Kierunek przepływu

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Kierunek przepływu tworzy raster kierunku przepływu od każdej komórki do komórek sąsiednich w kierunku spadku przy użyciu metody D8, Multi-Flow Direction (MFD) lub D-Infinity (DINF).

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się, jak działa narzędzie Kierunek przepływu

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Kierunek przepływu zawiera konfiguracje warstwy wejściowej, ustawień kierunku przepływu i warstwy wynikowej.

Warstwa wejściowa

Grupa Warstwa wejściowa zawiera następujący parametr:

 • Wejściowy raster powierzchni to raster wysokości, który zostanie użyty do obliczeń.

Ustawienia kierunku przepływu

Grupa Ustawienia kierunku przepływu zawiera następujące parametry:

 • Typ kierunku przepływu określa typ metody przepływu, która zostanie użyta do obliczenia kierunku przepływu.

  • D8 — metoda D8 przypisuje kierunek przepływu do najbardziej stromego sąsiada w kierunku spadku obliczanego przez podzielenie różnicy w wartości Z przez długość ścieżki między środkami komórek (1 dla komórek w kierunkach głównych i pierwiastek kwadratowy z 2 dla komórek w kierunkach ukośnych). Wartości w warstwie Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu będą liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 255. Wartości od środka każdego kierunku są przedstawione na następującym diagramie:

   Wartości kierunku przepływu

   Jeśli komórka ma taką samą zmianę wartości Z w wielu kierunkach, kierunek przepływu D8 będzie nieokreślony. W takim przypadku wartość danej komórki będzie sumą możliwych kierunków.

   Jest to opcja domyślna.

  • MFD metoda przepływu MFD dzieli kierunek przepływu na sąsiadów w kierunku spadku zgodnie z adaptacyjnym wykładnikiem podziału. Składnik adaptacyjny jest szacowany jako funkcja maksymalnego spadku, która uwzględnia lokalne warunki terenowe (Qin i in., 2007). Wartości w warstwie Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu będą liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 255 pokazującymi dominujący kierunek przepływu (w stronę komórki, która otrzyma największą część przepływu zgodnie ze schematem podziału) dla ułatwienia interpretacji.

   Jednak raster wynikowy kierunku przepływu MFD jest rozpoznawany jako dane wejściowe przez narzędzie Kierunek przepływu, które wykorzystuje kierunki przepływu MFD do proporcjonalnego podziału i akumulacji przepływu z każdej komórki do wszystkich jej sąsiadów w kierunku spadku.

  • DINF — metoda DINF określa kierunek przepływu jako najbardziej stromy spadek wzdłuż ośmiu trójkątnych powierzchni ukształtowanych w oknie pikseli 3 × 3 ze środkiem w interesującej komórce. Wynikowy kierunek przepływu to zmiennoprzecinkowy raster reprezentowany jako wyrażony w stopniach pojedynczych kąt przebiegający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od 0 (na wschód) do 360 (ponownie na wschód).

 • Parametr Wymuś wypływanie na zewnątrz komórek krawędziowych określa, czy komórki krawędziowe będą zawsze wypływały na zewnątrz, czy też będą zgodne z normalnymi regułami przepływu.

  • Parametr niezaznaczony — kierunek przepływu będzie w stronę komórki wewnętrznej o największym spadku wartości Z. Jeśli jednak spadek jest mniejszy lub równy zeru, komórka będzie wypływać na zewnątrz z rastra powierzchni. Będzie tak się działo ze wszystkimi komórkami w całym rastrze. Jest to opcja domyślna.
  • Parametr zaznaczony — kierunek przepływu komórek krawędziowych będzie zawsze na zewnątrz z rastra powierzchni.

Warstwy wynikowe

Grupa Warstwy wynikowe zawiera następujące parametry:

 • Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu określa nazwę rastra wynikowego, który będzie zawierał dane wynikowe kierunku przepływu.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Grupa Warstwy opcjonalne zawiera następujący parametr:

  • Nazwa wynikowego rastra odrzucenia to nazwa rastra wynikowego, który będzie zawierał wynik rastra odrzucenia.

   Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Warstwa Nazwa wynikowego rastra kierunku przepływu przechowuje wartość kierunku przepływu w każdej komórce.

  Wynikowy raster kierunku przepływu ma typ całkowitoliczbowy. Jeśli dla parametru Typ kierunku przepływu podano opcję MFD, wartość każdej komórki pokazuje dominujący kierunek przepływu, czyli w stronę komórki, która otrzymuje największą część przepływu zgodnie ze schematem podziału.

 • Warstwa Nazwa wynikowego rastra spadku zawiera wartości procentowe współczynnika między maksymalną zmianą wysokości, a długością (między środkami komórek) ścieżki wzdłuż kierunku przepływu. Wynikowy raster spadku ma typ zmiennoprzecinkowy. W przypadku sąsiednich komórek jest to analogiczne do wartości procentowej nachylenia między komórkami. Na płaskim obszarze odległość staje się odległością do najbliższej komórki o niższej wysokości.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Odniesienia

 • Jenson, S. K. i Domingue, J. O. 1988. „Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis”. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.

 • Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C. i Yang, L. 2007. „An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm”. International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443–458.

 • Tarboton, D. G. 1997. „A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models”. Water Resources Research 33(2): 309–319.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: