadku z każdej komórki do komórek strumienia, do którego następuje przepływ.

Ustawienia odległości przepływu

Grupa Ustawienia odległości przepływu zawiera następujące parametry:

 • Parametr Typ odległości określa, czy obliczany będzie komponent pionowy, czy poziomy odległości przepływu.
  • Pionowy — obliczenia odległości przepływu reprezentują pionowy komponent odległości przepływu, podążając za ścieżką przepływu od każdej komórki w domenie do komórek w strumieniu, do którego następuje przepływ. Jest to opcja domyślna.
  • Poziomy — obliczenia odległości przepływu reprezentują poziomy komponent odległości przepływu, podążając za ścieżką przepływu od każdej komórki w domenie do komórek w strumieniu, do którego następuje przepływ.
 • Parametr Typ kierunku przepływu określa typ metody przepływu, która zostanie użyta do obliczenia kierunku przepływu. Określ metodę (D8, MFD lub DINF), która została użyta podczas tworzenia rastra określonego w wejściowym rastrze kierunku przepływu.
 • Parametr Typ statystyki określa typ statystyki, który będzie używany do obliczania odległości przepływu w wielu ścieżkach przepływów.
  • Minimum — w przypadku istnienia wielu ścieżek przepływów będzie obliczana minimalna odległość przepływu. Jest to opcja domyślna.
  • Średnia ważona — w przypadku istnienia wielu ścieżek przepływów będzie obliczana średnia ważona odległość przepływu. Proporcje przepływu z komórki do sąsiadujących z nią w dół przepływu komórek są używane jako wagi do obliczania średniej ważonej.
  • Maksimum — w przypadku istnienia wielu ścieżek przepływów będzie obliczana maksymalna odległość przepływu.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Warstwa Nazwa rastra wynikowego przechowuje odległość przepływu z każdej komórki do strumienia, do którego następuje przepływ.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: