Przepływ zbiorczy

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Przepływ zbiorczy generuje raster przepływu zbiorczego do każdej komórki na podstawie rastra kierunku przepływu.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa narzędzie Przepływ zbiorczy

Przykłady

Przykładowe scenariusze korzystania z tego narzędzia:

 • Identyfikowanie kanałów strumieni w lokalizacjach komórek o wysokim przepływie zbiorczym.
 • Identyfikowanie grzbietów w lokalizacjach komórek z zerowym przepływem zbiorczym, które są lokalnymi wzniesieniami topograficznymi.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Przepływ zbiorczy zawiera konfiguracje warstw wejściowych, ustawień akumulacji i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Parametr Wejściowy raster kierunku przepływu określa raster, który pokazuje kierunek przepływu od każdej komórki. Raster kierunku przepływu można utworzyć za pomocą narzędzia Kierunek przepływu przy użyciu metody D8, MFD (Multiple Flow Direction) lub DINF (D-Infinity). Parametr Typ kierunek przepływu umożliwia wskazanie metody, która została użyta podczas tworzenia rastra kierunku przepływu.

Grupa Warstwy opcjonalne zawiera następujące parametry:

 • Wejściowy raster ważony to warstwa rastrowa określająca część przepływu, która przyczynia się do akumulacji przepływu w każdej komórce.

  Jeśli żaden raster ważony akumulacji przepływu nie jest określony, do każdej komórki zostanie zastosowana waga równa 1.

Ustawienia akumulacji

Grupa Ustawienia akumulacji zawiera następujące parametry:

 • Parametr Typ kierunku przepływu określa typ metody przepływu, która zostanie użyta do obliczenia kierunku przepływu. Określ metodę (D8, MFD lub DINF), która została użyta podczas tworzenia rastra określonego w wejściowym rastrze kierunku przepływu.
 • Parametr Typ danych przepływu zbiorczego określa typ danych wynikowego rastra przepływu zbiorczego. Musi być liczbą całkowitą, zmiennoprzecinkową lub podwójnej precyzji.

  • Zmiennoprzecinkowy — raster wynikowy będzie typu zmiennoprzecinkowego. Jest to opcja domyślna.
  • Całkowity — raster wynikowy będzie typu całkowitoliczbowego.
  • Podwójnej precyzji — raster wynikowy będzie typu podwójnej precyzji.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa wynikowego rastra akumulacji przepływu określa nazwę rastra wynikowego, który będzie zawierał dane wynikowe akumulacji przepływu.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Warstwa Nazwa wynikowego rastra akumulacji przepływu przechowuje wartość zakumulowanego przepływu ustaloną przez zsumowanie wszystkich komórek powyżej, które wpływają do każdej komórki. Komórka docelowa nie jest uwzględniana w wartości akumulacji. Jeśli określono wejściowy raster ważony, w wartości akumulacji zostanie uwzględniona waga każdej komórki.

Komórki o nieokreślonym kierunku przepływu są wyłącznie elementami końcowymi przepływu; nie wnoszą swojego wkładu w żaden przepływ w dół strumienia.

W przypadku wejściowego rastra kierunku przepływu D8, komórkę uważa się za mającą niezdefiniowany kierunek przepływu, jeśli jej wartość w rastrze kierunku przepływu jest inna niż 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 lub 128. W rastrze kierunku przepływu D-Infinity (DINF) uznaje się, że przepływ w komórce ma nieokreślony kierunek, jeśli komórka ma wartość -1.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: