Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie (Map Viewer)

Narzędzie Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie znajduje obiekt centralny, tendencję centralną i elipsę odchylenia standardowego zestawu obiektów.

Wynikiem jest hostowana usługa obiektowa, która zawiera od jednej do czterech warstw obiektowych.

Przykłady

Przykładowe scenariusze korzystania z tego narzędzia:

 • Administracja lokalna zamierza otworzyć nową bibliotekę dla społeczności, która ma utrudniony dostęp do bibliotek. Analityk GIS identyfikuje grupy obszarów, które mają odpowiedni podział na strefy i korzysta z opcji Obiekt centralny narzędzia, aby wybrać centralną grupę bloków, która będzie najlepiej służyć społeczności.
 • Analityk GIS może porównać lokalizację zgłoszeń na numery alarmowe z lokalizacjami jednostek służb alarmowych (na przykład policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego), korzystając z opcji Średni środek narzędzia.
 • Analityk kryminalny chce ocenić, czy środek mediany włamań zmienia się między porą dzienną i nocną. Analityk rozwiązuje problem przez zastosowanie opcji Środek mediany narzędzia i pogrupowanie włamań według pory dnia.
 • Analityk GIS dla instytucji pozarządowej analizuje rozprzestrzenianie choroby zakaźnej. Analityk stosuje opcję Elipsa narzędzia i grupuje obiekty według tygodnia, aby ocenić sposób rozprzestrzeniania się choroby.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie obejmuje konfiguracje obiektów wejściowych, ustawień obliczeń i warstwy wynikowej.

Obiekty wejściowe

Grupa Obiekty wejściowe zawiera parametr Warstwa wejściowa, który określa warstwę punktową, liniową lub poligonową, dla której zostanie wyznaczony obiekt centralny, tendencja centralna lub elipsa odchylenia standardowego.

W przypadku danych wejściowych w postaci obiektów liczba obiektów jest wyświetlana poniżej nazwy warstwy. Liczba ta obejmuje wszystkie obiekty w warstwie z wyjątkiem tych, które zostały usunięte za pomocą filtra. Ustawienia środowiskowe, takie jak Zasięg przetwarzania, nie są odzwierciedlane w liczbie obiektów.

Ustawienia obliczeń

Grupa Ustawienia obliczeń zawiera następujące parametry:

 • Typy podsumowań określa metody służące do sumowania wyśrodkowania i rozproszenia obiektów. Można wybrać wiele metod. Dostępne są następujące opcje parametrów:
  • Obiekt centralny określa najbardziej centralnie zlokalizowany obiekt, znajdując obiekt, który minimalizuje odległość euklidesową do wszystkich innych obiektów.
  • Średni środek określa średnią lokalizację środka przez znalezienie geograficznego środka wszystkich obiektów. Środek geograficzny to punkt o średniej wartości x i y centroidów obiektów wejściowych.
  • Środek mediany określa środek mediany przez znalezienie punktu, który minimalizuje odległość euklidesową do wszystkich innych obiektów. Środek mediany jest mniej podatny na wpływ elementów odstających niż średni środek.
  • Elipsa tworzy eliptyczny poligon, który podsumowuje średnią lokalizację, rozproszenie i orientację obiektów. Środek elipsy znajduje się w średnim środku. Odchylenie standardowe współrzędnej x i współrzędnej y od średniego środka określa osie elipsy. Kąt, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, między północą a długą osią elipsy odzwierciedla orientację obiektów.
 • Wielkość elipsy określa rozmiar (w liczbie odchyleń standardowych) poligonu eliptycznego. Jeśli odległość między średnim środkiem a lokalizacjami obiektów ma rozkład Rayleigha, opcje 1 odchylenie standardowe, 2 odchylenia standardowe i 3 odchylenia standardowe będą powodować wygenerowanie poligonu eliptycznego pokrywającego odpowiednio 63%, 89% i 99,9% obiektów. Ten parametr jest wymagany, gdy opcja Typy podsumowań jest ustawiona na Elipsa.
 • Pole wagi określa pole, które zostanie użyte do określenia wag obiektów. Obiekty z wyższymi wagami będą miały większy wpływ na metody wybrane dla opcji Typy podsumowań.
 • Pole Grupuj wg określa pole, które będzie używane do grupowania obiektów. Każda opcja Typy podsumowań zostanie obliczona dla każdej grupy.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

To narzędzie obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Warstwa obiektu centralnego — warstwa punktowa, liniowa lub poligonowa zawierająca obiekt centralny. Jeśli określono parametr Pole Grupuj wg, warstwa będzie zawierać obiekt centralny każdej grupy.
 • Warstwa średniego środka — warstwa punktowa, w której punkt reprezentuje lokalizację średniego środka wszystkich obiektów. Jeśli określono parametr Pole Grupuj wg, warstwa będzie zawierać punkt w lokalizacji średniego środka każdej grupy. Warstwa zawiera pola raportujące współrzędną x i współrzędną y lokalizacji średniego środka.
 • Warstwa środka mediany — warstwa punktowa, w której punkt reprezentuje lokalizację środka mediany wszystkich obiektów. Jeśli określono parametr Pole Grupuj wg, warstwa będzie zawierać punkt środka mediany każdej grupy. Warstwa zawiera pola raportujące współrzędną x i współrzędną y środka mediany.
 • Warstwa elipsy — warstwa poligonowa, w której poligon jest elipsą odchylenia standardowego wszystkich obiektów. Wielkość elipsy będzie się różnić w zależności od wartości parametru Wielkość elipsy. Warstwa zawiera pola pokazujące współrzędną x i współrzędną y średniego środka, odległość standardową x, odległość standardową y oraz obrót elipsy.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator, Professional lub Professional Plus
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Zasoby

Więcej informacji można znaleźć w następujących zasobach: