Wyznacz przepływ ciągły

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Wyznacz przepływ ciągły generuje raster przepływu zbiorczego do każdej komórki z wejściowego rastra powierzchni bez konieczności wcześniejszego wypełniania zagłębień.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się więcej na temat działania narzędzia Wyznacz przepływ ciągły

Przykłady

Przykładowe scenariusze użycia tego narzędzia są następujące:

 • Określenie akumulacji przepływu i kierunku przepływu z rastra powierzchniowego bez konieczności wcześniejszego wypełniania zagłębień.
 • Określenie akumulacji przepływu w każdej komórce rastra powierzchniowego z uwzględnieniem lokalizacji, do których woda może wpływać, ale z których nie może wypływać.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Wyznacz przepływ ciągły zawiera konfiguracje warstw wejściowych, ustawień kierunku przepływu i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Wejściowy raster powierzchni to raster wysokości, który zostanie użyty do obliczeń. Może to być cyfrowy model terenu (DEM) bez wypełnionych wcześniej obniżeń lub model DEM uwarunkowany hydrologicznie.

  Narzędzie nie jest wrażliwe na błędy w rastrze powierzchni, czyli na zagłębienia lub obniżenia, w których kończy się przepływ; wypełnianie zagłębień i obniżeń nie jest konieczne.

  Jeśli wejściowy raster powierzchni zawiera rzeczywiste zagłębienia, to w parametrze Wejściowy raster lub obiekty zagłębień należy określić ich lokalizacje, tak aby były traktowane jako komórki, do których woda może wpływać, ale z których nie może wypływać.+

  Komórki o wartościach NoData w wejściowym rastrze powierzchni nie mają powiązanej wartości. Komórki te są pomijane przy określaniu kierunku najmniej stromego sąsiada w górę, a także przy określaniu kierunku i akumulacji przepływu.

Grupa Warstwy opcjonalne zawiera następujące parametry:

 • Wejściowy raster lub obiekty zagłębień to zestaw danych określających rzeczywiste zagłębienia lub obniżenia, do których woda może wpływać, ale z których nie może wypływać.

  Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

  Jeśli dane wejściowe są warstwą rastrową, komórki zagłębień muszą mieć poprawną wartość, łącznie z wartością zerową, a obszarom, które nie są zagłębieniami, należy przypisać wartość NoData.

  Jeśli dane wejściowe są warstwą obiektową, może to być warstwa punktowa, poliliniowa lub poligonowa. Obiektowe dane wejściowe zostaną wewnętrznie przekonwertowane w raster przed przeprowadzeniem analizy.

 • Wejściowy raster ważony to warstwa rastrowa określająca część przepływu, która przyczynia się do akumulacji przepływu w każdej komórce.

  Waga jest stosowana tylko do akumulacji przepływu.

  Jeśli żaden raster ważony akumulacji przepływu nie jest określony, do każdej komórki zostanie zastosowana waga równa 1.

Ustawienia kierunku przepływu

Grupa Ustawienia kierunku przepływu zawiera następujące parametry:

 • Typ kierunku przepływu określa typ metody przepływu, która zostanie użyta do obliczenia kierunku przepływu.

  • D8 — metoda D8 przypisuje kierunek przepływu do najbardziej stromego sąsiada w kierunku spadku obliczanego przez podzielenie różnicy w wartości Z przez długość ścieżki między środkami komórek (1 dla komórek w kierunkach głównych i pierwiastek kwadratowy z 2 dla komórek w kierunkach ukośnych). Wartości w warstwie Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu będą liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 255. Wartości od środka każdego kierunku są przedstawione na następującym diagramie:

   Wartości kierunku przepływu

   Jeśli komórka ma taką samą zmianę wartości Z w wielu kierunkach, kierunek przepływu D8 będzie nieokreślony. W takim przypadku wartość danej komórki będzie sumą możliwych kierunków.

   Jest to opcja domyślna.

  • MFD metoda przepływu MFD dzieli kierunek przepływu na sąsiadów w kierunku spadku zgodnie z adaptacyjnym wykładnikiem podziału. Składnik adaptacyjny jest szacowany jako funkcja maksymalnego spadku, która uwzględnia lokalne warunki terenowe (Qin i in., 2007). Wartości w warstwie Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu będą liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 255 pokazującymi dominujący kierunek przepływu (w stronę komórki, która otrzyma największą część przepływu zgodnie ze schematem podziału) dla ułatwienia interpretacji. Jednak wartości w warstwie Nazwa wynikowego rastra akumulacji przepływu odzwierciedlają akumulację na podstawie schematu podziału przepływu.

 • Opcja Wymuś wypływanie na zewnątrz komórek krawędziowych określa, czy komórki krawędziowe będą zawsze wypływały na zewnątrz, czy też będą zgodne z normalnymi regułami przepływu.

  • Parametr niezaznaczony — kierunek przepływu będzie w stronę komórki wewnętrznej o największym spadku wartości Z. Jeśli jednak spadek jest mniejszy lub równy zeru, komórka będzie wypływać na zewnątrz z rastra powierzchni. Będzie tak się działo ze wszystkimi komórkami w całym rastrze.
  • Opcja zaznaczona – kierunek przepływu komórek krawędziowych będzie zawsze na zewnątrz z rastra powierzchni.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Nazwa wynikowego rastra akumulacji przepływu określa nazwę rastra wynikowego, który będzie zawierał dane wynikowe akumulacji przepływu.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Grupa Warstwy opcjonalne zawiera następujący parametr:

  • Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu określa nazwę rastra wynikowego, który będzie zawierał dane wynikowe kierunku przepływu.

   Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Warstwa Nazwa wynikowego rastra akumulacji przepływu przechowuje wartość zakumulowanego przepływu ustaloną przez zsumowanie wszystkich komórek powyżej, które wpływają do każdej komórki. Komórka docelowa nie jest uwzględniana w wartości akumulacji. Jeśli określono wejściowy raster ważony, w wartości akumulacji zostanie uwzględniona waga każdej komórki.

 • Warstwa Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu przechowuje wartość kierunku przepływu w każdej komórce.

  Wynikowy raster kierunku przepływu ma typ całkowitoliczbowy. Jeśli dla parametru Typ kierunku przepływu podano opcję MFD, wartość każdej komórki pokazuje dominujący kierunek przepływu, czyli w stronę komórki, która otrzymuje największą część przepływu zgodnie ze schematem podziału.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Odniesienia

 • Ehlschlaeger, C. R. 1989. „Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data”. International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275–281.
 • Jenson, S. K. i Domingue, J. O. 1988. „Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis”. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
 • Metz, M., Mitasova, H. i Harmon, R. S. 2011. „Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search”. Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667–678.
 • Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C. i Yang, L. 2007. „An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm”. International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443–458.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: